Header image

Acatistul Sfinților Noi Mucenici de la Optina, Vasile, Terapont și Trofim

22:57, luni, 4 ianuarie, 2016 | Cuvinte-cheie: , , ,

Condac 1

Aleși de Hristos Domnul la viața monahicească, Sfintilor Părinți Vasile, Terapont și Trofim,ați urmat calea îngustă a Celui Răstignit, luând jugul cel bun al lui Hristos și povara celor ce pentru El au suferit, cununa mucenicească primind și la odihna cea veșnică ajungând; nu ne uitați pe noi, frații voștri mai mici, care mulțumindu-vă strigăm:
Bucurați-vă cei trei mucenici optineni, mărturisitori ai lui Hristos Cel răstignit și înviat.

Icosul 1
Viață îngerească ducând pe pământ, în mănăstirea Cuvioșilor de la Optina v-ați sălășluit și urmându-le lor, luptători ai credinței v-ați făcut, învățând blândețea și smerenia lui Hristos, în Împărăția cea neînserată a lui Dumnezeu, la prestolul Sfintei Treimi mijlociți pentru lume ca să ne izbăvim de vrăjmașul nostru,pe noi cei ce cântăm unele ca acestea:
Bucurați-vă, că îndrăzneală la tronul lui Dumnezeu ați câștigat;
Bucurați-vă,că numai voia lui Dumnezeu ați vrut s-o împliniți;
Bucurați-vă, vase plăcute ale harului lui Dumnezeu;
Bucurați-vă, că moartea ați înfrânt;
Bucurați-vă, mărgăritare de mare preț a lui Hristos;
Bucurați-vă, spice de grâu coapte în lanul Domnului;
Bucurați-vă,că toate suferințele lumești le-ați primit;
Bucurați-vă,că toate ispitele diavolești și trupești ați biruit;
Bucurați-vă, că sufletele voastre, pe jertfelnicul Domnului le-ați încredințat;
Bucurați-vă,că nu numai prin viață, dar și prin moarte credința noastră ați întărit;
Bucurați-vă ,că în ziua Paștilor Domnului, miei de jertfă lui Dumnezeu v-ați adus;
Bucurați-vă, că la nuntă în zi de sărbătoare cu Domnul ați intrat;
Bucurați-vă cei trei mucenici optineni, mărturisitori ai lui Hristos Cel răstignit și înviat.

Condacul 2
Văzând răutatea oamenilor și a stăpânirii lumești, nu ați vrut să vă construiți “case pe nisip”, ci conștiința îndemnându-vă să urmați prin viața voastră lui Hristos, cu bucurie ați părăsit vremelnicia acestei lumi și la pustia Optinei picioarele voastre s-au îndreptat, pentru aceasta ne învățați să-I cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2
Urmând lui Hristos prin viață călugărească,ați vrut să vă asemănați cuvioșilor din vechime și să renașteți viața monahală,de aceea v-ați luat crucea și ați urmat Domnului prin nevoință, pentru aceea cu umilință și smerenie vă aducem cu recunoștință unele ca acestea:
Bucurați-vă, ascultători și rugători ai lui Hristos;
Bucurați-vă, sârguitori lucrători în via lui Hristos;
Bucurați-vă, neîncetată mărturisire și pocăință pentru curățirea inimilor voastre de păcat;
Bucurați-vă, că nu prin vorbe ci mai mult prin fapte, moștenire duhovnicească ne-ați lăsat;
Bucurați-vă, că în țarina lui Hristos neîncetat v-ați nevoit;
Bucurați-vă, că prin multă trudă de Împărăția Cerească v-ați învrednicit;
Bucurați-vă, nestăviliți lucrători ai rugăciunii lui Iisus;
Bucurați-vă, că rugăciunea lui Hristos în inimile voastre a lucrat;
Bucurați-vă,că Duhul Sfânt v-a umbrit;
Bucurați-vă,că viață voastră lui Hristos i-ați dăruit;
Bucurați-vă, împlinire a Evangheliei pe pământ;
Bucurați-vă, aprigi apărători ai credinței împotriva ateismului;
Bucurați-vă cei trei mucenici optineni, mărturisitori ai lui Hristos Cel rastignit și înviat.

Condac 3
Fiind convinși că mult poate rugăciunea stăruitoare,ați alergat cu bunătate la mormintele Stareților de la Optina, rugându-vă să vă întărească pe calea îngustă pe care ați ales-o și luminați de Duhul Sfânt ați lăsat lumea, dorind ca-n patria cerească să vă sălășluiți,de aceea cu mulțumire ați adus lui Dumnezeu cântarea: Aliluia!

