Acatistul Sfântului Prooroc Daniil - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Acatistul Sfântului Prooroc Daniil

10:53, sâmbătă, 30 decembrie, 2023 | Cuvinte-cheie: , , , , , , , , , ,

Rugăciunile începătoare:

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!

Condacul 1

Vas ales al lui Dumnezeu, şi sfeşnic al Luminii Celei neapropiate te-ai arătat lumii, Sfinte Proorocule Daniel, învrednicindu-te prin viaţa sfinţită a prooroci cele viitoare. Pentru acesta, ca pe un iconom al tainelor dum-nezeieşti şi organ al Duhului Sfânt te cinstim pe tine, cântând: Aliluia!

Icosul 1

Născut din neam regesc în Vitora de sus, ai fost dus rob de mic copil din Iudeea în Babilon, împreună cu Ioachim, împăratul Iudeii. Iar darul lui Dumnezeu s-a revărsat din fragedă vârstă în inima ta. Prin minunata judecată ai izbăvit de moarte pe femeia lui Ioachim, Suzana cea curată din mâinile judecătorilor nedrepţi şi desfrânaţi. Pentru aceasta strigăm ţie :

Bucură-te, revărsat de zori al înţelepciunii

Bucură-te, din pruncie dăruit cu cinstea bătrânilor

Bucură-te, ştiutor al celor ascunse

Bucură-te, cumpănă a dreptăţii dumnezeieşti

Bucură-te, arc întins de dreapta lui Dumnezeu

Bucură-te, rază purtătoare de lumină cerească

Bucură-te, stâlp al fecioriei şi al întregii înţelepciuni

Bucură-te, grabnic ajutător al celor ce-şi pun nădejdea în Domnul

Bucură-te, că legea Lui s-a arătat în inima ta vieţuind

Bucură-te, făclie risipind întunericul necunoştinţei

Bucură-te, că descoperi şi ruşinezi tot sfatul viclean

Bucură-te, flacără a Duhului ce arzi pe slujitorii patimilor

Bucură-te, Sfinte Proorocule Daniel, de Dumnezeu înţelepţite!

Condacul 2

Frumos la chip şi iscusit în toată înţelepciunea, cunoscător a toată şti-inţa, cu adâncă putere de pătrundere şi plin de râvnă ai fost ales să slujeşti în palatul regelui Babilonului, împreună cu cei trei tineri Anania, Azaria şi Misail. Iar tu, ca şi aceştia, păzindu-ţi curăţia vieţii şi credinţei, slujeai din toată inima Domnului, Căruia Îi aduceai neîncetată cântare: Aliluia!

Icosul 2

Frumuseţea izvorâtă din dragostea de Dumnezeu a strălucit pe faţa ta şi a Sfinţilor trei tineri, Sfinte Proorocule Daniel, când cu postul de suflet hrănitor aţi covârşit pe tinerii ce mâncau la masa regelui. Căci după zece zile arătând mai frumoşi şi mai graşi la trup decât aceştia, căpetenia famenilor v-a îngăduit să vă păziţi în legea cea binecuvântată:

Bucură-te, floare a postirii şi rugăciunii curate

Bucură-te, vitejească lepădare de sine pentru slava lui Dumnezeu

Bucură-te, neclintită credincioşie în Cuvântul Lui

Bucură-te, închinare, zbor al inimii către cer

Bucură-te, inimă invăpăiată de dumnezeiescul dor

Bucură-te, cunună neveştejită

Bucură-te, că alegând calea cea strâmtă, te-ai îmbrăcat cu putere de Sus

Bucură-te, desfătare de duhovniceasca hrană

Bucură-te, împlinire a voii dumnezeieşti

Bucură-te, biruinţă asupra poftei şi întinăciunii

Bucură-te, dezlegare de robia lor cea cumplită

Bucură-te, tărie a credinţei şi nădejdii celei după Dumnezeu

Bucură-te, Sfinte Proorocule Daniel, de Dumnezeu înţelepţite!

