Venirea sau prezenţa Mîntuitorului Iisus Hristos? - Contraziceri cu Sf. Scriptură în Organizaţia „Martorii lui Iehova” (2) - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Venirea sau prezenţa Mîntuitorului Iisus Hristos? – Contraziceri cu Sf. Scriptură în Organizaţia „Martorii lui Iehova” (2)

15:39, miercuri, 21 august, 2013 | Cuvinte-cheie: , , , , ,

Potrivit învăţăturii Martorilor lui Iehova (în continuare MI), Iisus Hristos deja a venit în chip nevăzut şi guvernează ca rege din 1914 (1). Iată ce scrie într-o carte a MI: ”În Matei 24:37 este folosit cuvîntul grecesc parousia (παρουσια), care înseamnă literalmente „a fi alături”. Primul sens al cuvîntuluiparousia (παρουσια), aşa cum apare în”Analiză semantică a unor termeni din Noul Testament”, de William Barclay, p. 211, este „prezenţa (unor persoane)”. Sensul cuvîntului reiese clar din Filipeni 2:12, unde Pavel pune în contrast prezenţa sa (parousia- παρουσια) cu absenţa sa (apousia-απουσια). În schimb, în Matei 24:30, unde este vorba de “venirea Fiului omului pe norii cerului cu putere şi cu mare glorie” ca executor al judecăţii lui Iehova în războiul de la Armaghedon, este folosit cuvîntul grecesc erchomenon-ερχομενον. Unii traducători redau ambele cuvinte greceşti prin „venire”, dar traducătorii mai atenţi fac distincţie între cei doi termeni.” (2)

După învăţătura „sclavului fidel şi prevăzător” (3) se primesc trei veniri ale lui Hristos şi o „prezenţă” care durează de la a doua venire pînă la a treia.

A. Cuvîntul parousia-παρουσια pe lîngă sensul de „prezenţă” mai are şi alte sensuri precum sînt „sosire”„venire”. În „Greek English Lexicon” 1883 de H.G. Liddell şi R. Scott pag. 1158 (4) al treilea sens al cuvîntului este cel de „venire” (redat în engleză „advent”) (5) şi se face trimitere la Matei 24.27 precum şi la Sfîntul Ignatie Teoforul în epistola către Filadelfieni capitolul 9.2 care sună astfel:”Evanghelia, are, însă ceva deosebit: venirea (parousia-παρουσια) Mîntuitorului, a Domnului nostru Iisus Hristos,…”, de aici se poate vedea foarte clar că nu ne putem opri doar la termenul„prezenţă”, deşi, acest termen poate uneori să înlocuiască pe cel de „venire”, a se compara următoarele versete, 1 Cor. 16.17 „Mă bucur de venirea (prezenţa) lui Ştefanas,….”, 2 Cor. 10.10 „Că scrisorile lui, zic ei, sunt grele şi tari, dar înfăţişarea (prezenţa) trupului este… .”, Fil. 2.12 „Drept aceea, iubiţii mei, precum totdeauna m-aţi ascultat, nu numai când eram de faţă (în prezenţa mea), ci…”

B. Dacă MI ar medita mai mult asupra tuturor versetelor care descriu venirea Domnului Iisus Hristos, atunci ar observa un lucru foarte şocant şi extrem de logic. Deci, dacă Hristos a venit în 1914, după care traducere a Bibliei ei argumentează acest fapt? Fiindcă versiunea lor intitulată „Traducerea Lumii Noi” apare abia în 1960, şi doar în limba engleză, pe cînd celelalte traduceri mai vechi ale limbii engleze folosesc termenul „coming”– venire şi nu „presence” – prezenţă. Dacă urmăm acestei teorii a MI atunci ar fi trebuit ca pînă la 1914 toate Bibliile să folosească termenul „venirea”, iar din 1914 toate traducerile biblice să utilizeze termenul „prezenţă”,… observaţi ce schimbare de învăţătură.

C. Apoi mai mult ca atît ar fi bine să analizăm cum descrie Biblia venirea lui Hristos şi cum descriu MI „prezenţa” Lui. Deci, martorii aduc ca argumente următoarele semne: „Căci se va ridica neam peste neam şi împărăţie peste împărăţie şi va fi foamete şi ciumă şi cutremure pe alocuri.” (6), însă MI au uitat să atragă atenţia la un moment care nu s-a petrecut în 1914 şi nici după aceea, anume cum va fi venirea lui Hristos „Căci precum fulgerul iese de la răsărit şi se arată până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului Omului.” Mat. 24.27, iar dacă mai medităm la versetele 29 şi 30 atunci se vede foarte clar că MI minţesc fără ruşine, „Iar îndată după strâmtorarea acelor zile, soarele se va întuneca şi luna nu va mai da lumina ei, iar stelele vor cădea din cer şi puterile cerurilor se vor zgudui (lucruri care nu s-au petrecut în 1914, nici după aceea). Atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului (iarăşi nu s-a arătat niciun semn pe cer în 1914, nici după aceea) şi vor plânge toate neamurile pământului şi vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului (venind, nu fiind prezent), cu putere şi cu slavă multă.”

D. Şi mai aduc un argument care iarăşi necesită mai multă meditaţie ca să fie înţeles logic. Deci, Mîntuitorul compară venirea Sa prin pilda smochinului spunînd: „Când mlădiţa lui se face fragedă şi odrăsleşte frunze, cunoaşteţi că vara e aproape (dar nu e prezentă). Asemenea şi voi, când veţi vedea toate acestea, să ştiţi că este aproape, la uşi. (adică venirea lui Hristos e aproape, dar El încă nu este prezent).” (7)

În concluzie doresc să amintesc MI că „…de ziua şi de ceasul acela nimeni nu ştie, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.” (8) Numai să nu zică, că ei au identificat anul, fiindcă anul tot e alcătuit din ceasuri şi zile… Să ne ferească Dumnezeu de erezii şi să fim atenţi cu mîntuirea noastră.

Veaceslav Bodarev
licenţiat în teologie

 


 

(1) A se vedea mai multe detalii în cărţile ” Tu poţi trăi veşnic în paradis pe pămînt” Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. 1989, p.134-141, traducere din limba rusă, şi „Ce ne învaţă în realitate Biblia” Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. 2005, p. 215-218.

(2) „Argumente din Scripturi” Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. 2007, p. 184.

(3) Potrivit Turnului de veghe, din 15 iulie 2013, ediţia de studiu pentru luna septembrie p.22, sclavul fidel şi prevăzător – este un mic grup de fraţi unşi care sunt direct implicaţi în pregătirea şi furnizarea hranei spirituale în timpul prezenţei lui Cristos. În zilele noastre, aceşti fraţi unşi alcătuiesc Corpul de Guvernare.

(4) http://archive.org/stream/greekenglishlex00liddrich#page/1158/mode/2up pag.1158.

(5) A se vedea şi http://bcwordoflife.org/dev/resources/lit/Lexicon_full_final_2.4_pass.pdf pag. 245. cuv.3952, şi http://wiki.lingvoforum.net/w/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/98

(6) Matei 24.7, ” Tu poţi trăi veşnic în paradis pe pămînt” Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. 1989, p.150, traducere din limba rusă

(7) Matei 24.32-33: Marcu 13.28-29: Luca 21.29-31

(8) Matei 24.36: Marcu 13.32

Contact Form Powered By : XYZScripts.com