Acatist la Icoana Maicii Domnului TRICHEROUSA (,,CU TREI MÂINI”) - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Acatist la Icoana Maicii Domnului TRICHEROUSA (,,CU TREI MÂINI”)

10:38, sâmbătă, 11 iulie, 2020 | Cuvinte-cheie: , , ,

CONDACUL 1

Împărăteasa Îngerilor şi lumina Sfinţilor, ocrotitoarea celor prigoniţi şi limanul de scăpare al tuturor celor ce străbat marea ispitelor, Ceea Ce ai purtat pe mâinile Tale pe Focul Cel nemistuit, cu care ai aprins inimile cele ce ardeau de dorul Cuvântului, cu mâna Ta cea tare atinge-Te şi de ochii sufletului meu, cei orbiţi de păcate, ca să văd luminat cărarea laudelor Tale şi să strig cu umilinţă: Bucură-te, Maica Domnului, mâna nevăzută a milostivirii Preasfintei Treimi !

ICOSUL 1

Pentru cinstirea sfintelor icoane marele între imnografi, Cuviosul Ioan Damaschin, pătimit-a tăierea mâinii drepte cu care scria întru apărarea icoanei Dreptei Tatălui, lui Hristos- Dumnezeul nostru, pentru a Cărui naştere dintru Tine fără prihană Te mărim pe Tine, Fecioară, aşa:

Bucură-te,cortul Împăratului ceresc;

Bucură-te, icoană a frumuseţii duhovniceşti;

Bucură-te, oglinda vederilor îngereşti;

Bucură-te, strălucire necuprinsă a sfinţeniei;

Bucură-te, dulcea cântare a Sfântului Ioan;

Bucură-te, pecetea înţelepciunii neapropiate;

Bucură-te, scară sfinţită a rugăciunii;

Bucură-te, cer încununat cu stelele virtuţilor;

Bucură-te, cărare străbătută de iubitorii de rugăciune;

Bucură-te, acoperirea celor nedreptăţiţi;

Bucură-te, adânc nemăsurat al milostivirii;

Bucură-te, cunună a cântărilor îngereşti;

Bucură-te, Maica Domnului, mâna nevăzută a milostivirii Preasfintei Treimi !

CONDACUL 2

Cu lacrimi şi rugăciune fierbinte căzut-a înaintea cinstitei Tale icoane înţeleptul între înţelepţi, Sfântul Ioan Damaschin, cerând să îi tămăduieşti mâna tăiată de sabia mâniei celor fărădelege şi, luând vindecare, a cântat Domnului: Aliluia !

ICOSUL 2

Căutat-ai cu milostivire spre cel care cu lacrimi cerea ajutorul Tău în necazul său şi mâna cea tăiată în chip minunat ai lipit-o, dându-i lui şi din belşug mirul darului Tău, ca să scrie cu dreapta sa laude întru cinstirea Ta, pentru care noi Te mărim aşa:

Bucură-te, grabnică auzire a rugăciunii celui necăjit;

Bucură-te, vindecare a neputinţei sale prin milostivire;

Bucură-te, munte înalt al sfinţeniei alese;

Bucură-te,suflare a darului dumnezeiesc;

Bucură-te, lumină ce străjuieşti minţile smerite;

Bucură-te, pecete a înţelepciunii duhovniceşti;

Bucură-te, vistierie necheltuită de daruri;

Bucură-te, candelă nestinsă a rugăciunii;

Bucură-te, mână plină de milostivire;

Bucură-te, oprirea râurilor lacrimilor celor din nevoi;

Bucură-te, binecuvântare a celor ce pornesc pe calea mântuirii;

Bucură-te,cântarea cea neîncetată a Arhanghelilor;

Bucură-te, Maica Domnului, mâna nevăzută a milostivirii Preasfintei Treimi !

CONDACUL 3

De mireasma bucuriei s-a umplut sufletul Sfântului Ioan pentru vindecarea cea minunată, de care şi noi veselindu-ne, ne întărim cetatea sufletului nostru pe temelia nădejdii întru Tine, strigând Domnului: Aliluia !