Icos 3
Văzând că din toată inima ați lucrat pentru Domnul, cu frică și cutremur rezistând ispitelor care vin de la trup și de la diavol și neascultarea lui Adam ați supus prin ascultarea de povățuitori încercați, tainic trudindu-vă spre slava lui Dumnezeu și împlinirea voii Sale, cu recunoștință vă cântăm așa:
Bucurați-vă, că nu la cele pământești ci la cele cerești v-ați gândit;
Bucurați-vă, că trupul de patimi l-ați răstignit;
Bucurați-vă, învățători ai Sfintei Scripturi;
Bucurați-vă, următori ai predaniei Sfinților Părinți;
Bucurați-vă, luptători împotriva ereziilor și schismelor;
Bucurați-vă, că pe oile cele pierdute în sânul Bisericii ați adus;
Bucurați-vă,că neîncetat la ceasul morții v-ați gândit;
Bucurați-vă,că la Paștile Domnului să muriți ați dorit;
Bucurați-vă, împlinitori ai voturilor monahicești;
Bucurați-vă, credincioși apărători ai fecioriei;
Bucurați-vă, că multe daruri de la Dumnezeu ați primit;
Bucurați-vă, căci cununi nepieritoare în Împărăția Cerească v-ați agonisit;
Bucurați-vă cei trei mucenici optineni, mărturisitori ai lui Hristos Cel răstignit și înviat.

Condac 4
De deșertăciunile lumești și întunericul acestui veac fără de Dumnezeu izbăvindu-vă, ați pus mâna pe plug și înapoi n-ați mai privit și cu adevărat pe Hristos ați urmat, nevoințele monahicești neabătut împlinindu-le prin rugăciune, ascultare și tăcere, necăutând slava omenească ci pururea a slăvi pe Domnul. Pentru aceasta,cântare de laudă aducem vouă: Aliluia!

Icos 4
Sfânta mănăstire înălțată de tâlharul ce s-a pocăit, prin viața și nevoințele voastre, a noilor plinitori ai vieții ascetice de odinioară, a renăscut din ruine și propria-i cenușă, în întreaga lume vestindu-se dorința de sfințenie a poporului rusesc, pentru unele ca acestea vă aducem laude ca acestea:
Bucurați-vă, cele trei stele din cerul sfânt;
Bucurați-vă, că prin rugăciunile voastre ne umplem de bucurie;
Bucurați-vă, că prin viață pustnicească trupul ați omorât;
Bucurați-vă, că nevoitorilor din vechime v-ați asemănat;
Bucurați-vă, neînfrânți luptători în războiul nevăzut;
Bucurați-vă, călugări atotiubitori și de toți iubiți;
Bucurați-vă, că sufletele voastre în mâinile Domnului v-ați lăsat;
Bucurați-vă, că pe cei ce vă obijduiau i-ați iertat;
Bucurați-vă,apărători ai credinței pravoslavnice;
Bucurați-vă, semințe din hambarul lui Dumnezeu;
Bucurați-vă, ai vieții monahicești nevoitori;
Bucurați-vă, milostivilor binefăcători ai noștri;
Bucurați-vă cei trei mucenici optineni, mărturisitori ai lui Hristos Cel răstignit și înviat.

Condac 5
Multe virtuți în mănăstirea Optina ați agonisit și cu gândul la fericirea veșnică a drepților în împărăția cerească ați suit; chinurile păcătoșilor nepocăiți în vâlvătaia iadului totdeauna în minte ați avut. De aceea sufletele voastre în mâinile lui Dumnezeu ați lăsat și luminători ai căii noastre spre Soarele Hristos, Dumnezeul Cel Adevărat, ați fost. Pentru aceasta Îi cântăm: Aliluia!

