Header image

Acatistul Sfântului Ierarh Marcu, Mitropolitul Efesului

10:44, vineri, 1 februarie, 2013 | Cuvinte-cheie: , , , , ,

Facere a monahului Andrei Kapsocalivitul

După obişnuitul început, se zic: 

CONDACELE şi ICOASELE:

Condacul 1:

Pe alesul şi marele mărturisitor veniţi o iubitorilor de mucenici să lăudăm pe Marcu cel următor scaunului apostolesc, pe cel întocmai cu apostolii şi de un obicei cu Ioan Evanghelistul, să-l cinstim cu laude zicând: Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!

Icosul 1 
Următor îngerilor te-ai arătat de Dumnezeu purtătorule Marcu, şi ales fiind din pântecele maicii tale cu adevărat ca un luceafăr între stele te-ai arătat, pentru care te lăudăm: 
Bucură-te cel scris în cartea vieţii cea din ceruri 
Bucură-te luceafăr între sfinţi luminător 
Bucură-te că îngerilor cu vieţuirea ai urmat 
Bucură-te cel ce arhanghelilor cu mărturisirea te-ai asemănat 
Bucură-te cel ce din scutece cu laptele duhovnicesc te-ai hrănit 
Bucură-te că obiceiurilor bătrân te-ai arătat 
Bucură-te lauda cuvioasei tale maici 
Bucură-te rod al sfintei rugăciuni 
Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!

Condacul al 2-lea 
Împărate ceresc, slavă se cuvine Ţie Celui ce trimiţi luminători şi povăţuitori la vremi de cumpănă şi de prigoană, între care în vremurile cele de pe urmă l-ai arătat şi pe sfântul Marcu, dimpreună zicând Ţie: Aliluia!

Icosul al 2-lea 
Pildă de fapte bune de milostenie şi de înfrânare ai fost dăruit de Dumnezeu lumii, tu care nu ţi-ai îngropat talantul ci l-ai înmulţit spre a primi de la Dumnezeu răspuns bun, te rugăm primeşte această cântare: 
Bucură-te păstorule al Efesului 
Bucură-te luminătorule de Dumnezeu trimis 
Bucură-te tuturor pildă de fapte bune 
Bucură-te cel ce cu înfrânarea şi cu milostenia te-ai împodobit 
Bucură-te iubitorule de feciorie 
Bucură-te că darul ce l-ai primit l-ai înmulţit 
Bucură-te că pentru răspuns bun te-ai îngrijit 
Bucură-te că rugăciunea ta cu adevărat s-a împlinit 
Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!

Condacul al 3-lea 
Ajungând la vârsta bărbatului desăvârşit, nu atât cu anii cât cu mintea cea înţelepţită, te-ai arătat ca o rază ce străluceşti din lumina Sfintei Treimi, pe care o lăudăm cu cântarea: Aliluia!

Icosul al 3-lea 
Înger pământesc şi om ceresc, cu ce gură te vom lăuda pe tine şi cu ce glas vom putea povesti darurile tale ce ai luat de la Dumnezeu, pentru care ai fost ridicat la scaunul Efesului ca o lumină pusă în sfeşnic ce luminează tuturor, de la care auzi: 
Bucură-te bărbat desăvârşit în înţelepciune 
Bucură-te că se minunează cei ce aud de bogăţia darurilor tale 
Bucură-te înger pământesc şi om ceresc 
Bucură-te cel ce vrednic eşti întru arhierie 
Bucură-te cel ce prin nevoinţe te-ai adus întru curăţie 
Bucură-te că dragostea cu adevărul ai împreunat 
Bucură-te că Filioque eres catolicesc ai arătat 
Bucură-te că primatul papal dogmatisind l-ai surpat 
Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!

Condacul al 4-lea 
Vechea mitropolie a Efesului oarecând în vremurile vechi scaun apostolesc fiind în care a stat ucenicul cel iubit al Mântuitorului, tu primindu-l, cu acela te-ai sârguit a te asemăna lui Hristos Dumnezeu cântându-i: Aliluia!

