Cântarea Psaltirii Maicii Domnului – CATISMA XVIII - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Cântarea Psaltirii Maicii Domnului – CATISMA XVIII

11:44, vineri, 21 iunie, 2024 | Cuvinte-cheie: ,

Psalmul 119

Către tine, Maică, Preasfântă Împărăteasă, am strigat și m-ai auzit în ceasul necazului meu,

Stăpână Fecioară, ție mă rog, izbăvește sufletul meu în zilele vieții mele de orice rău!

Vai mie, primejdia mă paște! Săgețile dușmanului fioros în capul și sufletul meu cad,

Dar tu, Stăpână, cu puterea ta fără margini, zdrobește capul șarpelui veninos din iad,

Capul cumplitului meu vrăjmaș, ispititor, ca să nu se bucure de căderea mea în păcat!

Mă voi bucura și mă voi veseli oriunde și necontenit din toată inima și sufletul meu

De Mântuitorul nostru Preamilostiv, Atotputernic și Atotstăpânitor, Preasfântul Dumnezeu!

Iar pe tine, Ajutătoarea mea grabnică, întru lauda veșnică te voi cânta și te voi slăvi mereu!

Psalmul 120

Am ridicat eu ochii rătăcitei mele minți la cerul luminos al nesfârșitei tale împărății,

Unde petreci tu, a Cerului și a Pământului Împărăteasă, alături de cereștii îngeri și cinstiți fii,

Când a mea inimă umilă a fost cuprinsă de o mângâiere dulce și divină, plină de bucurii!

Mult Milostivă și Preasfântă  Maică, doar tu nicicând și nici pentru o clipă nu vei înceta

Să mă păzești de toate năvălirile viclene și sfâşietoare ale vrăjmașului, care spre mine se vor îndrepta

Și cu multă milă și îndurare ale mele gânduri și fapte necontenit și neobosit le vei îndruma!

Preamărită Maică Stăpână, mărire și slavă veșnică  ție, care întotdeauna te ostenești

Și, cu multă îngrijorare, cauți al meu suflet slab și ticălos întru veșnicie, ca să-l mântuiești!

 

Psalmul 121

M-am veselit cu duhul credinței mele și cu al nădejdii nestrămutate în tine, Maică Stăpână,

A Cerului și a Pământului Preaslăvită Împărăteasă și Maică de-a Pururi Fecioară Divină!

Dacă cu evlavie voi trăi, cu mijlocirea ta voi trece în Casa Domnului, lăcaș veșnic fiind,

Ierusalimul Ceresc, unde slava Domnului luminează, iar luminător este Mielul cel Sfânt!

O, Stăpâna mea, cu lacrimi te rog, învie și întărește credința mea în făgăduielile cerești

Și nădejdea spre mila Iubitului tău Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos, te rog, neîncetat să o crești!

Înflăcărează-mi dragostea, ca să fac voia ta cea sfântă și bine plăcută ție, Maică Marie,

Povățuitoarea mea cea bună, pe calea adevărului și a mântuirii, mărire și slavă îți aduc ție!

Psalmul 122

Preaîndurată și blândă Maică, către tine  am ridicat ochii, spre ale tale milostiviri cerești,

Căci tu, Preacurată Fecioară, împreună cu Iubitul tău Fiu și Dumnezeul nostru împărățești!

Precum sunt ochii slujnicei spre mânile stăpânei sale, așa sunt și ochii noștri spre tine,

Până când la bună vreme de la tine, Salvatoarea noastră, ajutor vom primi, bună Stăpână!

Binecuvântată pe veci fie pentru noi, păcătoșii,  mult milostiva și mângâietoarea ta apărare!

Binecuvântată pe veci este Fecioria ta, în cer și pe pământ, sfântă  și înălțătoare!

Binecuvântat pe veci să fie, Preasfântă Maică, sfântul tău suflet măreț și neprihănit!

Slăvit pe veci să fie trupul tău cel Sfânt, care pe Domnul în Chip de Om ni L-a dăruit!

Psalmul 123

De n-ar fi ca Doamna noastră mult milostivă, Pururea Fecioara Maria și Stăpâna noastră,

Pentru toți păcătoșii în fața lui Dumnezeu, Dreptul Judecător, cu osârdie să mijlocească,

I-ar  fi lovit rău păcatul pentru multele fapte urâcioase, pe care au reușit să le săvârșească!

Când s-au ridicat înspăimântător vrăjmașii cumpliți asupra noastră într-o fioroasă legiune,

De vii, cu nemaivăzută înverșunare, ne-ar fi înghițit pe noi fără pic de milă și compasiune,

Apărătoare a noastră atotmilostivă, doar tu ești cu noi și ne-ai izbăvit de ei, făcând  minune!

Ajutorul nostru este în numele măreț și slăvit al Domnului Atotputernic și Atotstăpânitor,

Și în numele tău sfânt, Stăpână, Împărăteasă Slăvită, plin de milă și creștinilor mântuitor!