Icos 5
Oșteni adevărați ai lui Hristos și viteji apărători de strajă a Rusiei pravoslavnice, v-ați nevoit cu lacrimi și cu pocăință a vă curăța sufletul. Trupul și Sângele lui Hristos în Taina Sfintei Împărtășanii ați primit, cu răbdare, blândețe și smerenie încununându-vă, iar noi nevrednicii astfel de laude vă aducem:
Bucurați-vă, că viața duhovnicească în sărăcie ați iubit
Bucurați-vă, căci cu lacrimile voastre haina sufletului ați albit
Bucurați-vă,căci cu blândețe semințele duhovnicești agonisite pe pământ ați semănat
Bucurați-vă,că după dreptate ați flămânzit și însetat
Bucurați-vă,voi cei milostivi, că aproape de Dumnezeu v-ați așezat
Bucurați-vă, inimi curate, că pe Dumnezeu ați văzut
Bucurați-vă, făcătorilor de pace, că fiii lui Dumnezeu v-ați făcut
Bucurați-vă, că pentru dreptate lumea v-a prigonit
Bucurați-vă,că tainice virtuți ați dobândit
Bucurați-vă,că prin jertfa voastră bucuria cerească ați câștigat
Bucurați-vă, că pe scara cerească neabătut ați alergat
Bucurați-vă cei trei mucenici optineni, mărturisitori ai lui Hristos Cel răstignit și înviat.

Condac 6
Prin nevoințele tale, în lume multă faimă ai primit,dar cunoscând deșertăciunea slavei omenești, voia Domnului ai vrut s-o urmezi, Părinte Vasile, talanții dați de Dumnezeu neîngropându-i, ci mai mult i-ai lucrat, duhul Cuvioșilor de la Optina dobândind și purtător al lui ai fost; prin predici și versuri duhovnicești de adâncă pocăință ne chemi și ne aștepți în vâltoarea vieții zilnice să ne învățăm a cânta împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 6
Știind că păstorul trebuie să urmeze doar lui Hristos Cel răstignit, Părinte Vasile, ai luat crucea preoției, cu multă blândețe povățuind pe cei ce-și căutau alinarea; ca un mare doctor ai picurat harul dumnezeiesc și odihnă-n suflete, iar noi, ție împreună și călugărilor Trofim și Terapont vă cântăm așa:
Bucurați-vă, că prin sânge mucenicesc v-ați botezat;
Bucurați-vă, că pe fiii credincioși ai Bisericii Dumnezeu nu i-a uitat;
Bucurați-vă, că mucenicilor din vechime ați urmat;
Bucurați-vă, că viața cu si în Hristos v-ați trăit;
Bucurați-vă, că prin rugăciunile voastre de suferințe ne-am izbăvit;
Bucurați-vă, că prin voi ne umplem de bucurie duhovnicească;
Bucurați-vă, că la mormintele voastre sufletele noastre renasc la viață;
Bucurați-vă, că în Hristos trăind noi nu murim;
Bucurați-vă, fii iubiți ai Domnului;
Bucurați-vă, învingători ai puterilor întunecate ale iadului;
Bucurați-vă, ai sufletelor noastre vindecători;
Bucurați-vă, din belșug a darurilor duhovnicești dătători;
Bucurați-vă cei trei mucenici optineni, mărturisitori ai lui Hristos Cel răstignit și înviat.

Condac 7
Cu frumusețe trupească și putere de muncă înzestrat, simplitatea și tăcerea agonisind, pe calea monahicească dorind a urma Domnului, la pustia Optina ai venit ca să dobândești viață duhovnicească, Părinte Terapont, unde cu frații la ascultări ai trudit și de la Domnul cununa mucenicească împreună cu părinții Vasile și Trofim te-ai învrednicit a primi; învață-ne să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 7
Precum părinții Vasile și Trofim, tu părinte Terapont, din cărțile Sfinților Părinți înțelepțește te-ai adăpat, străduindu-te să propovăduiești prin faptă cuvintele lor; în mănăstirea Optina cu multe metanii rugăciunea lui Iisus ai lucrat și viața în Hristos ai dobândit, grabnic rugător împreună cu frații-mucenici făcându-te pentru noi care vă lăudăm așa;
Bucurați-vă, cele trei mlădițe pline de virtuți a viei lui Hristos;
Bucurați-vă, că sufletul în mâinile Domnului v-ați lăsat;
Bucurați-vă, că triumful Ortodoxiei ați apărat;
Bucurați-vă,că nici după moarte pe nimeni n-ați uitat;
Bucurați-vă,că prin poarta cea îngustă în Împărăția lui Dumnezeu ați intrat;
Bucurați-vă,că toate cele lumești din dragoste pentru Hristos le-ați lăsat;
Bucurați-vă, că poruncile lui Dumnezeu le-ați împlinit;
Bucurați-vă, că în ceruri lângă cetele Sfinților Părinți v-ați suit;
Bucurați-vă, că ispitele bărbătește le-ați biruit;
Bucurați-vă, că puțin trăind multe roade ați agonisit;
Bucurați-vă, că sfeșnice luminate fiind la Dumnezeu ați urcat;
Bucurați-vă, că prin post și rugăciune v-ați schimbat;
Bucurați-vă cei trei mucenici optineni, mărturisitori ai lui Hristos Cel răstignit și înviat.

