Acatistul Sfântului Ierarh Gavriil, Mitropolitul Chişinăului şi Hotinului - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Acatistul Sfântului Ierarh Gavriil, Mitropolitul Chişinăului şi Hotinului

1:10, joi, 3 septembrie, 2020 | Cuvinte-cheie: , , ,

Proslăvirea Sfântului Ierarh Gavriil, Mitropolitul Chişinăului şi Hotinului – (30 mart. /12 apr. 21 aug./3 sept.)

Condac 1

Pe vlăstarul cel odrăslit al Ortodoxiei și pe întăritorul dreptei credințe, pe sfîntul ierarh Gavriil, cel ce s-a arătat Bisericii ca un soare prealuminos în zilele cele mai de pe urmă, cîntări de laudă,adunîndu-ne să-i strigăm: Bucură-te, sfinte părinte Gavriil, ierarhe prealăudate!

Icos 1

Din copilărie ai iubit pe Dumnezeu și cu tot sufletul de El lipindu-te, ai căutat ca neprihănit să-ți păzești curăția ta, și astfeldesăvîrșit să placi Celui Preaînalt, pentru care noi te lăudăm așa:
Bucură-te, vlăstar ales al Ortodoxiei;
Bucură-te, că tinerețea ai păstrat-o în curăție;
Bucură-te, odraslă a părinților credincioși;
Bucură-te, că ai căutat a-I urma lui Hristos;
Bucură-te, suflet iubitor de Dumnezeu;
Bucură-te, că ai respins căile celui rău;
Bucură-te, minte luminată de Duhul Sfînt;
Bucură-te, că te-ai nevoit de a-L dobîndi pe pămînt;
Bucură-te, suflet dornic de cele cerești;
Bucură-te, că ai urît cele deșarte și lumești;
Bucutră-te, că din tinerețe ai căutat adevărata înțelepciune;
Bucură-te, lucrător al faptelor bune;
Bucură-te, sfinte părinte Gavriil, ierarhe prealăudate!

Condac 2

Din tinerețe urmînd calea cea bună și lucrînd bunătățile cele adevărate, te-ai îngrijit să dobîndești de la dascălii cei adevărați cunoștințe bogate, dar și cugetare smerită, care te-a însoțit toată viața, cîntînd lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 2

Căutînd adevărata înțelepciune, începutul căreia este frica deDumnezeu, te-ai dăruit pe sineți în căutarea acesteia, iar prin osteneli și nevoințe ai înmulțit talantul cel dat ție de Stăpînul tuturor, pentru care, noi cinstindu-te te lăudăm așa:

Bucură-te, lucrător al bunătăților celor adevărate;
Bucură-te, căutător de cunoștințe bogate;
Bucură-te, pildă de cugetare smerită;
Bucură-te, minte de Har sfințită;
Bucură-te, iubitor al vieții curate;
Bucură-te, chip plin de bunătate;
Bucură-te, fire liniștită și blîndă;
Bucură-te, ucenic plin de rîvnă;
Bucură-te, făclie prea luminoasă;
Bucură-te, candelă cu untdelemn, aleasă;
Bucură-te, mlădiță iubitoare de nevoință;
Bucură-te, piatră tare în credință;
Bucură-te, sfinte părinte Gavriil, ierarhe prealăudate!

Condac 3

Căutînd desăvîrșit a sluji Mîntuitorului tuturor, ai ales calea cea îngustă primind chipul îngeresc, ca nu numai cu cuvîntul, ci și cu fapta să fii ostaș ales al lui Hristos Dumnezeu, cîntîndu-I: Aliluia!

