Header image

Biserica noastră dintre Prut şi până dincolo de Nistru este una martiră…

Puţină lume cunoaşte că în anul 1923, la Moscova, a avut loc un proces – cu procurori, cu judecători, cu acuzatori etc. – care l-a judecat pe Dumnezeu. Cel de Sus a pierdut atunci procesul. Şi a fost condamnat la moarte în contumacie. Adică: în ziua când va fi găsit, va fi pus la zid şi împuşcat.

Procesul a fost pus la cale de către acel triumvirat al Răului − Lenin, Stalin şi Troţki – imaginea în trei ipostaze a lui Antihrist, cum li s-a zis conducătorilor „revoluţiei” de la 1917.
Bolşevicii au încercat să-l vâre pe Lenin – adică pe Diavol – în biserici, ca să i ne închinăm lui.
Tot ei au tras cu tunul în Cel de Sus, crezând că-i vor putea lua locul.
Ura cu care l-au tratat comuniştii pe Dumnezeu e lipsită de orice logică: credinţa e declarată antistatală, preoţii − duşmani ai omenirii, bisericile – lăcaşe ale întunericului ş.a.

Mărturii cutremurătoare despre această perioadă se conţin în cele patru volume „Православие в Молдавии. Власть, церковь, верующие. 1940-1991” („Ortodoxia în Moldova. Puterea, biserica, credincioşii. 1940-1991”), semnate de istoricul Valeriu Pasat, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova.

Autorul pune pentru prima dată în circuit o serie de documente care developează puterea satanizată instalată cu tancurile în Basarabia.

Le citeşti şi nu-ţi vine a crede că asemenea lucruri s-au putut întâmpla undeva pe glob.

Cele 25 de mănăstiri au fost închise, fiind transformate în spitale, ferme de vite, case de toleranţă, cămine culturale, ateliere, depozite, grămezi de moloz… La uşile celor peste 1700 de biserici au fost atârnate lacăte grele, în 1987 mai funcţionau pe teritoriul republicii doar vreo 30 de lăcaşe de cult. Scopul nomenclaturii comuniste a fost anunţat la Plenara din acel an a cc a pcM: „Noi suntem convinşi că în anul 2000 pe teritoriul RSSM nu va mai funcţiona nici o biserică”.

Bibliotecile mănăstireşti (ca cea de la Noul Neamţ, care conţinea cărţi unice, manuscrise copiate la curtea lui Alexandru cel Bun de către Gavriil Uric: „Cuvântările” lui Grigore Teologul (1421) şi „Mineu pentru luna noiembrie” (1448), dar şi de alţi copişti din prima jumătate a sec. al XV-lea) au fost arse, icoanele – puse pe foc, clopotniţele – dărâmate, clopotele – trimise la topit sau expediate la Moscova (vol. I, p. 96-97), răstignirile − distruse…

Călugării au fost scoşi din mănăstiri, motivându-se că toate clădirile acestora ar fi monumente de arhitectură, care trebuie luate „sub ocrotirea statului”, ca ulterior statul să le dărâme (volumele conţin zeci de documente în acest sens).

Toţi preoţii basarabeni au fost declaraţi „români” şi scoşi în afara legii, fiind arestaţi, ucişi, deportaţi, umiliţi…
Unchii mei, arhimandritul Serafim Dabija, stareţ al mănăstirii Zloţi, şi părintele Nicodim Onu, preot în Satu-Nou, au fost condamnaţi la ani grei de Siberie.