Condacul 3

Binecuvântarea lui Dumnezeu s-a revărsat asupra ta şi a celor trei ti-neri, căci El v-a dat ştiinţă şi pricepere în orice scriere, precum şi belşug de înţelepciune, iar tu, Sfinte Proorocule Daniel, puteai tâlcui vedeniile şi visele în lumina Duhului Sfânt, întru Care îngereşte cântai: Aliluia!

Icosul 3

Pe nimeni n-a aflat mai înţelepţi regele ca pe tine şi pe Anania, Azaria şi Misail. În toate întrebările asupra cărora el cerea dezlegare, când era vorba de înţelepciune şi pricepere, vă găsea de zece ori mai isteţi decât magii şi prezicătorii din tot regatul:

Bucură-te, cuget îngrădit cu puterea Duhului

Bucură-te, pajişte înflorită a înţelepciunii

Bucură-te, vistierie dumnezeiască

Bucură-te, înălţime a cunoştinţei de Dumnezeu

Bucură-te, adânc al smereniei

Bucură-te, izvor de har pururea curgător

Bucură-te, covârşire a înţelepciunii omeneşti

Bucură-te, ruşinare a falsei înţelepciuni vrăjitoreşti

Bucură-te, cuvânt deopotrivă strălucitor cu viaţa minunată

Bucură-te, grabnic ajutor întru îndreptarea vieţilor

Bucură-te, pârghie a înţelepciunii ce surpi rătăcirea

Bucură-te, călăuză duhovnicească în labirintul patimilor

Bucură-te, Sfinte Proorocului Daniel, de Dumnezeu înţelepţite !

Condacul 4

Un vis a tulburat duhul regelui Nabucodonsor, încât a poruncit să se piardă toţi înţelepţii de nu îi vor spune visul împreună cu tâlcuirea lui. Ca nişte peşti fără de glas au rămas toţi tâlcuitorii de semne şi vrăjitorii pă-gâni, numai tu, Sfinte Proorocule Daniel, ai cerut cu îndrăzneală vreme să descoperi taina. Iar dând de ştire prietenilor tăi Anania, Azaria şi Misail, aţi rugat fierbinte milostivirea lui Dumnezeu şi împreună aţi cântat: Aliluia!

Icosul 4

Atunci ţi s-a descoperit, Sfinte, taina, într-o vedenie de noapte şi ai binecuvântat pe Cel Atotputernic. Munte înţelegător ai văzut pe Prea-curata, Pururea Fecioara din care S-a tăiat, nu de mână, Piatra din capul unghiului, Christos Dumnezeu. Şi iată piatra a zdrobit chipul cu capul de aur, pieptul şi braţele de argint, pântecele şi coapsele de aramă, picioarele o parte de fier şi alta de lut, chip al înşelăciunii ascunse în curgerea vre-melniciei. Iar Piatra ce s-a făcut munte înalt şi a umplut pământul, ai arătat-o lămurit drept Venirea Împărăţiei lui Dumnezeu:

Bucură-te, vestitor al Întrupării lui Christos

Bucură-te, că ai însemnat mai dinainte naşterea lui Dumnezeu din Fecioară

Bucură-te, zugrav prin cuvânt al dumnezeieştilor taine

Bucură-te, far ce descoperi gândurile inimii

Bucură-te, piatră a cunoştinţei de Dumnezeu

Bucură-te, vedere a celor mai presus de cuvânt

Bucură-te, condei al Duhului ce scrie iscusit

Bucură-te, spic ce rodeşti Bisericii pâinea cea cerească

Bucură-te, fiu şi moştenitor al Împărăţiei

Bucură-te, frumuseţe a dreptei cinstiri de Dumnezeu

Bucură-te, strugure copt ce izvorăşti vin de nemurire

Bucură-te, povăţuitorule în cele de taină

Bucură-te, Sfinte Proorocule Daniel, de Dumnezeu înţelepţite!