Icosul al 4-lea 
De la începutul păstoriei tale, preaminunate părinte, de toţi ai fost cunoscut ca fiind păstor adevărat şi toţi slăveau pe Dumnezeu şi pe tine te lăudau zicând: 
Bucură-te vas de mult preţ al lui Hristos 
Bucură-te ce cu vieţuirea te-ai arătat mult-cuvios 
Bucură-te ce prin cuvinte ai grăit luminos 
Bucură-te ce până la sânge te-ai împotrivit ereticilor 
Bucură-te că te-ai făcut următor Apostolilor 
Bucură-te ce neîmblânzit ai asuprit pe draci 
Bucură-te cel ce cuvintele latinilor în cenuşă le prefaci 
Bucură-te că pe apostaţii ierarhi i-ai mustrat 
Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!

Condacul al 5-lea 
Cu voia ta Doamne pentru păcatele noastre ai adus necazuri şi prigoniri, pe care pentru dreptate le primim; dar te rugăm încetează bătaia, potoleşte mânia, pentru rugăciunile sfântului Marcu pentru care Te lăudăm zicând: Aliluia!

Icosul al 5-lea 
Începând lupul cel depărtat de Biserică a sfâşia turma lui Hristos, tu ca un diamant tare i-ai stat împotrivă, pentru care ai atras asupra ta ura celor mai mari ai Romei, iar noi fericindu-ţi îndrăzneala te binecuvântăm strigându-ţi: 
Bucură-te făclia prealuminată a Bisericii 
Bucură-te ce cu lumină ai orbit ereticii 
Bucură-te că la pocăinţă pe toţi i-ai chemat 
Bucură-te că tâlhăreştilor sinoade nu te-ai plecat 
Bucură-te că doar cei învârtoşaţi nu te-au urmat 
Bucură-te că nu ai pregetat cu blândeţe a-i mustra 
Bucură-te că prin cuvinte sfinte la Ortodoxie pe mulţi ai adus 
Bucură-te că minciuna catolicilor nu te-a supus 
Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!

Condacul al-6-lea 
Împăratul Ioan al Bizanţului cerând ajutor apusenilor în nevoile poporului în vreme de război, legat-a prieteşug cu latinii, iar tu nicicum nu ai vrut a întări acest sfat, ci drept mărturiseai şi-L slăveai pe Hristos Dumnezeu zicând: Aliluia!

Icosul al-6-lea 
Chemând papa în cetatea Florenţei pe ortodocşii arhierei din toată lumea, fost-ai şi tu chemat la acel rău sobor, şi punându-ţi înainte dogmele ereticeşti, te ispiteau să te învoieşti cu ei, iar tu nicidecum nu ai voit a auzi de aceasta ci îndată i-ai mustrat pe faţă, pentru care te lăudăm: 
Bucură-te ce pe latini i-ai vădit de eres 
Bucură-te că la învăţarea norodului ortodox ai purces 
Bucură-te că nu ai răbdat dezbinarea Bisericii 
Bucură-te că nu ai semnat zapisul cu catolicii 
Bucură-te voinic propovăduitor al Sfintei Tradiţii 
Bucură-te că te-ai împotrivit unirii cu schismaticii 
Bucură-te că cele şapte soboare ţi-au fost dreptar 
Bucură-te ale catolicilor cârteli zadarnice le-ai făcut 
Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!

Condacul al-7-lea 
Singur sfinte părinte te-ai aflat în acel nelegiuit sobor ca un fiu al luminii, mărturisind dogma Sfântului Duh care purcede numai din Tatăl, dar închinat dimpreună cu Fiul, o singură Dumnezeire în trei ipostasuri, căreia Îi cântăm: Aliluia!