ICOSUL 3

În semn de mulţumire pentru minunea Ta, Sfântul Ioan Damaschin a înfrumuseţat icoana Ta cu o mână de argint, ce arată mâna lui dăruită de Tine; pe Tine Te rugăm să ridici mâna Ta şi să binecuvintezi pe cei care strigă Ţie aşa:

Bucură-te, bucuria celor tămăduiţi de Tine;

Bucură-te, râu nesecat de milostivire;

Bucură-te, minune mai presus de minune;

Bucură-te, tainică scăpare a celor evlavioşi;

Bucură-te, cetate a Împărăţiei cerurilor;

Bucură-te, apărătoarea celor biruiţi de neputinţe;

Bucură-te, glasul cântărilor duhovniceşti;

Bucură-te, că ai primit darul celui plin de mulţumire;

Bucură-te, că ne dai şi nouă mână de ajutor în primejdii;

Bucură-te, că ne scoţi din valurile patimilor;

Bucură-te, că ne aduci la limanul înţelepciunii;

Bucură-te,că ne păzeşti de atacurile celui viclean;

Bucură-te, Maica Domnului, mâna nevăzută a milostivirii Preasfintei Treimi !

CONDACUL 4

În lavra Sfântului Sava a fost păstrată sfântă icoana Ta, înaintea căreia Sfântul Ioan Damaschin a vărsat lacrimi de întristare şi de bucurie şi a înălţat rugăciuni de cerere şi de mulţumire, iar noi umilindu-ne cu gândul, înaintea acesteia aducem jertfa cântării de: Aliluia !

ICOSUL 4

Sfântul Sava, cel dintâi arhiepiscop al Serbiei a primi în dar ca binecuvântare cinstită icoana Ta, spre păzirea poporului binecredincios, care cu făclii de rugăciune Te-a întâmpinat, cântând unele ca acestea:

Bucură-te, Împărăteasa cea prea dorită a creştinilor;

Bucură-te, vistieria necheltuită a milostivirii;

Bucură-te, apărătoarea cea tare a bine credincioşilor;

Bucură-te, casa cea neclintită a Adevărului;

Bucură-te, că biruieşti pe vrăjmaşii creştinilor;

Bucură-te, că în ceasul necazului ne eşti sprijinitoare;

Bucură-te, mângâierea sufletelor întristate;

Bucură-te, surparea curselor celui viclean;

Bucură-te, chemarea tuturor la limanul pocăinţei;

Bucură-te, vas plin de mirul darurilor cereşti;

Bucură-te, ruşinarea defăimătorilor icoanelor;

Bucură-te, cămară împodobită cu mirul înţelepciunii;

Bucură-te, Maica Domnului, mâna nevăzută a milostivirii Preasfintei Treimi !

CONDACUL 5

Fost-a voia Ta Stăpână, să povăţuieşti catârul rătăcit, în chip necunoscut nouă, din Serbia la mănăstirea Hilandar din muntele Athos, ca să reverşi darurile milostivirii Tale tuturor celor care vor cânta cu dragoste: Aliluia !

ICOSUL 5

Mănăstirea Hilandar o ai împodobit cu prea cinstită icoana Ta, păzindu-o de săgeţile vrăjmaşilor nevăzuţi cu mâna Ta cea tare, pe care o întinde şi spre noi şi ne binecuvântează ca să-Ţi împletim Ţie cununi de laude ca acestea:

Bucură-te, podoaba muntelui celui sfânt;

Bucură-te, comoara tăinuită în mănăstirea Hilandar;

Bucură-te, povăţuitoarea monahilor pe calea desăvârşirii;

Bucură-te, oglinda veşniciei necuprinse;

Bucură-te, fereastră către Soarele dreptăţii;

Bucură-te, scut nebiruit împotriva săgeţilor celui rău;

Bucură-te, carte sfinţită nescrisă de mână omenească;

Bucură-te, văl al păcii aşternut în suflete;

Bucură-te, pom al Raiului cu miresmele virtuţilor;

Bucură-te, plânsul pocăinţei celor regăsiţi prin Duhul;

Bucură-te, stăpânitoare a înălţimilor cereşti;

Bucură-te,liniştea iubitorilor de rugăciune;

Bucură-te, Maica Domnului, mâna nevăzută a milostivirii Preasfintei Treimi !