Ei fac parte dintr-un lot mai mare de martiri, trimişi în lagărele de exterminare numai din motiv că aceştia „credeau în Dumnezeu” (vezi lista  stareţilor de mănăstiri martirizaţi la p. 364, vol. I).  Odată cu părintele Serafim Dabija au fost condamnaţi şi alţi ierarhi: arhimandritul Avcsentie Munteanu, stareţul mănăstirii Chiţcani, egumenul Iraclie Flocea, stareţul mănăstirii Hârbovăţ, arhimandritul Varlaam Chiriţă, stareţul mănăstirii Curchi, egumenul Macarie Holmiţchi de la Curchi, economul Episcopiei, ieromonahul Lactanţie Cucereavâi, egumenul Nifont Andrusevici, duhovnicul mănăstirii Călărăşeuca, ş.a., care au fost „condamnaţi pentru activitate sovietică duşmănoasă” («осуждeны за антисоветскую, враждебную деятельность»). Unicul argument că ar fi „naţionalişti” a fost acela că vorbeau cu credincioşii în limba credincioşilor.

Volumele conţin sute de nume de preoţi supuşi represaliilor. Preotul Damian Malcoci e condamnat la moarte. Preotul Anatolie Alexandri e adus din România ca „repatriat” şi condamnat la 10 ani de închisoare.
Preotul Alexandru Turcin e „repatriat” şi el, din Ploieşti, în Patria Sovietică, pentru a fi trimis în Siberia.

Preotul Gheorghe Harghel e condamnat la 20 de ani de închisoare. Preoţii Gheorghe Armaşu – la 15 ani, Nicolae Şalaru – la 10 ani, Teodosie Spinei – la 10 ani, Partenie Cvasniuc − la 10 ani, Sergiu Zaporojan – la 10 ani, Mihail Gumă – la 10 ani, Nicolae Braga – la 10 ani, Tudor Iurco – la 10 ani, Ion Zinchevici – la 10 ani, Anton Babcenco – la 10 ani, Gheorghe Murafa – la 10 ani, Nicolae Climovici – la 10 ani, Zosim Castraveţ – la 5 ani, Mercurie Iţco – la 8 ani, Leonid Eftodiev – la 10 ani, Teoctist Procopan – la 10 ani, Porfirie Gondiu – la 10 ani, Elpidifor Zaviţki – la 10 ani, Mihail Gorduza – e condamnat în 1940 la 5 ani de închisoare, dar e ţinut întemniţat 7 ani. Preoţii Vasiliev (de la biserica Sf. Gheorghe din Chişinău), Şelaru (din Izvoare), Borisevici (din Truşeni), Budean (din Răzeni), Madan (din Costeşti), Cechirco (din Parcani), Timuş (econom la mănăstirea Hârjauca), Florea (despre care a scris A. Soljeniţân în „Arhipelagul GILAG”), Gherasim Păduraru (tatăl ziaristului Pavel Păduraru, arestat în 1944), Antonovici, Cuculschi, Socolov, Curcubet, Trofimov ş.a. (cei mai mulţi trecuţi în rapoarte fără numele mic, ca nişte infractori) au înfundat Siberia, fiind învinuiţi – pentru că au oficiat în limba poporului – că ar fi contribuit „la românizarea şi fascizarea bisericii Basarabiei şi ar fi stârpit tot ce e rusesc, înrădăcinat aici de veacuri” («румынизация и фашизация Бессарбской церкви и искоренению всего русского, сложившегося веками») (vol. I, p.199-210, 328, 364, 506; vol. II, p. 318-320, 409-412, 546).
Unii au fost condamnaţi pentru „vini” absurde.

Preotul Tudor Iurco din Tocuz – Căinari e arestat pentru că în 1950 a îndemnat credincioşii să umble la biserică (p. 507), preotul Ilie Berghie din Târnova – Drochia e condamnat la 8 ani de închisoare pentru că a certat colhoznicii („ругал колхозников”) că n-ar veni la toate slujbele (p. 507), preotul Vasile Ciumaş din Cociulia – Comrat e condamnat la ani de puşcărie pentru că „a sfinţit trei fântâni în satul Cociulia şi un pod în Garagâş” ş.a.
Benedict Poleacov (rus de naţionalitate) Episcopul Chişinăului şi al Moldovei, a fost scos din funcţie în 1948 şi exilat pentru „naţionalism”: acesta a permis să se scrie pe calendarul bisericesc: „Молдавский церковный православный календарь”, şi nu „Русский церковный православный календарь”.