Icos 3

Primind asupra ta jugul cel bun și ridicînd pe umeri povara cea ușoară, părinte ierarhe Gavriil, din tinerețe te-ai adus pe tine ca dar lui Dumnezeu, de care noi minunîndu-ne, te lăudăm așa:

Bucură-te, că pentru Hristos ai lăsat casa părintească;
Bucură-te, că ai ales viața monahicească;
Bucură-te, că te-ai ostenit întru cele călugărești;
Bucură-te, că ai căutat totdeauna la cele cerești;
Bucură-te, că te-ai nevoit pentru mîntuirea sufletului;
Bucură-te, că ai respins semeția cugetului;
Bucură-te, că te-ai arătat stîlp al înfrînării;
Bucură-te, surpătorul învîrtoșării;
Bucură-te, păzitorul poruncilor dumnezeiești;
Bucură-te, că prin răbdare ai surpat cursele diavolești;
Bucură-te, că ai supus trupul sufletului;
Bucură-te, comoară de învățături ale Duhului;
Bucură-te, sfinte părinte Gavriil, ierarhe prealăudate!

Condac 4

Umbrit ai fost de puterea lui Dumnezeu, părinte, cînd ai fost ridicat la treapta preoției și te-ai arătat slujitor vrednic al tainelor lui Hristos, nevoindu-te a-I plăcea Lui, cîntînd: Aliluia!

Icos 4

Ostenindu-te în multă nevoință, ai sporit în smerenie, credință și rugăciune, și ai arătat multă rîvnă la ascultarea încredințată ție de a semăna tinerilor învățăturile cele folositore; pentru care noi cu bucurie îți cîntăm unele ca acestea:

Bucură-te, făclie din lumina lui Hristos aprinsă;
Bucură-te, inimă de Har încinsă;
Bucură-te, slujitor vrednic al Adevărului;
Bucură-te propovăduitor iscusit al Cuvîntului;
Bucură-te, semănător al învățăturii adevărate;
Bucură-te hrană pentru cei flămînzi de dreptate;
Bucură-te, îndreptătorul credinței;
Bucură-te, îndrumător iscusit în nevoință;
Bucură-te lucrător bun în via lui Hristos;
Bucură-te, slujitor preaînțelept și credincios;
Bucură-te, păzitorul predaniei sfinte;
Bucură-te, risipirea învățăturilor greșite;
Bucură-te, sfinte părinte Gavriil, ierarhe prealăudate!

Condac 5

Viețuind în chip bineplăcut, părinte Gavriil, ai fost chemat la înalta treaptă a arhieriei, în care te-ai și ostenit cu mai multă rîvnă pentru harul cel dat ție și pentru turma cea cuvîntătoare. Noi însă, văzînd minunata lucrare al lui Dumnezeu asupra ta, Îl slăvim, cîntîndu-I: Aliluia!

Icos 5

Nevoindu-te ca un adevărat păstor, nu ai dat somn ochilor, nici odihnă trupului, părinte, căutînd a-L urma pe Păstorul cel Mare, ce S-a adus jertfă de răscumpărare pentru neamul omenesc, iar acum primește de la noi laudele acestea:

Bucură-te, părinte și arhipăstor adevărat;
Bucură-te, teolog de Har luminat;
Bucură-te, că ai urmat pe marii Părinți;
Bucură-te, că ai cercetat pe mulți dintre Sfinți;
Bucură-te, păstor harnic al turmei cuvîntătoare;
Bucură-te, stîncă neclintită a Bisericii dreptslăvitoare;
Bucură-te, iubitor al rugăciunii curate;
Bucură-te, teolog arătat prin fapte;
Bucură-te, îndreptarea multor rătăciți;
Bucură-te, mustrarea celor nelegiuiți;
Bucură-te, ridicarea celor căzuți la pocăință;
Bucură-te, mîngîierea celor aflați în suferință;
Bucură-te, sfinte părinte Gavriil, ierarhe prealăudate!

Condac 6

Părinte Gavriil, ca ierarh ai mijlocit cu osîrdie pentru turma cea cuvîntătoare, iar prin cuvintele și faptele tale ai arătat că urmezi calea cea de mîntuire, căutînd întru toate să fii unealta prin care Dumnezeu să-Și facă lucrarea Lui, cîntîndu-I: Aliluia!