CONDACUL 6

Râul minunilor Tale veseleşte sufletele celor care îşi pun toată nădejdea întru Tine, iar noi stingem focul patimilor cu apa rugăciunii Tale, aducând Domnului picăturile cântărilor de: Aliluia !

ICOSUL 6

Cearta monahilor pentru cinstea stăreţiei văzându-o, prin dumnezeiască minune ai arătat că prin smerenie toţi se pot înălţa şi icoana Ta o ai aşezat pe scaunul cuvenit stareţului, arătând prin aceasta că Tu eşti conducătoarea mănăstirii Hilandar, pentru care Te lăudăm aşa :

Bucură-te, că ai covârşit pe toţi întru smerenie;

Bucură-te, că un călugăr pustnic a luminat pe fraţi;

Bucură-te, că acesta le-a arătat că eşti adevărata stareţă;

Bucură-te, că dai cu îndestulare cele de trebuinţă obştii Tale;

Bucură-te, înţeleaptă povăţuitoare pe calea mântuirii;

Bucură-te, vasul cel plin de mirul înţelepciunii;

Bucură-te,ploaie bogată a milostivirii;

Bucură-te, a Hilandarului fierbinte ocrotitoare;

Bucură-te, zid nebiruit al rugăciunii;

Bucură-te, hrana sufletelor flămânde de dreptate;

Bucură-te, băutura cea tare a celor însetaţi de Adevăr;

Bucură-te, a monahilor îndreptătoare pe căile păcii cereşti;

Bucură-te, Maica Domnului, mâna nevăzută a milostivirii Preasfintei Treimi !

CONDACUL 7

Lucrurile mâinilor noastre le sfinţeşte Curată, şi ridică mâinile Tale la rugăciune, alungând gândurile noastre cele rele, ca să împletim cununa cântărilor de: Aliluia !

ICOSUL 7

Cu mâna Ta cea tare răpeşte-mă pe mine, cel greşit, din mâinile vrăjmaşilor mei şi cu lanţul rugăciunii Tale întăreşte întru mine dorirea mântuirii, ca să aduc şi eu cu bucurie cântări de laudă ca acestea:

Bucură-te, sfărâmarea curselor diavoleşti;

Bucură-te, lauda iubitorilor de feciorie;

Bucură-te, mângâierea sufletelor necăjite;

Bucură-te, podoaba monahilor cucernici;

Bucură-te, liman al celor ce străbat marea vieţii;

Bucură-te, foc ce arde spinii patimilor;

Bucură-te, cămară însufleţită a Adevărului;

Bucură-te, carte primitoare a slovelor Cuvântului;

Bucură-te, ştergerea zapiselor păcatelor noastre;

Bucură-te, apărătoare nebiruită la judecata noastră;

Bucură-te, nădejdea mântuirii celor ce Te cinstesc;

Bucură-te, a muntelui sfânt comoară de mântuire;

Bucură-te, Maica Domnului, mâna nevăzută a milostivirii Preasfintei Treimi !

CONDACUL 8

Până la marginile lumii întinde acoperământul milostivirii Tale şi păzeşte pe toţi de cursele celui viclean, ca într-un gând să Îţi aducem în chip de mulţumire din florile gândurilor mireasma cântărilor de : Aliluia !