Condacul 5

Căzând cu faţa la pământ, împăratul s-a închinat înaintea ta, Sfinte Proorocule Daniel şi a mărturisit că Dumnezeul tău este Dumnezeul dumnezeilor şi Stăpânul regilor, Descoperitorul tainelor, Cel Căruia se cuvine a cânta întreit sfânta cântare: Aliluia!

Icosul 5

Chipului de aur făcut mai apoi de rege nu te-ai închinat nici tu, nici cei trei tineri care, pârâţi fiind, au fost aruncaţi în foc pentru mărturisirea dreptei credinţe. Dar văpaia în rouă s-a prefăcut prin venirea Celui ase-meni Fiului lui Dumnezeu, de a Cărui vedere te-ai bucurat cu duhul, slă-vindu-L şi binecuvântându-L:

Bucură-te, mărturisitorule preacinstite

Bucură-te, îndreptătorule al credinţei

Bucură-te, icoană insuflată

Bucură-te, cârmaci iscusit al puterilor sufletului

Bucură-te, că ne călăuzeşti la limanul pocăinţei

Bucură-te, pahar al înţelepciunii şi dragostei de Dumnezeu

Bucură-te, că din el ne dăruieşti şi nouă celor însetaţi

Bucură-te, rug aprins de harul Dumnezeiesc

Bucură-te, că venirea lui Christos a stins văpaia păcatului cu roua Veşniciei

Bucură-te, risipire a deşartei slave a lumii

Bucură-te, ramură de măslin purtată de porumbiţa Duhului

Bucură-te, rugătorule pentru izbăvirea din cuptorul ispitelor

Bucură-te, Sfinte Proorocului Daniel, de Dumnezeu înţelepţite!

Condacul 6

I-ai proorocit, Sfinte Daniel, lui Nabucodonsor alungarea dintre oa-meni, locuirea între fiarele câmpului şi asemănarea cu ele vreme de şapte ani până va cunoaşte că Cel Preaînalt are stăpânirea asupra împărăţiilor. Iar regele, neascultând de a-şi răscumpăra păcatele prin fapte de dreptate şi milostenie, proorocia s-a împlinit întocmai. După acest răstimp, mintea i-a venit din nou şi a suit iarăşi la ocârmuire, aducând Domnului binecu-vântare, laudă şi preamărire şi cântând: Aliluia!

Icosul 6

Regele Baltazar a necinstit sfintele vase luate din templul Ierusalimului şi a preamărit idolii nesimţitori. Atunci i s-au arătat degetele unei mâini de om, care scria în faţa sfeşnicului, pe peretele palatului. Tulburat cu du-hul, şi cum nici unul din înţelepţii săi nu putea citi scrisul, nici să-i facă cunoscut înţelesul, te-a întrebat pe tine. Iar tu i-ai proorocit grabnicul sfârşit al lui şi al regatului, pentru trufia inimii, măcar că ştia cele săvârşite de Dumnezeu cu tatăl său Nabucodonsor:

Bucură-te, certarea celor care se încred cu trufie în propriile lor puteri

Bucură-te, lanţ de aur al ascultării de Dumnezeu

Bucură-te, că ne întinzi veşmântul smereniei

Bucură-te, îndrăzneală proorocească

Bucură-te, chemare spre dreptate şi milostivire

Bucură-te, ieşire la lumină din împietrirea duhului

Bucură-te, ridicare a privirii la cer, cu darul Domnului

Bucură-te, că ţi-ai făcut mintea casă a nepătimirii

Bucură-te, binecuvântare a îndelungii răbdări dumnezeieşti

Bucură-te, ploaie tămăduitoare a rugăciunii curate

Bucură-te, sabie în mâna Cuvântului lui Dumnezeu

Bucură-te, Sfinte Proorocului Daniel, de Dumnezeu înţelepţite!