Icos 6

Arătatu-te-ai cu adevărat stîlp neclintit și apărător al făgăduințelor tale date Celui Preaînalt, căci nici temnița, nici amenințările nu te-au putut înfricoșa, părinte ierarhe Gavriil, pentru care noi te lăudăm așa:

Bucură-te, arhiereu luminat de Dumnezeu;
Bucură-te, că te-ai împotrivit celui viclean și rău;
Bucură-te, că la încercări grele ai fost supus;
Bucură-te, că ai suferit pentru Hristos Iisus;
Bucură-te, că amară temniță ai răbdat;
Bucură-te, că în ispite nu ai cedat;
Bucură-te, apărător al făgăduințelor date;
Bucură-te, că pe toate le-ai păstrat curate;
Bucură-te, că pe cei nelegiuiți i-ai iertat;
Bucură-te, păstor smerit și îndurat;
Bucură-te, că la unitate ai chemat pe cei greșiți;
Bucură-te, că ai urmat calea arătată de sfinți;
Bucură-te, sfinte părinte Gavriil, ierarhe prealăudate!

Condac 7

Suportînd grele încercări, părinte, și pentru toate mulțumind Domnului ai fost rînduit ierarh al Ekaterinoslavului, unde cu multă dragoste și sîrguință ai păstorit, zidindu-i duhovnicește pe cei dornici de mîntuire. Noi, însă, văzînd minunata ta lucrare, cîntăm Domnului: Aliluia!

Icos 7

Cu totul te-ai dăruit lui Dumnezeu, vrednic făcîndu-te de chemarea ta, căci ai împodobit Biserica lui Hristos cu slujbe în bună rînduială, și ai îndreptat pe cei păstoriți să pășească drept pe calea cea mîntuitoare a dreptei credințe. Iar noi, pentru toate cele făcute de tine, te lăudăm, zicînd:

Bucură-te, ocîrmuitor bun al celor Sfinte;
Bucură-te, îndreptarea celor ce merg pe căi greșite;
Bucură-te, dascăl înțelept al preoților;
Bucură-te, povățuitor iscusit al monahilor;
Bucură-te, păstor adevărat al turmei cuvîntătoare;
Bucură-te, struna teologiei celei frumos glăsuitoare;
Bucură-te, ierarh milostiv și blînd;
Bucură-te, trîmbiță a Duhului Sfînt;
Bucură-te, luminător al celor ce trăiesc în neștiință;
Bucură-te, întărire în dreapta credință;
Bucură-te, călăuză pe calea cea adevărată;
Bucură-te, îndrumător la viața curată;
Bucură-te, sfinte părinte Gavriil, ierarhe prealăudate!

Condac 8

Chemat ai fost, părinte Gavriil, din Ekaterinoslav la păstorirea turmei celei cuvîntătoare din cetatea Kievului, unde luminat fiind de dumnezeiescul Har, ai căutat cu smerenie să te ostenești în ogorul Domnului, rămînînd ascultător voii celei dumnezeiești și cîntînd lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 8

În toate ai căutat să vezi purtarea de grijă a lui Dumnezeu, părinte, căci înălțat fiind, nu te-ai trufit și umilit fiind, nu te-ai deznădăjduit, căci El smerește și înalță, mîntuind sufletele dornice de veșnicie, pentru aceasta cîntînd, să zicem:

Bucură-te, ascultător al voii dumnezeiești;
Bucură-te, rîvnitor după cele cerești;
Bucură-te, bucuria Ekaterinoslavului;
Bucură-te, lauda cetății Kievului;
Bucură-te, cuget smerit și cap sfințit;
Bucură-te, că înălțat fiind, nu te-ai trufit;
Bucură-te, lucrător al rugăciunii curate;
Bucură-te, ochi veghetor în zi și în noapte;
Bucură-te, că înjosit fiind, nu te-ai deznădăjduit;
Bucură-te, că răbdînd, cununi ai primit;
Bucură-te, părinte și ierarh adevărat;
Bucură-te, că mulțumire lui Dumnezeu pentru toate ai dat;
Bucură-te, sfinte părinte Gavriil, ierarhe prealăudate!

Condac 9

În vremuri tulburi ai fost rînduit de Dumnezeu în țara Moldovei la păstorirea turmei de aici și neînspăimîntîndu-te de grelele încercări, ai răspuns cereștii chemări și cu mulțumire ai cîntat Domnului: Aliluia!