Icosul al-7-lea 
Duhul Sfânt pe care l-ai mărturisit după învăţăturile Sfinţilor Părinţi te-a întărit pe tine cel ce erai sfinţit de El, spre a răbda prigoana şi însingurarea, pentru care auzi: 
Bucură-te aur preastrălucit 
Bucură-te că în foc te-ai lămurit 
Bucură-te că mărturisind te-ai mântuit 
Bucură-te că pe demoni i-ai asuprit 
Bucură-te credincios apărător al credinţei 
Bucură-te păstrător al Sfintei Tradiţii 
Bucură-te tâlcuitor iscusit din scripturi 
Bucură-te luminos povăţuitor de mulţimi 
Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!

Condacul al-8-lea 
Ca altă dată un nou Moise te-ai arătat că din muntele cel sfânt pogorându-te către poporul cel păcătos, le-ai sfărâmat ereticesul aşezământ şi idolul pe care şi l-au făcut, aruncându-l degrab sub blestemul Sfinţilor Părinţi, pe cei ce nu ştiau să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al-8-lea 
Văzându-te fiii blestemului celui veşnic că nu te pleci hotărârilor lor, care nicidecum nu au putut a te pleca în vicleşuguri, au aruncat pricini nedrepte asupra ta, prin care în surghiun te-au trimis, iar poporul cel binecredincios departe de tine fiind, îţi cânta: 
Bucură-te surpătorul ereticeştilor oşti 
Bucură-te înfricoşătorul netrebnicilor papistaşi hulitori 
Bucură-te ridicătorul înşelaţilor ce se smeresc 
Bucură-te rană mult chinuitoare latinilor eretici 
Bucură-te pierzătorul anatemelor celor mincinoase 
Bucură-te dumnezeiasca lumină a celor prigoniţi pentru dreptate 
Bucură-te povăţuitor şi cârmaci ortodocşilor 
Bucură-te vrednic stareţ al monahilor evlavioşi 
Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!

Condacul al-9-lea 
Nu ai încetat, părinte, a scrie epistole şi învăţături care erau pline de Duh Sfânt, în care rătăcirea catoliceştilor învăţături o arătai; pentru aceasta noi cei binecredincioşi îl lăudăm pe Dumnezeu cântându-i: Aliluia!

Icosul al-9-lea 
Toată cetatea Bizanţului căzută la un gând cu papa Romei o ai afurisit, iar mica turmă ce nu s-a învoit cu neadevărul pe tine te-au luat păstor, care cu un glas te laudă: 
Bucură-te stea ce ai condus pe necredincioşi la credinţă 
Bucură-te cel prin care se luminează norodul 
Bucură-te izgonitorul de iscusite vicleşuguri 
Bucură-te făcător de nemincinoase minuni 
Bucură-te mângâietor al căzutelor făpturi 
Bucură-te stâlp de foc al credinţei 
Bucură-te ce neclintit ai pătimit umilinţe 
Bucură-te temelia dreptei credinţe 
Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!

Condacul al 10-lea 
În sfântul munte al Athonului, venind spre închinare, înştiinţare de la Dumnezeu primind sfinţii părinţi, de a ta venire toţi s-au bucurat, care cu sârguinţă spre a primi binecuvântare de la tine un singur arhiereu ortodox pe tine te mărturiseau, slăvind pe Dumnezeu cu cântarea: Aliluia!

Icosul al 10-lea 
Venind mai marele Sfântului Munte în insula Limnos unde erai întemniţat, cu întrebări te-a cercetat despre dreapta credinţă, şi primind răspunsul tău cel dreptmăritor, îndată toate lavrele din muntele Athonului ţi-au viersuit cântare, lăudându-te aşa: 
Bucură-te cela ce prin feciorie te-ai curăţit 
Bucură-te cela ce prin nevoinţe te-ai luminat 
Bucură-te că prin mărturisire te-ai desăvârşit 
Bucură-te că prin isihie cu mintea ai văzut lămurit 
Bucură-te că inima prin rugăciune ţi-ai neprihănit 
Bucură-te că de glasul conştiinţei ai ascultat 
Bucură-te că simţurile trupeşti cu duh le-ai adăpat 
Bucură-te că sufletul nu ţi-ai întinat 
Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!

