Acatistul Sfântului Cuvios Patapie - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Acatistul Sfântului Cuvios Patapie

11:48, joi, 21 decembrie, 2023 | Cuvinte-cheie: , , , , , , ,

CONDACUL 1

Pe părtașul virtuții și casnicul ințelepciuni lui Dumnezeu, pe cel care pe pământ a trăit că în cer, și cu duhul, în chip tainic, vămile văzduhurilor a luat cu asalt, cu ardoare cântări să-i înălțăm și cu râvna să ne închinăm sfintelor lui moaște strigând: Bucură-te, Părinte Patapie.

ICOS 1

Cu cântări de laudă încununăm pomenirea ta Sfinte Patapie, înger în trup, căci refuzând plăcerile cele trecatoare ale lumii, îndrăgostit de virtute te-ai arătat din tinerețe, fapt pentru care ție strigăm acestea:

Bucură-te, floarea Gheranionului,

Bucură-te, făgăduința celor necăsătoriți,

Bucură-te, că vlăstărești tămăduiri credincioșilor,

Bucură-te, că porți grijă de nevoile oamenilor,

Bucură-te, că ai călcat pe dușmanul al răutății începător,

Bucură-te, că ai mărit pe Domnul tuturor domnilor,

Bucură-te, izvorul îmbelșugat al minunilor,

Bucură-te, încetarea puterii demonilor,

Bucură-te, împreună locuitorule cu cei îndumnezeiți și blânzi,

Bucură-te, casnicul tuturor sfinților,

Bucură-te, că ai batjocorit pe cele trecătoare și stricăcioase,

Bucură-te, că ai înfrânt pe vrăjmașul cel cugetător,

Bucură-te, Părinte Patapie.

CONDAC 2

Vlăstar preaînfrumusețat al pământului Egiptului, pe care Nilul cel frumos curgător, îl adapă din belșug, crin sublim și chimen plăcut al ascezei, te-ai arătat părinte Patapie răspândind frumos miros celor ce cu credință îți cântă ție : Aliluia.

ICOS 2

Legile Domnului principii în viață și poruncile Acestuia reguli avându-le, Patapie înțelepte, cu evlavie pe cărările asceților ai călătorit și la înălțimea îndumnezeirii ai urcat, fapt pentru care îți cântam:

Bucură-te, mare între asceți,

Bucură-te, cel mai mare în înțelegere,

Bucură-te, locuitorul îndumnezeit al pustiului,

Bucură-te, locuitor al cerurilor înalte,

Bucură-te, că noaptea fără lună a vieții plăcerilor ai lasat-o în urmă,

Bucură-te, că dumnezeiască pronie ai avut ajutătoare vieții,

Bucură-te, că ești plin de harisme felurite,

Bucură-te, auroră ce strălucești razele minunilor,

Bucură-te, icoana strălucitoare a smeritei cugetări,

Bucură-te, pajiște cu bună mireasmă a cumințeniei,

Bucură-te, auroră a daruruilor duhovnicești,

Bucură-te, izvor pururea curgător al minunilor,

Bucură-te Părinte Patapie.

CONDAC 3

Cel ce ai primit putere din belșug din cer, Patapie, cetățean al pustiului, îndrumător pustnicilor te-ai arătat și dumnezeiesc învățător spre viața cea mai bună și îndumnezeire, deschizând buzele că să cânți Ziditorului : Aliluia.

ICOS 3

În pustiul Tebaidei locuind, Patapie dumnezeiesc cugetător, lui Dumnezeu încredințându-te, nevăzutele lupte și patimile cărnii le-ai biruit prin cumpătare, rugăciune, lacrimi, post și privațiuni, ridicând pe cei neînsoțiți să-ți cânte:

Bucură-te, crin al înfrânării,

Bucură-te trandafirul pustiului,

Bucură-te, pecete a vieții îngerești,

Bucură-te, uzurparea răutății demonilor,

Bucură-te, floare cu bună mireasmă a rânduielii monahicești,

Bucură-te, trâmbiță a harului dumnezeesc și psaltire a rugăciunii,

Bucură-te, cel ce te-ai arătat a fi frumusețea asceților,

Bucură-te, cel ce ești strălucirea cuvioșilor,

Bucură-te, veșmântul ușor al celor eliberați de suferințe,

Bucură-te, arhetip al luptelor cuviincioase,

Bucură-te, fundație statornică a călugărilor,

Bucură-te, busolă a darurilor cerești,

Bucură-te, Părinte Patapie.