ICOSUL 8

Oglindă a Raiului şi scaun înţelegător al tainelor Treimii, munte al sfinţeniei şi vas strălucit a toată înţelepciunea, pe Tine Te rugăm Fecioară, să ne întinzi mână de ajutor şi să ne scoţi din toată primejdia, ca să cântăm Ţie cu bucurie:

Bucură-te, icoană prea dorită a darurilor cereşti;

Bucură-te, făclie nestinsă a rugăciunii pentru lume;

Bucură-te, hotar neapropiat al înţelepciunii duhovniceşti;

Bucură-te, Maică prea binecuvântată a Manei cereşti;

Bucură-te, scut de apărare al celor din primejdii;

Bucură-te, săgeată a dorului dumnezeiesc;

Bucură-te, scăparea celor împovăraţi de păcate;

Bucură-te, cântarea cetelor celor fără de trup;

Bucură-te, mângâierea celor istoviţi de boală;

Bucură-te, munte înalt al sfinţeniei;

Bucură-te, pecete nestricată a fecioriei;

Bucură-te, mână povăţuitoare prin întunericul lumii;

Bucură-te, Maica Domnului, mâna nevăzută a milostivirii Preasfintei Treimi !

CONDACUL 9

Nu poate mintea omenească a pricepe taina cea prea slăvită a naşterii Tale întru feciorie, iar noi, cei cu minţi covârşite de multă răutate, cerem rugăciune Tale, ca să ne curăţim de toată întinăciunea şi să cântăm Domnului: Aliluia !

ICOSUL 9

Pe Tine Te măreşte luna, Ţie Ţi se pleacă soarele şi toată zidirea laudă frumuseţea curăţiei Tale, căci eşti cununa neamului omenesc, adusă înaintea Ziditorului pentru izbăvirea noastră din moarte, pentru care Te lăudăm aşa:

Bucură-te, jertfa fără de prihană adusă de neamul nostru;

Bucură-te, împăcarea noastră cu Părintele luminilor;

Bucură-te, legătură a păcii arătată pe pământ;

Bucură-te, podoabă prea strălucită a Treimii;

Bucură-te, minte neapropiată minţilor îngereşti;

Bucură-te, grădină a Raiului purtătoare a Pomului vieţii;

Bucură-te, mană cerească dăruită celor flămânzi de mântuire;

Bucură-te, suflare tainică a înţelepciunii îngereşti;

Bucură-te, vedere a strălucirii Treimii;

Bucură-te, adânc nemăsurat al milostivirii;

Bucură-te, apărătoare nebiruită a drept credincioşilor;

Bucură-te, cărare a înţelepciunii duhovniceşti;

Bucură-te, Maica Domnului, mâna nevăzută a milostivirii Preasfintei Treimi !

CONDACUL 10

Ridică mâinile Tale la rugăciune, Fecioară, Ceea Ce ca o maică ai purtat în braţele Tale pe Cel înfricoşător şi neapropiat heruvimilor şi cu dragostea Ta ai acoperit pe Cel Ce este Lumină neajunsă, Căreia toţi cântă cu plecăciune sfântă : Aliluia !

ICOSUL 10

În ceasul judecăţii celei înfricoşătoare să ne fii nouă apărătoare nebiruită, căci mulţimea păcatelor noastre va fi vădită întru lumina dreptăţii dumnezeieşti şi nu avem alt sprijin tare decât numai pe Tine, Maica Luminii, ca să ne scoţi din întunericul pierzării şi să-Ţi cântăm:

Bucură-te, îmblânzire grabnică a Dreptului Judecător;

Bucură-te, nădejdea noastră la scaunul Mântuitorului;

Bucură-te, apărătoare tare a celor căzuţi;

Bucură-te, răsărit necuprins al Soarelui dreptăţii ;

Bucură-te, mare întru care călătorim spe limanul mântuirii;

Bucură-te, foc ce mistuie tot gândul necurat;

Bucură-te, ridicarea celor din întunericul păcatelor;

Bucură-te, lumină neapropiată cetelor îngereşti;

Bucură-te, veselia cea grabnică a celor necăjiţi;

Bucură-te, solitoare neîncetată a mântuirii păcătoşilor;

Bucură-te, odihna sufletelor istovite de păcat;

Bucură-te, îmblânzirea judecătorilor nedrepţi;

Bucură-te, Maica Domnului, mâna nevăzută a milostivirii Preasfintei Treimi !