Condacul 7

In vremea lui Darius mezul, la sfatul dregătorilor pizmaşi, nebună po-runcă s-a dat ca oricine s-ar ruga vreme de treizeci de zile altui dumne-zeu sau om în afară de rege să fie aruncat în groapa cu lei. Dar tu, Sfinte Proorocule, în faţa ferestrei deschise înspre Ierusalim, în fiecare zi înge-nuncheai de trei ori, te rugai şi lăudai pe Dumnezeu ca şi mai înainte, neîncetat cântând : Aliluia!

Icosul 7

Găsind bun prilej, dregătorii l-au silit pe Darius, măcar că nu voia să te piardă pe tine, Sfinte, şi ai fost aruncat în groapa cu lei, pe care regele a pecetluit-o, însuşi nădăjduind că Dumnezeul Căruia i Te închinai şi îi slujeai Te va scăpa. Iar dimineaţa a alergat la groapă şi te-a găsit nevătă-mat, căci Îngerul Domnului astupase gurile leilor. Atunci regele, bucu-rându-se, a mărturisit în scris la toate popoarele atotputernicia şi veşnica slavă a Dumnezeului Celui viu, în cer şi pe pământ:

Bucură-te, jertfă curată lui Dumnezeu

Bucură-te, inimă făcută altar

Bucură-te, neîncetată pomenire a Domnului

Bucură-te, că prin întreita îngenunchere arătai dreapta slăvire a Sfintei Treimi

Bucură-te, întoarcere a minţii spre Răsăritul Cel de Sus

Bucură-te, izbăvire din groapa păcatelor

Bucură-te, că astupi gurile vrăjmaşilor nevăzuţi care vor să ne sfâşie

Bucură-te, păstor leilor şi împreună locuitor cu îngerii

Bucură-te, cetate întărită a Duhului

Bucură-te, fântână sfinţită de iubirea dumnezeiască

Bucură-te, bună vestire a slavei lui Dumnezeu

Bucură-te, râu de tămăduiri minunate

Bucură-te, Sfinte Proorocului Daniel, de Dumnezeu înţelepţite !

Condacul 8

Infricoşată vedenie s-a arătat ţie, Sfinte Proorocule Daniel, în Babilon, despre împărăţii ce aveau să fie, închipuite prin fiare, apoi despre Anti-hrist, Sfârşitul Veacului şi Înfricoşata Judecată. Aşa te-ai învrednicit a privi pe Cel vechi de zile şezând pe Scaunul măririi, în haine albe ca zăpada, părul capului curat ca lâna, tronul Său flăcări de foc, roţile Lui foc arzător. Un râu de foc se vărsa şi ieşea din El ; mii de mii Îi slujeau şi miriade de miriade stăteau înaintea Lui cântând: Aliluia!

Icosul 8

Judecătorul s-a aşezat şi cărţile au fost deschise, iar fiara cu hulitoare gură, căreia i se dăduse putere să asuprească pe Sfinţii lui Dumnezeu, voind să schimbe Sfintele Sărbători şi porunci, a fost omorâtă şi trupul ei dat focului. Şi iată pe norii cerului venea Cineva ca Fiul Omului, Căruia I s-a dat de către Tatăl Stăpânirea, Slava şi Împărăţia în vecii vecilor.

Bucură-te, comoară a treziei duhovniceşti

Bucură-te, că ne arăţi teama de Dumnezeu ca pe începutul înţelepciunii:

Bucură-te, că sfârşitul ei e dragostea şi pătimirea pentru El

Bucură-te, izvor de tămăduire al patimilor ascunse

Bucură-te, iubire lămurită ca aurul în topitoare

Bucură-te, înaintevedere a celor de taină

Bucură-te, ajutătorule în războiul nevăzut

Bucură-te, floare a Pomului Vieţii

Bucură-te, că ai băut din apa vie a cunoştinţei de Dumnezeu

Bucură-te, că ai cunoscut că Tatăl şi Fiul una sunt

Bucură-te, oglindă curată a Duhului

Bucură-te, trâmbiţă a Iubirii Sfintei Treimi

Bucură-te, Sfinte Proorocule Daniel, de Dumnezeu înţelepţite!