CONDAC 4

Grabnic fugind de întunericul laudelor lipsite de discernământ, și al părelniciei ambasadorilor celor trecătoare, în Bizanț ai venit, înțelepte, și în Mănăstirea Vlahernelor cu smerenie locuind, vieții celei neîntinate a îngerilor ai urmat cu dor strigând : Aliluia.

ICOS 4

Ai batjocorit pe Veliar prin privegherile de toată noaptea, Patapie, și oțelirea ta în virtute, căci pe Hristos apărător câștigând, de toată uneltirea vrăjmașului te-ai izbăvit. Pentru aceasta ție celui ce ai triumfat asupra începătorului răutății îți cântăm:

Bucură-te, rănirea începătorului răutății,

Bucură-te, căderea urătorului binelui,

Bucură-te, cel ce ai înălțat trofeul Duhului,

Bucură-te, că ai călcat pe dușmanul cel preaspurcat,

Bucură-te, gura cea mai dulce a rugăciunii inimii,

Bucură-te, ochiul cel prea liniștit al sufletului văzător de Dumnezeu,

Bucură-te, luminătorul celor ce zac în întuneric,

Bucură-te, îndrumare neînșelată a pașilor pustnicești,

Bucură-te, naos al înțelepciunii celei prea strălucitoare,

Bucură-te, ocrotitor de Dumnezeu dăruit al celor neînsoțiți,

Bucură-te, temelie neclintită a iubirii,

Bucură-te, mirul încântător al sfințeniei,

Bucură-te, Părinte Patapie.

CONDAC 5

Chivot prea cuviincios al curatei viețuiri și grădină răspânditoare de mir a tuturor virtuților te-ai arătat, Cuvioase ostenitorule, preadesfătând cu harul tău pe toți cei care cu credință aleargă la tine, Părinte Patapie, și strigă ție cu evlavie: Aliluia.

ICOS 5

Te-ai întărit ca să rupi zgarda grijilor deșerte ale vieții, Părinte Patapie cu cheia rugăciunii minții și dragostei de Dumnezeu, fapt pentru care acum, noi cei care cu bucurie la tine scăpăm, strigăm cu voci de miere picurătoare unele ca acestea:

Bucură-te, gura bunei mustrări,

Bucură-te, băutură nestricăcioasă,

Bucură-te, conducătorul cel mai iscusit al sufletelor,

Bucură-te, cel asemenea cu îngerii, împreună cu ei locuitor,

Bucură-te, scânteie însuflețită a regiunii Vlahernelor,

Bucură-te, diademă prețioasă a virtuților de suflet hrănitoare,

Bucură-te, că intru totul te-ai lipit de Dumnezeu,

Bucură-te, că neabătut te-ai afierosit Domnului,

Bucură-te, laudă cetei sfinților,

Bucură-te, zdobirea roiului demonilor,

Bucură-te, făclie a dumnezeieștii cunoștiințe,

Bucură-te, astru diafan al strălucirii neapropiate,

Bucură-te, Părinte Patapie.

CONDAC 6

Ziditorul chemându-te dintru egipteni în orașul cel mare al lui Constantin, statornic îndrumător te-ai arătat Cuvioase Patapie monahilor care cu credință nestrămutată, pururrea cântă lui Dumnezeu : Aliluia.

ICOS 6

Precum leul după înfățișare se face cunoscut tuturor, așa cuvioase Patapie lumii te-ai facut cunoscut cu revărsarea minunilor tale și strălucirea dumnezeștii tale viețuiri, prin care ai luminat mintea adunării credincioșilor că să strige ție:

Bucură-te întărirea celor neputincioși,

Bucură-te, câștigătorul celor veșnice,

Bucură-te, torent pururea curgător de tămăduiri,

Bucură-te, briză răcoritoare a darurilor,

Bucură-te, locuință prealuminată a energiilor dumnezeești,

Bucură-te, cort curat al harului mântuitor,

Bucură-te, că dăruiești adierile harului,

Bucură-te, că înmoi inimile credincioșilor,

Bucură-te, foc al înțelepciunii și cumpătării,

Bucură-te, făclie a strălucirii celei de sus,

Bucură-te, zori aurii de săltătoare bucurie,

Bucură-te, ecou al strălucitoarei mântuiri.

Bucură-te, Părinte Patapie.

