Header image

Departamentul Mitropolitan Arhitectură, Restaurare și Pictură bisericească organizează conferința națională științifico-practică ”Patrimoniul bisericesc – istorie și modernitate”

10:29, luni, 25 martie, 2013 | Cuvinte-cheie: , , ,

MITROPOLIA CHIȘINĂULUI
ȘI A ÎNTREGII MOLDOVE
DEPARTAMENTUL MITROPOLITAN
ARHITECTURĂ, RESTAURARE ȘI
PICTURĂ BISERICEASCĂ

Va invită la conferința națională științifico-practică
”Patrimoniul bisericesc – istorie și modernitate”,
ediția a III-a, 26 martie 2013, ora 10.00, Palatul
Mitropolitan, str. București, 119, or. Chișinău

Programul conferinței:
Cuvânt de salut:
ÎPS VLADIMIR, Mitropolit al Chișinăului și a
întregii Moldove
Mihai MOLDOVANU, Viceprim-ministru al
Republicii Moldova
Acad. Gheorghe DUCA, Președinte al Academiei de Științe a Moldovei
Gheorghe POSTICĂ, Vice-ministru al Culturii
Nistor GROZAVU, Viceprimar al municipiului Chișinău

COMUNICĂRI:
Moderator: prot. mitr. Manole Brihuneț
GENERALITĂȚI
Prot. mitr. Vadim CHEIBAȘ, dr. în teologie, secretarul Mitropoliei Chișinăului și al întregii Moldove. 200 de ani de la formarea Eparhiei Chișinăului
Prot. mitr. Manole BRIHUNEȚ. Regulamentul privind funcționarea Departamentului Arhitectură, Restaurare și Pictură Bisericească
Constantin MANOLACHE, dr. în politologie, director al Institutului de Studii Enciclopedice al Academiei de Științe a Moldovei. Proiectul enciclopedic ”Mănăstirile din Republica Moldova”
Liliana CONDRATICOVA. Prezentarea materialelor confe-rinței naționale științifico-practice ”PATRIMONIU BISERICESC”, ediția I-a (5 aprilie 2011) și ediția a II-a (3 mai 2012)
ARHITECTURĂ ȘI ARHEOLOGIE BISERICEASCĂ
Mariana ȘLAPAC, m. cor. al Academiei de Științe a Moldo-vei, dr. hab. în studiul artelor, Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM. Arhitectura complexului monastic Noul Neamţ
Arhimandrit Ioan MOȘNEGUȚU, secretarul Eparhiei de Ungheni și Nisporeni, stareț al mănăstirii Adormirea Maicii Domnului, Hârbovăț. Lucrări edilitare la mănăstirea Hârbovăţ în anii ’40–’70 ai secolului al XIX-lea
Sergius CIOCANU, dr. în arhitectură, șeful Direcției Pa-trimoniu și Arte Vizuale al Ministerului Culturii. Biserica Buna Vestire – una din cele mai vechi construcţii ecleziastice din Chișinău
Vlad VORNIC, dr. în istorie, directorul Agenției Naționale Arheologice. Aportul arheologiei la cunoașterea evoluţiei lăcașelor de cult și necesitatea salvgardării patrimoniului arhitectural bisericesc al Republicii Moldova

Prot. mitr. Manole BRIHUNEȚ, președinte al Departamentului Arhitectură, Restaurare și Pictură Bisericească, paroh al bisericii Sf. Nicolae din satul Mileștii Mici, raionul Ialoveni. Biserica Adormirea Maicii Domnului din satul Rădeni, Strășeni: istoricul construcţiei și aspecte artistico-arhitecturale

Ion ȘTEFĂNIȚĂ, directorul Agenției Naționale de Protecție a Monumentelor. Bisericile de lemn din raioanele de nord ale Republicii Moldova: conservare preventivă
Eugen BÂZGU, coordonator al Muzeului Satului. Salvgar-darea bisericii de lemn din satul Hiliuţi, Râșcani
ISTORIE ȘI ARTĂ ECLEZIASTICĂ
Victor GHILAȘ, dr. în studiul artelor, secretar științific al Secției Științe Socio-Umane a Academiei de Științe a Moldovei. Muzica religioasă în creaţia lui Dimitrie Cantemir
Liliana CONDRATICOVA, dr. în studiul artelor, cercetător științific coordonator la Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM. Podoabele de cult din Basarabia din anii 1920–1930
Ion XENOFONTOV, dr. în istorie, secretar științific al In-stitutului de Studii Enciclopedice al AȘM. Contribuţia stareţe-lor în afirmarea și dezvoltarea comunităţilor monahale. Cazul mănăstirii Japca (1916–2013)
Prot. mitr. Octavian MOȘIN, dr., parohul bisericii Întâmpinarea Domnului. Promovarea patrimoniului eclesial prin pelerinaj.
Prot.  Maxim MELINTE, dr., Patrimoniu bisericesc al satului Ghidighici între istorie și cercetare
Prot. mitr. Sergiu CURNIC, parohul bisericii Adormirea Maicii Domnului de la Muzeul Satului. File din istoricul bisericii păstorite
Discuții.
Totalurile conferinței naționale
”Patrimoniul bisericesc – istorie și modernitate”