Condacul al 11-lea 
Care laude sau ce cuvinte pot zugrăvi bucuria ce le-ai pricinuit celor dreptcredincioşi în vremurile acelea de prigoană, când toţi după Hristos Dumnezeu şi preacurata Lui Maică, pe tine ajutor te-au agonisit, strigând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 11-lea 
Înteţindu-se relele chinuiri şi trupul slăbindu-ţi din pricina frigului şi flămânzirii, abătutu-sa asupra ta boala ce nu te-a lăsat până în sfârşit, pentru care te fericim cu unele ca acestea: 
Bucură-te cela ce din umbra patimilor ne-ai scos 
Bucură-te că la liman duhovnicesc ne-ai adus 
Bucură-te rugător pentru cei neiscusiţi în credinţă 
Bucură-te dascăl celor iubitori de adevăr întru dreptate 
Bucură-te mângâietor celor ce zac întru umilinţe 
Bucură-te părinte al monahilor celor ce petrec în trezvie 
Bucură-te sfânt povăţuitor al preoţilor cuvioşi 
Bucură-te mare luminător al ierarhilor ortodocşi 
Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!

Condacul al 12-lea 
Cu ce laude vom ritorisi minunile tale Doamne, care ai întărit mulţimea mucenicilor ce au pătimit până la sânge pentru iubitul Tău Fiu Iisus Hristos, de nu vom cânta: Aliluia!

Icosul al 12-lea 
Astăzi la fericitul tău sfârşit, părinte sfinte, toţi doresc să audă cuvântul tău cel de pe urmă, iar tu ca un adevărat slujitor al lui Dumnezeu, poruncă ai lăsat ca la a ta îngropare niciunul să nu vină din cei căzuţi în reaua credinţă, şi nici la al tău mormânt să nu slujească nimeni din latinii cei hulitori, apoi cu veselie sufletul l-ai dat lui Dumnezeu, iar noi îţi cântăm: 
Bucură-te că această zi este de bucurie pentru tine 
Bucură-te că Hristos ţi-a dat cereasca împărăţie 
Bucură-te că multe minuni se fac la al tău mormânt 
Bucură-te bucuria iubitorilor de adevăr curat 
Bucură-te preacuvios părinte de dragoste luminat 
Bucură-te soare care niciodată nu apui 
Bucură-te piatră de poticnire apostaţilor de azi 
Bucură-te cela ce pe temeiul Credinţei Ortodoxe ne înalţi 
Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!

Condacul al 13-lea 
O întru tot lăudate sfinte Marcu, primeşte aceste puţine laude ce le aducem din inimi smerite şi te milostiveşte spre noi cei ce cădem cu smerită rugăciune către tine; grăbeşte spre a ne ajuta căci ridicatu-s-au prigoniri şi dureri negrăite, ca dimpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!  (acest condac se zice de trei ori)

Apoi iarăşi se zice  Icosul întâi 
Următor îngerilor te-ai arătat de Dumnezeu purtătorule Marcu, şi ales fiind din pântecele maicii tale cu adevărat ca un luceafăr între stele te-ai arătat, pentru care te lăudăm: 
Bucură-te cel scris în cartea vieţii cea din ceruri 
Bucură-te luceafăr între sfinţi luminător 
Bucură-te că îngerilor cu vieţuirea ai urmat 
Bucură-te cel ce arhanghelilor cu mărturisirea te-ai asemănat 
Bucură-te cel ce din scutece cu laptele duhovnicesc te-ai hrănit 
Bucură-te că obiceiurilor bătrân te-ai arătat 
Bucură-te lauda cuvioasei tale maici 
Bucură-te rod al sfintei rugăciuni 
Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!

Şi  Condacul întâi 
Pe alesul şi marele mărturisitor veniţi o iubitorilor de mucenici să lăudăm pe Marcu cel următor scaunului apostolesc, pe cel întocmai cu apostolii şi de un obicei cu Ioan Evanghelistul, să-l cinstim cu laude zicând: Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!

Contact Form Powered By : XYZScripts.com