CONDAC 7

Mare stareț al vieții de obște și îndrumător al celor necăsătoriți fiind Patapie, spre piscul liniștit al slavei lui Hristos pe cei ce aleargă la tine, în chip minunat îndreaptă-i și pe toți învață-i să cânte lui Hristos Atoatevăzătorul: Aliluia.

ICOS 7

Pe cei ce împreună cu tine se osteneau, a se supune Legii lui Dumnezeu neobosit ai povățuit, Patapie, cu Varas și cu Ravulas, sfânt safir și trofeu al smeritei cugetări, fapt pentru care cu evlavie îți cântăm:

Bucură-te, stâlpul nepătimirii,

Bucură-te, poarta evlaviei,

Bucură-te, cel ce ai mortificat poftele trupești,

Bucură-te, cel ce ți-ai întraripat mintea spre cer,

Bucură-te, îndrumător îndumnezeit spre dumnezeasca dragoste,

Bucură-te, îndreptătorul tuturor spre viețuirea cuvioasă,

Bucură-te, cel ce conduci spre bucuria cea nesfârșită,

Bucură-te, reintoarcerea tuturor spre viețuirea cuvioasă,

Bucură-te, făclie a dumnezeieștii cugetări,

Bucură-te, picătura cunoștiinței de Dumnezeu,

Bucură-te, raza a îndurării celei negrăite,

Bucură-te, că ai rușinat inteligibil pe cel rău,

Bucură-te, Părinte Patapie.

CONDAC 8

Râu cu îmbelșugate curgeri al minunilor mai presus de fire, cu adevărat te-ai arătat Părinte Patapie, căci tânăr fiind ai deschis cu rugăciunea ochii fetei oarbe din naștere și ai adunat pe cei ce au văzut minunea ta că să cânte fără tăcere : Aliluia.

ICOS 8

Intru totul sfintit fiind și plin de haruri , Patapie, ai tamaduit dureroasa boala a celui ce suferea de hidropizie, Părinte, cu puterea Sfantului Duh și ai deschis buzele acestuia că sa-ti cinte ție acestea:

Bucură-te, comoară a harurilor dumnezeiești,

Bucură-te, izvor nesecat al minunilor,

Bucură-te, reazămul monahilor iubitori de Dumnezeu,

Bucură-te, începutul virtuților spre îndumnezeire,

Bucură-te, ocean negolit de tămăduiri pentru cei bolnavi,

Bucură-te, fântână care potolește durerea și izvor de vindecări,

Bucură-te, grabnică apărare a celor oropsiți,

Bucură-te, dumnezeiască supraveghere a celor din necazuri,

Bucură-te, păzitor ferm al celor ce aleargă la tine,

Bucură-te, venerabil părinte al celor ce se roagă ție,

Bucură-te, că pe Hristos mai mult decât toate ai dorit,

Bucură-te, cel ce ai bătut pe vrăjmașul cu rugăciunea,

Bucură-te, Părinte Patapie.

CONDAC 9

Părinte de semne purtător, ai tămăduit sânul femeii, care fără nădejde de vindecare, suferea de cancer și pe tânărul cel demonizat degrabă cu harul crucii l-ai însănătoșit convigând pe toți, să strige lui Dumnezeu cel atotputernic: Aliluia.

ICOS 9

Râuri de minuni izvorăște trupul tău cel nestricat, cu harul lui Dumnezeu, cel care a adormit în mica peșteră greu accesibilă a munților Gheraniei, Părinte, cel ce este lauda asceților, iar noi cu bucurie ne închinăm lui strigând răspicat așa:

Bucură-te, lauda celor ce se nevoiesc,

Bucură-te, cununa celor îndumnezeiți,

Bucură-te, canon fără greș al privegherii,

Bucură-te, căci ca o făclie strălucești prin osteneala dormitului pe jos,

Bucură-te, gloria și frumusețea celor ce te cinstesc cu adevărat,

Bucură-te, aurora prealuminoasă a celor ce te prețuiesc cu credința,

Bucură-te, al Corintului doctor și ocrotitor,

Bucură-te, al înfrânării și al ascezei adorator,

Bucură-te, al celor ce cumplit bolesc tămăduire,

Bucură-te, al celor ce bine se nevoiesc încununare,

Bucură-te, al multora spre cele de sus îndrumător,

Bucură-te, al credincioșilor din pericole salvator.

Bucură-te, Părinte Patapie.

CONDAC 10

Sărutând preacinstitele tale moaște pe care Ziditorul le-a făcut nestricăcioase după moarte, Patapie vestitule, harul tămăduirilor cu îmbelșugare de la acestea dobândim și întăriți în credință strigăm Dătătorului de daruri : Aliluia.