În locul lui este adus ca mitropolit Nectarie, care, atunci când i se spunea de la partid (cel care a condus represaliile): „Батюшка, надо закрывать пять церквей!” („Părinte, trebuie să mai închideţi cinci biserici!”), cum nu auzea bine, răspundea de fiecare dată: „Сколько? Двадцать пять?! Хорошо!” („Câte? Douăzeci şi cinci?! De acord!”).

În republică devine activă asociaţia obştească a „militanţilor fără-de-Dumnezeu” («воинствующие безбожники»).  Aceştia pătrund cu comsomolişti beţi în biserică, fumând demonstrativ în timpul serviciului divin, intră în altar pentru a-i oferi preotului în batjocură o ţigară, ca să fumeze cu ei, adună şi sting lumânările din mâinile credincioşilor, fluieră şi înjură în biserică ş.a. (în satul Truşeni, la 20 aprilie 1952, p. 624-625).
Scopul acestor „atei militanţi” era acela de a-şi bate joc de credinţă şi de credincioşi.

Un raport (p. 555, vol. III) spune că diriguitorii colhozului din satul Tocuz, raionul Căuşeni, au convins tot satul – 370 de persoane – să iasă la prăşit în ziua de Paşte, munca lor „aducând colhozului un venit de 2685 de ruble”.
Deşi Constituţia declarase biserica izolată de stat, statul face totul să o distrugă. Figurile cele mai sinistre în această „operă a diavolului” erau aşa-numiţii «уполномоченные» („împuterniciţi”) ai bisericii ruse pe teritoriul republicii. Aceştia se numesc pe rând: Volkopialov, P. Romenski, A. Oleinic, S. Tanasevski, A. Vikonski…

Găsim în cele 4 volume nume de distrugători de biserici care conţin blestemul chiar în ele: Kuroedov, Durnopianov, Mordoveţ, Debilin, Ţaranov, Nakonecinâi, Ioska, Maslobrod ş.a.

Prigoana la adresa preoţilor condamnaţi de regimul comunist continuă şi după revenirea acestora din închisorile de dincolo de Cercul Polar.

Găsesc în volumul doi (p. 893) o dare de seamă din 15 februarie 1961 trimisă superiorilor săi din Moscova de către A. I. Oleinic, împuternicitul Consiliului pentru Treburile Bisericii Ortodoxe Ruse în RSS Moldovenească, ce se referă la Serafim Dabija.

După ieşirea din lagărul pentru deţinuţi politici de la Inta, situat lângă Polul Nord, arhimandritului Serafim Dabija i se dă în grijă parohia satului Piatra (localitate rebotezată după război Lazo), raionul Orhei. Vin să-l asculte locuitorii satelor din tot raionul. Sosise recent din Siberiile de gheaţă, după un martiraj de 9 ani, şi lumea îl găsea „plin de sfinţenie”. Pelerinajele către el alarmaseră oficialităţile de atunci. Iată ce scrie A. I. Oleinic: «…настоятель церкви с. Лазо Дабижа, ранее судимый за враждебную агитацию, пытался изобразить себя великомучеником, посланым богом на землю для защиты «святого» евангелия; тонко обманывая верующих, он пытался внушить им, что он пищи не принимает, а питается «святым» духом и по этому он должен поселится и жить непосрественно в церкви, имея цель в дальнейшем таким образом создать массовое паломничество к церкви с. Лазо.» (vol. II, p. 893) („…parohul bisericii din s. Lazo, Dabija, condamnat anterior pentru agitaţie duşmănoasă, a încercat să se dea drept mare-mucenic, trimis de Dumnezeu pe pământ, ca să apere „sfânta” scriptură; înşelând subtil credincioşii, el face totul ca să le insufle acestora că dânsul nu se hrăneşte cu hrană omenească, ci doar cu duh „sfânt” şi de aceea trebuie să se instaleze şi să trăiască chiar în incinta bisericii, având drept scop ca astfel pe viitor să se înfăptuiască pelerinaje ale maselor de credincioşi la biserica din s. Lazo”.)