Condacul 9

Sfântul Arhanghel Gavriil ţi-a tâlcuit alte două înfricoşate vedenii des-pre tainele mântuirii şi mânia lui Dumnezeu ce va să fie. Ţi s-au desco-perit, Sfinte, Venirea Domnului Iisus Christos şi Patimile Celui fără de vină, pecetluirea proorociei şi plinirea Legii, dărâmarea Templului şi daru-rile mai presus de cuget ale harului, Venirea lui Antihrist în vremea covâr-şirii păcatelor, despre călcarea celor sfinte şi adevărate şi războiul ce îl va face sfinţilor, cum în vreme de pace va doborî mulţi aleşi şi va fi nimicit nu de mână omenească. Pentru acestea, cu frică şi cutremur ne închinăm lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul 9

Însuşi Cel ce avea înfăţişarea Fiului Omului ţi-a dat tărie spre a îndura strălucirea slavei Lui. El ţi-a descoperit, cum celui batjocoritor de cele sfinte i se va da putere să pună urâciunea pustiirii în locul Jertfei Celei de fiecare zi, prigonind, ucigând sau înşelând pe mulţi dintre cei aleşi ca să se lămurească, să se curăţească şi să se albească până la sfârşitul vremii. Apoi va veni cumplitu-i sfârşit, când se va arăta marele voievod Mihail şi va fi mare strâmtorare, dar poporul dreptcredincios va fi mântuit. Iar cei ce dorm în ţărâna pământului vor învia, unii la viaţa veşnică, alţii spre ocară şi suferinţă veşnică. Şi cei înţelepţi vor lumina ca strălucirea cerului, iar cei care vor fi călăuzit pe mulţi pe calea dreptăţii vor fi ca stelele în vecii vecilor:

Bucură-te, luceafăr al Bisericii ce risipeşti negura înşelării

Bucură-te, păzire a inimii de deşertăciunea păcatului

Bucură-te, că înţelegem gândul trufaş ca pe chipul urâciunii pustiirii

Bucură-te, noian de lacrimi şi închinare ce alungi cugetul făţarnic

Bucură-te, stăruinţă în post şi rugăciune pentru milostivirea Domnului

Bucură-te, tămăduire şi mângâiere ce vin din suferinţa pentru Christos

Bucură-te, purtare a Crucii şi urmare a lui Christos

Bucură-te, ferire de cursele unei păci înşelătoare

Bucură-te, că fiind războiţi de patimi căutăm pacea de Sus

Bucură-te, aleasă cuviinţă în faptă şi cuvânt

Bucură-te, smerenie ce ai mintea lui Christos

Bucură-te, că Darul cel mai de preţ ce ţine lumea e Sfânta Jertfă a Domnului Iisus

Bucură-te, Sfinte Proorocule Daniel, de Dumnezeu înţelepţite!

Condacul 10

Pe idolul Bel, căruia îi aduceau jertfă babilonienii l-ai surpat, vădind înşelăciunea preoţilor păgâni. Căci presărând cenuşă, ai arătat urmele paşilor lor în templul pecetluit de rege şi s-au aflat uşile ascunse prin care intrau şi mâncau cele de pe masă. Atunci regele Cirus a cunoscut că Bel nu este viu, ci lut şi aramă şi s-a minunat de înţelepciunea ta, izvorâtă de la Cel Căruia pururi îi cântai: Aliluia!