Icos 9

În greutăți și încercări n-ai slăbit ostenindu-te pentru cei încredințați ție, povățuindu-i și îndrumîndu-i să mergă în căile Domnului și cele plăcute Lui să le facă, ca întărindu-se în dreaptă credință să ia Hristos chip desăvîrșit întru ei; pentru care noi îți
cîntăm așa:

Bucură-te, slugă bună care ai făcut voia Stăpînului;
Bucură-te, iconom înțelept al Tainelor Domnului;
Bucură-te, lauda ierarhilor;
Bucură-te, bucuria cuvioșilor;
Bucură-te, măslin roditor de fapte bune;
Bucură-te, mireasma viețuirii creștine;
Bucură-te, slujitor neobosit al Evangheliei;
Bucură-te, iubitor al sfințeniei;
Bucură-te, lucrător al virtuților;
Bucură-te, încetare a patimilor;
Bucură-te, secure care tai deprinderile rele;
Bucură-te, flacără ce arzi întinăciunile;
Bucură-te, sfinte părinte Gavriil, ierarhe prealăudate!

Condac 10

Îngreuiat de bătrînețe și prea ostenit fiind, n-ai luat în seamă slăbiciunea trupului cînd din nou ai fost chemat la o nouă slujire în sfințita mitropolie a Chișinăului, ca să aduni oile cele risipite și să întărești pe cei slabi în credință, ca împreună toți adunați fiind, să cînte Domnului: Aliluia!

Icos 10

Ca un adevărat slujitor care știe voia Stăpînului său, ai încurajat poporul deznădăjduit să ridice locașuri sfinte, iar pentru luminarea lui ai întocmit tiparniță pentru a tipări cele de suflet olositoare; pentru tineri ai deschis școli ca să învețe înțelepciunea cea mîntuitoare a Sfinților Părinți, ca mai apoi să devină făclii prin care Hristos să fie slăvit. De aceea cunoscîndu-ți ostenelile tale, te cinstim, grăind așa:

Bucură-te, întărirea celor slabi în credință;
Bucură-te, lumină ce risipești întunericul necunoștinței;
Bucură-te, cărturar plin de înțelepciune;
Bucură-te, comoară de fapte bune;
Bucură-te, întemeietor de școli și dascăl minunat;
Bucură-te, că pe tineri la învățătura cea mîntuitoare i-ai
îndrumat;
Bucură-te, ziditor de locașuri sfinte;
Bucură-te, că tuturor ai fost ca un adevărat părinte;
Bucură-te, povățuitor nerătăcit al turmei celei cuvîntătoare;
Bucură-te, ierarh adevărat al Bisericii dreptslăvitoare;
Bucură-te, încurajarea celor deznădăjduiți;
Bucură-te, mîngîierea celor lipsiți;
Bucură-te, sfinte părinte Gavriil, ierarhe prealăudate!

Condac 11

Toată mulțimea poporului propovăduiește ostenelile tale cele nenumărate, cinstite părinte, pe care le-ai săvîrșit îndemnat fiind de iubirea lui Hristos,  și împreună adunați fiind, mulțumim Domnului, cîntînd: Aliluia!

Icos 11

Iubind cu adevărat pe Dumnezeu, ai căutat ca în toate zilelevieții tale să-I slujești cu vrednicie; și săvîrșind călătoria cea pămîntească, ai vestit tuturor: „Acum aștept foarte liniștit plecarea mea; degrab vocea Domnului celui Milostiv mă va chema”. Pentru care noi îți zicem unele ca acestea:

Bucură-te, vistierie de daruri dumnezeiești;
Bucură-te, că ai păstrat curat rînduielile bisericești;
Bucură-te, păstor bun și iertător;
Bucură-te, suflet rănit de cerescul dor;
Bucură-te, îți cîntă mulțimea adunată;
Bucură-te, că doar de la Hristos ai așteptat răsplată;
Bucură-te, înălțime de puțini ajunsă;
Bucură-te, comoară în țarina inimii ascunsă;
Bucură-te, nor ce reverși ploaia cerească;
Bucură-te, fagure cu miere duhovnicească;
Bucură-te, temelia mitropoliei Chișinăului;
Bucură-te, întărirea cetății Hotinului;
Bucură-te, sfinte părinte Gavriil, ierarhe prealăudate!