ICOS 10

Tinde dumnezeeasca ta mana, Patapie grabnic ascultatorule, și binecuvinteaza pe toti care cu umilinta, alearga la tine, că drumul vietii cel prea plin de suferinte sa-l savarsim și cu cantari de bucurie sa-ti strigam:

Bucură-te cununa Gheraniei,

Bucură-te, lauda celor smeriți,

Bucură-te, tezaur însuflețit al iubirii,

Bucură-te, renume preacinstit al dreptei socoteli,

Bucură-te, psaltire eufonică a vieții noi în Hristos,

Bucură-te, timpan al dumnezeescului ajutor,

Bucură-te, stârpitorul patimilor celor urâte,

Bucură-te, săditorul virtuților celor mai bune,

Bucură-te, dumnezeesc ajutor al mănăstirii tale,

Bucură-te, partaș al desfătării celei nesfârșite,

Bucură-te, ocrotitorul celor necăsătoriți,

Bucură-te ajutătorul celor din necazuri.

Bucură-te, Părinte Patapie.

CONDAC 11

Cu imne de miere picurătoare încununăm pomenirea ta, Patapie, strigând: nu înceta să cercetezi de sus pururea pe robii lui Dumnezeu, Cuvioase, și trimite binecuvântarea ta nouă celor ce cu evlavie strigăm: Aliluia.

ICOS 11

Strălucesti razele de lumina purtătoare ale virtuților tale, Patapie, celor ce doresc să urmeze dumnezeeștilor tale osteneli, și cu dor cinstitul tău trup îl sărută și cu credință iti striga acestea:

Bucură-te, vestit contemplator al celor nevăzute,

Bucură-te, vrednicule partaș al celor nestricăcioase,

Bucură-te, comesean la ospățul întâilor născuți,

Bucură-te, împreună vorbitor cu îngerii in Rai,

Bucură-te, mireasmă cerească a viețuirii călugăresti,

Bucură-te, podoabă de mult preț a înfrânării și a rugăciunii,

Bucură-te, chitară dulce-viersuitoare, îndrumătoare a călugărilor,

Bucură-te, struna empatică a celor ce suferă,

Bucură-te, delicat terapeut al Domnului,

Bucură-te, tunet pătrunzător, a demonilor spaimă,

Bucură-te, fântână a izvoarelor imateriale,

Bucură-te, stâlp al minunilor neîncetate,

Bucură-te, Părinte Patapie.

CONDAC 12

Trupul tau cel nestricat izvorește haruri, Patapie fericite, cel ce ești a cuvioșilor splendoare, și oferă tămăduiri credincioșilor care vin cu evlavie la acesta și cântă Împăratului Hristos cu ardoare Aliluia.

ICOS 12

Psalmodiind războaiele tale pe care le-ai purtat în viață pentru desăvârșire, te cinstim Patapie, Părinte de Dumnezeu Înțelepțite, că ales prieten al Domnului și credincioșilor turn de apărare și strigam cu cuviință acestea:

Bucură-te, splendoare a proniei dumnezeești,

Bucură-te, frescă a Hristoitiei,

Bucură-te, învățător al ascezei de suflet hrănitoare,

Bucură-te, propovăduitor al cugetării la cele cerești,

Bucură-te, toiag și întărire al celor ce pustnicesc,

Bucură-te, lauda și intarirea adunării credincioșilor,

Bucură-te, că izvorăști râuri de minuni,

Bucură-te, că alungi mulțimea demonilor,

Bucură-te, torța buneicuviințe a virtuților,

Bucură-te, gradina Sublimei Înțelepciuni,

Bucură-te, corabia cu trei catarge a milei lui Dumnezeu,

Bucură-te, lira a inspirației divine,

Bucură-te, Părinte Patapie.

CONDAC 13

O, Părinte Patapie, podoabă a Gheraniei și luminător al intregii Elade, primește cu bunăvoință acest dar al nostru și izbăvește de osândirea ce va să fie pe credincioșii care cu dor cântă lui Dumnezeu: Aliluia. ( de trei ori)

Apoi se rostecsc Icosul 1: „Cu cântări de laudă încununăm pomenirea ta Sfinte Patapie … ” și „Condacul 1: Pe părtașul virtuții și casnicul ințelepciuni lui Dumnezeu … ” apoi se face Otpustul.

Ο Άγιος Πατάπιος

Contact Form Powered By : XYZScripts.com