Icosul 10

Dar şi pe un balaur socotit dumnezeu l-ai omorât fără sabie şi toiag, aruncându-i în gură cocoloaşe din răşină, seu şi păr, fierte la un loc. Prin aceasta ai arătat tuturor că deşi mare şi înfricoşat, era doar o zidire strică-cioasă, căruia nu i se cuvine închinare:

Bucură-te, pecete a trezviei duhovniceşti

Bucură-te, că ne presari în suflet cenuşa pocăinţei

Bucură-te, că vedem în ea urmele furilor nevăzuţi

Bucură-te, că descoperim pe cei ce mănâncă rodul ostenelilor noastre

Bucură-te, că rănile noastre ascunse ni le faci cunoscute

Bucură-te, că alergăm la Christos cu credinţă spre tămăduire

Bucură-te, că ne mijloceşti iertare

Bucură-te, inimă în rugăciune, fereastră spre lumina dumnezeiască

Bucură-te, alungarea balaurului ascuns

Bucură-te, că ne înveţi meşteşugul duhovniciei

Bucură-te, intrare în Veşnicie pe poarta smereniei

Bucură-te, cel cu înţelegerea de Sus

Bucură-te, Sfinte Proorocule Daniel, de Dumnezeu înţelepţite!

Condacul 11 

Mâhnindu-se de pierderea preoţilor lui Bel şi a balaurului, babilonienii l-au silit pe rege, cu îngrozire de moarte, să te dea lor. Şi te-au aruncat într-o groapă cu şapte lei flămânzi şi ai stat acolo şapte zile. Iar Îngerul Domnului l-a luat pe proorocul Avacum de creştet şi l-a dus în Babilon întru repeziciunea duhului său. Şi a strigat Avacum: “Daniele! Daniele! Ia mâncarea pe care ţi-a trimis-o ţie Dumnezeu!” Iar tu ai binecuvântat pe Cel ce nu părăseşte şi nu uită pe cei ce-L caută, cântând: Aliluia!

Icosul 11

Te-ai sculat şi ai mâncat, iar Îngerul Domnului l-a dus pe Avacum îna-poi în Iudeea. Iar a şaptea zi, a venit regele să te plângă şi văzându-te şe-zând, a strigat: „Mare eşti, Doamne, Dumnezeul lui Daniel! Şi nu este altul afară de Tine!” Şi te-a scos din groapă, iar pe cei ce voiseră să te piar-dă i-a aruncat într-însa şi i-au mâncat leii înaintea lui:

Bucură-te, strălucirea proorocilor

Bucură-te, cel slujit de Sfinţii Îngeri

Bucură-te, dragoste care nu caută ale sale

Bucură-te, miel al lui Christos, biruitorul morţii

Bucură-te, scut al credinţei neclintite

Bucură-te, livadă binemirositoare a nepătimirii

Bucură-te, binecuvântare peste lumea deznădăjduită

Bucură-te, arcă a nădejdii ce înfrunţi potopul ispitelor

Bucură-te, laudă şi mulţumire pentru binefacerile lui Dumnezeu

Bucură-te, că ne înveţi să împărăţim cu mintea peste leii patimilor

Bucură-te, conştiinţă neamăgită de gândurile viclene

Bucură-te, făclie a Duhului ce veseleşti sufletele credincioşilor

Bucură-te, Sfinte Proorocule Daniel, de Dumnezeu înţelepţite!

Condacul 12

Impreună cu Anania, Azaria şi Misail ai ajuns la adânci bătrâneţi, întru care aţi pătimit tăierea capetelor de la rău-credinciosul împărat Atic. Când a fost să-i taie capul lui Anania, a întins Azaria haina sa şi l-a primit. Ase-menea şi pe al lui Azaria l-a primit Misail, iar pe al lui Misail l-ai primit tu, Sfinte Prooroc Daniel, iar în urmă ţi-au tăiat şi ţie capul şi aţi cântat cu îngereştile cete: Aliluia!