Conferința națională științifico-practică ”Patrimoniu bisericesc” a fost inițiată în 2011 de către Departamentul Mitropolitan Arhitectu-ră, Restaurare și Pictură Bisericească. În anul curent cea de-a III-a edi-ție are genericul ”Patrimoniul bisericesc – istorie și modernitate”.
Patrimoniul cultural este un bun al întregului neam și posedă valoare istorică, artistică și arhitecturală. Păstrând patrimoniul țării, protejăm istoria și prezentul acestui popor, investim într-un viitor liber, democratic și stabil. Valorificarea patrimoniului creează un me-diu favorabil pentru prosper.
Obiectivul principal al conferinței este sensibilizarea mediului academic, fețelor bisericești și societății asupra problemelor ce țin de protejarea patrimoniului bisericesc parte componentă a patrimoniului cultural al Republicii Moldova. Specialiști din domeniul istoriei, teologiei, arhitecturii și artei vor aborda probleme ce țin de aniversarea a 200 de ani de la formarea Eparhiei Chișinăului; arhitectura ecleziasti-că, situația bisericilor din municipiul Chișinău și în Republica Moldova; istoria și arhitectura complexelor monahale din țară; istoricul și evoluția muzicii liturgice și a podoabelor de cult; contribuția și desti-nul unor personalități de referință din viața Bisericii Ortodoxe din Moldova. În cadrul conferinței va fi discutat proiectul Regulamentului privind funcționarea Departamentului Mitropolitan Arhitectură, Restaurare și Pictură Bisericească.
Una din realizările recente ale Departamentului Mitropolitan în vederea protejării patrimoniului bisericesc este publicarea materialelor conferințelor naționale științifico-practice din anii 2011–2012 într-un volum aparte ”Patrimoniu bisericesc”, Chișinău, 2013, 152 P.+ il.:
Colaborarea eficientă între Biserică, cercetătorii din diferite domenii, factorii de decizie și societatea este garantul protecției patrimoniului bisericesc din Republica Moldova pentru generațiile care urmează. Sperăm că toți participanții la conferință ne vor susține în acțiunile noastre și împreună vom defini suportul teoretic și practic necesar întru atingerea obiectivului major – protecția patrimoniului bisericesc. Avem toată certitudinea că facem un lucru important care va fi apreciat la justa valoare de cei, cui îi vom transmite patrimoniul nostru bisericesc prin moștenire.

* * *

Национальная конференция «Церковное наследие» была инициирована в 2011 году Департаментом Архитектуры, Реставрации и Церковной Живописи Молдавской Митрополии. В этом году участники соберутся на третью конференцию «Церковное наследство – история и современность».
Культурное наследие имеет большую историческую, художественную и архитектурную значимость. Охраняя культурное наследие, мы представляем историю народа, возлагаем большие надежды на свободное и демократическое будущее. Изучение наследия создает хорошую среду для достойного развития.
Основной целью сегодняшней конференции это осмысление академическим сообществом, духовенством и обществом не-маловажных проблем связанных с охраной церковного наследия как части культурного наследия страны. Специалисты различных областей – истории, богословия, архитектуры и искусствоведения обращаются к важным вопросам как 200-летие создания Кишиневской Епархии; культурное зодчество, состояние церквей в муниципии Кишиневе и в целом по стране; история и архитектура монастырских комплексов; история и становление литургического пения и культового ювелирного дела; вклад и судьба отдельных личностей в развитие Молдавской Православной церкви.
В рамках конференции будет обсужден проект Регламента функционирования Департамента Архитектуры, Реставрации и Церковной Живописи Молдавской Митрополии. Среди послед-них достижений данного Департамента в области охраны церковного наследия является публикация материалов научно-практических конференции 2011–2012 годов в отдельном сборнике под названием «Церковное наследие», Кишинев, 2013, 152 с. + ил.:
Обеспечение эффективного взаимодействия Церкви, научных исследователей, компетентных органов и всего общества яв-ляются гарантом охраны церковного наследия Республики Молдова. Надеемся, что участники конференции нас поддержат, и вместе мы сможем определить теоретические и практические основания для достижения основной цели – охраны церковного наследия. Уверенны, что наши деяния оценят по достоинству наши потомки, те которым передадим по наследству наше культурное и церковное наследие.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com