Speriate, oficialităţile cer destituirea lui, mai ales după răscoala călugăriţelor de la Hirova, împuşcate în altar, al căror duhovnic fusese preotul Serafim Dabija, învinuit că anume el le-ar fi instigat la „nesupunere”.
Patriarhul Alexei, ca să-l scape de o altă deportare în Siberia, îl cheamă la Moscova şi-i propune să fie preot în localităţile româneşti Slatina şi Apşa de Mijloc din Maramureşul din Ucraina de azi.

Din volumele cu documente unice, extrase din arhivele Patriarhiilor din Moscova şi Bucureşti, dar şi ale Mitropoliei Moldovei, semnate de Valeriu Pasat, mai aflăm că toţi cei care îndrăzneau să-şi boteze copii, să se cunune în biserică, să-şi înmormânteze părinţii cu preot, să participe la hramul localităţii, să serbeze sărbătorile din calendarul bisericesc, să ţină o icoană în casă (p.452, vol. II), erau daţi afară din serviciu, din comsomol şi din partid. Unii erau condamnaţi la zile de arest, la ani de închisoare, iar alţii, ca locuitorii satului Răciula, care apăraseră mănăstirea în perioada 23 iunie − 1 iulie 1959 ca aceasta să nu fie închisă – asasinaţi.

Bisericile şi mănăstirile erau închise, afirmau rapoartele, „la solicitările poporului”. O dovadă că n-a fost nici pe departe astfel e cazul mănăstirii Răciula (Vladimir Beşleagă a scris o carte excepţională în acest subiect).

La 1 iulie 1959 biserica mănăstirii de la Răciula a fost luată cu asalt de miliţieni înarmaţi. Unul dintre credincioşi, Simion David, a fost împuşcat, alţii – Gheorghe Porcari, Dionisie Dănuţă şi Ilarion Mocreac – răniţi grav. În consecinţă: miliţienii (majoritatea de naţionalitate rusă), care au tras în nişte oameni neînarmaţi, au fost decoraţi cu ordine şi medalii ale URSS, iar cei în care şi-au descărcat armele – condamnaţi la ani grei de închisoare: I. Mocreac, ciuruit de gloanţe, e condamnat la 15 ani de închisoare, D. Dănuţă (rănit la cap) – la 6 ani de închisoare, S. Mocan – la 15 ani de închisoare, V. Pricinoc – la 10 ani de închisoare, V. Poiană – la 8 ani, D. Mladan – la 6 ani, M. Tcaci – 4 ani de închisoare ş.a. Gh. Porcari e absolvit de pedeapsă, pentru că a decedat din cauza rănilor (vol. II, p.666-687, doc. nr. 241-248).

Credincioşi împuşcaţi în biserică (la Răciula), icoane în care s-a tras cu mitraliera (în satul lui Ilaşcu), răstigniri profanate (în zeci de localităţi), preoţi ucişi în altare (părintele Ciocanu din Nişcani), călugări spânzuraţi ca nişte furi (lângă gara Zloţi), preoţi asasinaţi (la Călăraşi), călugăriţe violate (la Tabăra), clopote aruncate în veceu (la Călărăşăuca), clopote furate şi expediate la Moscova (la Condriţa), lăcaşe făcute una cu pământul (peste o mie pe tot întinsul republicii) ş.a., toate acestea vorbesc de faptul că Biserica noastră dintre Prut şi până dincolo de Nistru este una martiră.

Calendarele noastre mai urmează a fi completate cu sfinţi încă necanonizaţi, ale căror nume pot fi stabilite uşor după cărţile istoricului Valeriu Pasat.

Nicolae DABIJA

Contact Form Powered By : XYZScripts.com