CONDACUL 11

Izvorule al rugăciunii, revarsă apele îndurărilor Tale peste toţi cei care însetează de a Ta milostivire, ca să nu moştenim noi focul cel veşnic, ci să ne învrednicim de dumnezeiască iertare şi să aducem picăturile cântărilor de: Aliluia !

ICOSUL 11

Cu mâna Ta cea tare zdrobeşte pe vrăjmaşii nevăzuţi care ne tulbură şi din mâinile lor ne scoate, ca să-Ţi împletim cu bucurie cununi de cântări duhovniceşti şi să dobândim prin mijlocirea Ta odihnă întru Împărăţia cerurilor cântând :

Bucură-te, moştenitoarea cereştii măriri;

Bucură-te, cununa rugăciunii de foc;

Bucură-te, tăcere ce ne izbăveşte de plânsul veşnic;

Bucură-te, comoară necheltuită a înţelepciunii;

Bucură-te, mărgăritar duhovnicesc al rugăciunii curate;

Bucură-te, bucuria celor izbăviţi din necazuri;

Bucură-te, mulţumirea neîncetată a celor mântuiţi;

Bucură-te, răsplătirea celor ce lucrează poruncile Domnului;

Bucură-te, nebiruită apărătoare a păzitorilor întregii înţelepciuni;

Bucură-te, cheie a Împărăţiei luminii;

Bucură-te, uşă a mântuirii credincioşilor;

Bucură-te, sprijinitoarea celor ce merg pe calea mântuirii;

Bucură-te, Maica Domnului, mâna nevăzută a milostivirii Preasfintei Treimi !

CONDACUL 12

Ca un soare străluceşti tot pământul cu razele darurilor Tale, cu care luminează şi pământul cel întunecat al sufletului meu, ca întru lumina bucuriei să cânt Soarelui dreptăţii cu mulţumire: Aliluia !

ICOSUL 12

Munte al sfinţeniei pe Tine Te ştim, Fecioară, Ceea Ce pe cărările anevoioase ale mântuirii ai povăţuit multe suflete şi le-ai aşezat pe Taborul mântuirii; cădem înaintea icoanei Tale cu dragoste şi cu umilinţă şi  cerem să nu ne lepezi pe noi păcătoşii şi întunecaţii la minte, ci să ne întinzi mână de ajutor pe căile ispitelor, ca să ajungem şi la Calea Cea adevărată şi să cântăm Ţie :

Bucură-te, munte al slavei neapropiate minţii omeneşti;

Bucură-te, calea ce ne poartă la Izvorul vieţii;

Bucură-te, fântână a darurilor dumnezeieşti;

Bucură-te, aflarea celor căzuţi pe căile păcatelor;

Bucură-te, milostivă ajutătoare a celor din nevoi;

Bucură-te, bogăţia cea nerăpită a săracilor;

Bucură-te, glasul de mulţumire a celor miluiţi;

Bucură-te, vistierie neîmpuţinată de tămăduiri;

Bucură-te, mână povăţuitoare la Părintele ceresc;

Bucură-te, ocrotire neîncetată a celor de pe marea vieţii;

Bucură-te, păzitoarea celor ce aleargă pe calea mântuirii;

Bucură-te, ridicarea celor căzuţi în prăpastia păcatului;

Bucură-te, Maica Domnului, mâna nevăzută a milostivirii Preasfintei Treimi !

CONDACUL 13

O, Preacurată Fecioară, Împărăteasa îngerilor şi Stăpâna lumii, acoperă cu cinstitul Tău omofor pe cei care Te cinstesc pe Tine şi înalţă la rugăciune mâinile Tale cele sfinte, ca să se sfinţească şi lucrul mâinilor noastre şi să aducem din inimi smerite cântarea de mulţumire: Aliluia !

Contact Form Powered By : XYZScripts.com