Psalmul 124

Cei care nădăjduiesc în tine, Maica lui Dumnezeu, de bătăliile vrăjmașului nu se vor teme!

Bucurați-vă cei, care o iubiți pe Născătoarea de Dumnezeu și vă rugați ei în orice vreme,

Căci ea vă va ajuta vouă cu bunăvoință în ziua întristărilor voastre din păcate și blesteme!

Adu-ți aminte, Maică Fecioară, de îndurările tale și păzește a noastră pribegie pe pământ,

Întoarce-ți  preasfânta ta față, Stăpână, către noi care am nădăjduit în al tău Acoperământ!

Doboară-i pe vrăjmașii noștri din iad, care a noastră pierzare o caută viclean și necontenit,

Ca să trăim, Preamilostivă Maică, în pace și liniște împăciuitoare, în evlavie și curăție,

Slăvindu-te pe tine mereu, Stăpâna noastră Apărătoare, și cântând cu bucurie a ta măreție!

Psalmul 125

Când ți-ai întors prealuminata față de Mamă spre noi care te cunoaștem,  ție cu nădejde ne rugăm,

De-al Domnului dar și de ale tale mile inimile și sufletele s-au bucurat, simțind că ne salvăm!

Preabinecuvântată ești tu, de Dumnezeu și de dumnezeieștile puteri ale lui Iisus Hristos,

Mai mult decât toate femeile de pe pământ, Preacurată Maică Fecioară, în al tău chip luminos!

Nicicând nu se va împuțina măreața ta laudă în gurile noastre, Preacuvioasă Stăpână,

Și nici a noastră credința și dragoste din ale noastre inimi spre tine, Izvor de pace și lumină!

Cei care te cinstesc cu dragoste neîntinată și cu profundă evlavie, Maică Mântuitoare,

Nu se vor lipsi de tot binele tău și de Dumnezeu vor fi binecuvântați cu mare cinste și onoare!

Psalmul 126

Dacă Stăpâna noastră Cerească n-ar mijloci pentru noi, păcătoșii, la Dreptul Judecător,

Păcatele noastre odioase ar mișca mânia cea dreaptă a Lui spre răzbunare nemiloasă ușor!

Dacă Maica Domnului n-ar lumina peste tot cu semne și minuni ca un Soare gânditor,

Întunericul necredinței și negura nesimțirii i-ar cuprinde pe oameni lesne și necruțător!

Maică, în fața cerului și pământului, noi cu nădejde mărturisim și te rugăm cu vrednicie

Și osârdnic credem că tu ești lumina divină, ce luminezi bezna lumească cu dărnicie!

Preaslăvită Împărăteasă, tu ești chezășia păcătoșilor, care tânguitor se căiesc, și Domnul este cu tine,

Prin tine și cu noi, Maică Iubită a lui Dumnezeu, de-a Pururi Preabinecuvântată Stăpână!

Psalmul 127

Fericiți sunt toți cei care cu smerenie se roagă ție, Preasfântă Doamnă, în a lor nevoie!

Fericiți sunt toți cei care doresc să facă cele plăcute ție și cei care cunosc și îndeplinesc sfânta ta voie!

Aceștia se vor hrăni cu saț din dulceața sfântă și vindecătoare a roadelor tale multe și divine

Și vor vedea bunătățile dulci și veșnice ale Ierusalimului de sus, nemaiîntâlnite, dăruite de tine!

Fericiți sunt cei, care te-au născut pe tine, Maică Sfântă, ei în veac nu vor fi de uitat,

Fericit e pântecele  care pe Iisus Hristos după trup L-a purtat și sânii  care vrednic  L-au alăptat!

Slăvită Împărăteasă, care-ntre femei ești preafericită și preabinecuvântată cu seamă,

Întoarce fața ta de Mamă asupra noastră și ascultă rugăciunile celor care cucernic te cheamă!

Psalmul 128

Mulți sunt cei care din tinerețile mele cele zbuciumate cu înverșunare se luptă cu mine,

Dar, mereu  m-ai salvat de vrăjmașii cumpliți din iad,  Preamărită și Cuvioasă Stăpână!

Mulți, fioroși și groaznic înrăiți, necontenit și înverșunat s-au luptat cu mine, fără pic de îndurare,

Ajutătoarea mea, tu  însă nu mi-ai dat sufletul meu în a lor stăpânire spre veșnica pierire înfiorătoare!

Tu mi-ai păstrat, cu sârguincioasă îngrijorare și îndurare, nevătămate toate cele lăuntrice ale mele,

Îngăduitoare Maică, ajută-mi să fac roade vrednice de pocăință, slăvind a ta nemărginită putere!

S-ajung cu bună nădejde la sfârșitul creștinesc și să văd Rodul divin să mă învrednicesc

Al preacuratului tău pântec, pe Sfântul Mântuitor și Răscumpărător al nostru, pe care-L slăvesc!