Condac 12

Cunoscîndu-ți sfîrșitul, cu chibzuită dăruire ai împodobit mănăstirea Adormirii Maicii Domnului din Căpriana, de unde ai și plecat la doritul tău Hristos, Căruia I-ai slujit toată viața, iar acum împreună cu cereștile cete, cîntare aduci Domnului: Aliluia!

Icos 12

Mutîndu-te la cele cerești și învrednicindu-te de slava cea negrăită, îți aducem această smerită rugăciune împletită din cîntări duhovnicești, pe care primind-o, cercetează pe fiii tăi prin harul cel dat ție, și roagă-L pe Hristos Dumnezeu să mîntuiască sufletele celor ce-ți cîntă:

Bucură-te, părinte și ierarh adevărat;
Bucură-te, că de Hristos ai fost încununat;
Bucură-te, că petreci în lumina cea neînserată;
Bucură-te, te fericește mulțimea toată;
Bucură-te, cerescul nostru ocrotitor;
Bucură-te, către Domnul pururea mijlocitor;
Bucură-te, locuitor împreună cu sfinții ierarhi;
Bucură-te, îți cîntă ceata de monahi;
Bucură-te, către Hristos al nostru rugător;
Bucură-te, pildă de adevărat păstor;
Bucură-te, te laudă mulțimea fiilor tăi;
Bucură-te, părinte, care porți grijă de noi;
Bucură-te, sfinte părinte Gavriil, ierarhe prealăudate!

Condac 13

O, întru tot lăudate, părinte ierarhe Gavriil, primește puțina noastră rugăciune pe care o aducem ție cu inimă înfrîntă și smerită și mijlocește pentru noi la Mîntuitorul Hristos să săvîrșim calea vieții noastre în pocăință, ca învrednicindu-ne de cereasca Împărăție, să cîntăm lui Dumnezeu Cel slăvit în Sfînta Treime: Aliluia! (acest condac se cîntă de 3 ori)

Apoi Condacul 1 și Icosul 1.

Rugăciunea către Sfântul Ierarh Gavriil

O, preaminunate părinte ierarhe Gavriil! Primește cu milostivire rugăciunea noastră, pe care cu dragoste o aducem ție!

Auzi-ne pe noi, cei sărmani și neajutorați, care cu credință la tine cădem și cerem mijlocirea ta pentru noi la Tronul Slavei. Ca cel ce ai iubit smerenia și desăvîrșita ascultare, pleacă-te spre noi, cei lipsiți de toată fapta bună; cel ce din tinerețe te-ai dăruit pe sineți lui Dumnezeu și ai ale s calea cea strîmtă ca să fii unealtă vie, prin care El, Făcătorul și Dătătorul a tot binele, să-Și facă voia Sa ceasfîntă. Cu smerenie, plecînd genunchii inimilor noastre, te rugăm: nu ne părăsi pe noi, care scăpăm la acoperemîntul tău; și ca cel ce ai îndrăzneală către Atotmilostivul Dumnezeu, roagă-te să se mîntuiască Sfînta Sa Biserică și nevătămat să o păzească de schisme, erezii și dezbinări; pe ierarhi să-i împodobească cu cununa păstoriei, pe monahi să-i întărească în dreaptă nevoință,căsniciile în dragoste și în unire să le ocrotească; locașul acesta și toate orașele și satele de toată urgia să le ferească și cu rugăciunile tale să izbăvească din toate nevoile și necazurile pe toți cei ce se
roagă și aleargă cu credință la ajutorul tău.

O, preaminunate părinte ierarhe Gavriil! Roagă-te pentru noi Mîntuitorului Hristos Iisus ca în ziua venirii Lui să ne învredniccească de starea cea de-a dreapta împreună cu toți sfinții, care din veac i-au bineplăcut Lui în vecii vecilor. Amin.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com