Icosul 12

După ce v-au tăiat capetele, ele s-au lipit de trup şi Îngerul Domnului v-a luat trupurile şi le-a dus în muntele Gheval, punându-le sub piatră. Iar după Învierea Domnului ai înviat împreună cu cei trei tineri şi v-aţi arătat multora. Apoi iarăşi aţi adormit, urcând la cereştile lăcaşuri gătite vouă de Tatăl:

Bucură-te, mustrare a necredinţei şi îndrăzneală mucenicească

Bucură-te, stricare a mrejelor păcatului

Bucură-te, mărturisitorule al Învierii lui Christos

Bucură-te, vas ales ce reverşi în lume mireasma Mirelui

Bucură-te, verigă în lanţul de aur al Bisericii

Bucură-te, icoană a frumuseţii de rai

Bucură-te, pildă a pătimitorilor de bunăvoie pentru dragostea lui Dumnezeu

Bucură-te, grâu curat în aria Domnului

Bucură-te, inimă care odihneşti dragostea Tatălui către Fiul

Bucură-te, al raiului locuitor şi lumii îndreptător

Bucură-te, biruire a omului vechi

Bucură-te, nume de închinare, vrednicule de pomenire

Bucură-te, Sfinte Proorocule Daniel, de Dumnezeu înţelepţite!

Condacul 13

O, Sfinte Proorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, să ne dăruiască lacrimi de pocăinţă şi slobozire din robia patimilor, ca să cu-noaştem dragostea şi libertatea date de Christos. Apleacă-te spre neputin-ţele noastre şi fii nouă mijlocitor şi îndreptător, aşa încât trecând marea acestei vieţi să se întipărească pe faţa noastră Chipul Fiului Unul-născut al lui Dumnezeu cu a Lui strălucire şi frumuseţe. Iar atunci, Sfinte, să găsim milostivire la Înfricoşata Judecată, împărtăşindu-ne de viaţa cea veşnică, iar bucurându-ne împreună cu îngerii să cântăm: Aliluia!      (de 3 ori).

Apoi iaraşi se zice

Icosul întâi

Născut din neam regesc în Vitora de sus, ai fost dus rob de mic copil din Iudeea în Babilon, împreună cu Ioachim, împăratul Iudeii. Iar darul lui Dumnezeu s-a revărsat din fragedă vârstă în inima ta. Prin minunata judecată ai izbăvit de moarte pe femeia lui Ioachim, Suzana cea curată din mâinile judecătorilor nedrepţi şi desfrânaţi. Pentru aceasta strigăm ţie :

Bucură-te, revărsat de zori al înţelepciunii

Bucură-te, din pruncie dăruit cu cinstea bătrânilor

Bucură-te, ştiutor al celor ascunse

Bucură-te, cumpănă a dreptăţii dumnezeieşti

Bucură-te, arc întins de dreapta lui Dumnezeu

Bucură-te, rază purtătoare de lumină cerească

Bucură-te, stâlp al fecioriei şi al întregii înţelepciuni

Bucură-te, grabnic ajutător al celor ce-şi pun nădejdea în Domnul

Bucură-te, că legea Lui s-a arătat în inima ta vieţuind

Bucură-te, făclie risipind întunericul necunoştinţei

Bucură-te, că descoperi şi ruşinezi tot sfatul viclean

Bucură-te, flacără a Duhului ce arzi pe slujitorii patimilor

Bucură-te, Sfinte Proorocule Daniel, de Dumnezeu înţelepţite!

Condacul 1

Vas ales al lui Dumnezeu, şi sfeşnic al Luminii Celei neapropiate te-ai arătat lumii, Sfinte Proorocule Daniel, învrednicindu-te prin viaţa sfinţită a prooroci cele viitoare. Pentru acesta, ca pe un iconom al tainelor dum-nezeieşti şi organ al Duhului Sfânt te cinstim pe tine, cântând: Aliluia!

Contact Form Powered By : XYZScripts.com