Psalmul 129

Din adâncul inimii mele întinate, Preasfântă Maică Pururea Fecioară, te-am chemat,

Preamilostivă Împărăteasă, auzi al  rugăciunii mele smerite și umile glas zbuciumat,

Căci la Domnul Mântuitor este nemăsurata milă și la tine multa izbăvire cu adevărat!

Îndurătoare Stăpână, te rog, scoate-mă, din mânile strașnice ale vrăjmașilor mei odioși,

Rușinează-i și nimicește năvălirile crude și sfaturile viclene împotriva celor credincioși!

Milostivă și Mângâietoare Maică – Salvatoare, mântuiește-mă în ziua durerii mele necruțătoare,

Ca în ziua morții să nu lași sărmanul meu suflet singur, în deznădejde zdrobitoare,

Dar să stai lângă el cu alinarea mântuirii veșnice, a credincioșilor neclintită Maică Apărătoare!

Psalmul 130

Preasfântă Maică, inima mea să nu se înalțe la cele mari, cântate și lăudate ale acestei lumi,

Că această lume trece, neîndoielnic, așa cum trece și chipul ei plin de deșertăciuni!

Tu, Doamnă Stăpână,  te-ai înălțat de-asupra tuturor prin sfințenie, slavă și cinstea ta

Și numai pe tine, Preacucernică Maică, te-a îndrăgit mult sufletul meu și inima mea!

Mireasma milelor tale nemăsurate e mai bună decât orice aromă, iar numele tău este mir vărsat,

Tu singură pătrunzi îngăduitor la mine, în negura păcatelor mele, ca dimineața, curat!

Împărăteasă Cerească, bună ești ca luna liniștitoare, semeață ca și soarele cel luminos,

Iar în inimă îmi ești ca o pecete măreață și sacră, căreia mă-nchin, Maica de mare folos!

 

Psalmul 131

Pomenește, Preasfântă Fecioară, pe Marele Proroc Împărat și strămoșul tău, David,

Căci lui Domnul i s-a jurat și jurământul nu și-a încălcat, iar tu dintr-însul ai răsărit,

Ca dintr-o rădăcină binecuvântată și ca un vlăstar rodnic și luminos din Rai ai înflorit!

Tu ești o floare plină, un crin din văi înflorit, răspândind o mireasmă cu cerești veselii,

O, Rai sufletesc de viață dătător! Cu tine ne mângâiem pe pământul deșartei pribegii!

Ca în viața noastră, plină de păcate și sărăcie, să isprăvești și să ne ajuți cinstit să ne căim,

De bună voie, hrănindu-ne cu pâinea lacrimilor tânguitoare și  curate, a ta măreție, Maică, în veci o slăvim,

Să ne săturăm cu Sfântul Rod al pântecului tău, Pâinea Vieții veșnice în vecii vecilor! Amin.

Psalmul 132

Cât de bine și cât este de frumos și de folositor pentru noi, credincioșii, cu adevărat,

te cinstim cu bunăvoință și să te fericim pe tine, Împărăteasă Cerească, neîncetat!

Însăși Domnul Atotputernic ne umbrește pe noi darnic cu Sfânta binecuvântare a Sa,

Cu siguranță, ne va răsplăti cu viitoarea fericire veșnică, la a noastră față fără a căuta!

O, Bunule Dumnezeu întreit în Fețe: Dumnezeu Tatăl, Iisus Hristos Fiul și Duhul Sfânt,

Cât de mare este mulțimea Sfintei Tale mile asupra noastră, a păcătoșilor pe pământ!

Prin mijlocirea neobosită a Maicii noastre, Pururea Fecioarai Maria, a Raiului Sfânt Crin,

Ție se cuvine cinste și măreața slavă, Dumnezeul și Mântuitorul nostru în vecii vecilor! Amin.

Psalmul 133

Binecuvântați pe Iubita Maică a lui Dumnezeu cei care nădăjduiți spre numele ei sfânt,

Ziua și noaptea mânile voastre le întindeți spre ea, mai presus de ceruri a ei sfințenie fiind!

Acolo unde ea, în negrăită și măreață slavă, stă înaintea Preasfintei lui Dumnezeu Fețe,

Ca să mângâie cu harul ei sacru inimile și sufletele voastre cele amărâte de durere și tristețe!

Binecuvântați-o cu cele mai frumoase cuvinte toți robii ei, cei vrednici și dornici binecuvântați!

Binecuvântați-o Îngeri, Arhangheli, toți Sfinții lui Dumnezeu, cântece de slavă-i cântați!

Lăudați-o, ceruri ale cerurilor nemărginite și apa mai presus de ceruri, măreț și neobosit!

Lăudați de-a pururi minunile Sfintei Fecioare Născătoare de Dumnezeu  și al ei nume sfânt necontenit!

PSALTIREA MAICII DOMNULUI ÎN VERSURI
Autor: Alexandra Tkacenko-Nagnibeda

User-agent: Amazonbot # Amazon's user agent Disallow: /
Contact Form Powered By : XYZScripts.com