Condac 8
Dorind viață duhovnicească și numai lui Dumnezeu Însuși să-I slujești, părinte Trofim, ai aflat în orice om chipul dumnezeiesc și din dragoste de aproapele cu toată truda și milostivirea ți-ai ajutat semenii umplându-te de multă bucurie și cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 8
Înfocat mărturisitor al luminii lui Hristos, ai vrut ca și pe rudele tale să le aduci la cunoștința adevărului prin taina botezului, tu părinte Trofim,și după moarte neîncetat cu toți sfinții te rogi pentru ca lumea să păstreze mântuitoarea predanie a Bisericii lui Dumnezeu; iar noi văzând marea ta dragoste pentru toți oamenii care până la jertfă te-a dus împreună cu părinții Vasile și Terapont, neîncetat rugându-vă la tronul lui Dumnezeu, cu recunoștință vă lăudăm așa:
Bucurați-vă, dragoste a frumuseții bisericești;
Bucurați-vă, pururea grabnic rugători în Biserica Domnului;
Bucurați-vă, ai mântuirii noastre mijlocitori;
Bucurați-vă,că nu vă scârbiți niciodată de cei de păcătoși;
Bucurați-vă, moștenitori ai locașurilor celor de sus;
Bucurați-vă, plinitori ai vieții monahicești;
Bucurați-vă, ai Optinei smeriți viețuitori;
Bucurați-vă, că la Paști pentru Hristos ați fost uciși;
Bucurați-vă, ai bucuriei duhovnicești trăitori;
Bucurați-vă, ai multora la credință aducători;
Bucurați-vă, că-n inimile voastre blânde pe mulți ați adunat;
Bucurați-vă, că-n tristețe la pieptul vostru mulți s-au mângâiat;
Bucurați-vă cei trei mucenici optineni, mărturisitori ai lui Hristos Cel răstignit și înviat.

Condac 9
Clopotari înzestrați, părinților Terapont și Trofim, bucuria Învierii lui Hristos ați vestit lumii, împreună cu părintele Vasile la ascultările mănăstirești trudindu-vă, Paștile mucenicește prăznuind, iar astăzi toți trei împreună stați înaintea Sfintei Treimi și ne îndemnați să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 9
De dragoste jertfelnică arzând, nu v-ați temut a vă lua crucea și a urma lui Hristos, ci prin aceasta virtuți ați adunat, prin botezul sângelui curățindu-vă și cu El asemănându-vă; iar inimile noastre învârtoșate se topesc, cu dragoste strigând vouă unele ca acestea:
Bucurați-vă, nevoitori smeriți;
Bucurați-vă, stricătorii uneltirii diavolești;
Bucurați-vă, ai adevărului sârguincioși căutători;
Bucurați-vă,că-n Dumnezeu ați aflat viața adevărată;
Bucurați-vă, că astfel ați aflat pacea lumească;
Bucurați-vă, adevărați nevoitori ai sfintelor așezăminte;
Bucurați-vă, că în Hristos adevărata libertate ați aflat;
Bucurați-vă, că în cereștile lăcașe v-ați sălășluit;
Bucurați-vă, luminători înfocați ai slujitorilor bisericești;
Bucurați-vă, apărători înflăcărați ai dogmelor Bisericii;
Bucurați-vă, că toate acestea până-n ceasul morții voastre ați căutat;
Bucurați-vă, că numai dragostea lui Hristos pe voi v-a purtat;
Bucurați-vă cei trei mucenici optineni, mărturisitori ai lui Hristos Cel răstignit și înviat.

Condac 10
Înainte-văzător al viitoarelor tale chinuri, cuviosul Ambrozie ți s-a arătat mângâindu-te, părinte Vasile, iar tu ți-ai plecat grumajii sub jugul Domnului aducându-ți aminte de cuvintele Mântuitorului<< cine va voi să-și mântuiască sufletul său îl va pierde ; dar cine-şi va pierde sufletul său pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela îl va mântui>> și la mucenicie părinților Terapont și Trofim ai urmat, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 10
Multe nevoințe ați lucrat pentru Hristos venind la mănăstirea Optina, părinților Vasile, Terapont și Trofim,dar mai multă roadă ați adus după moartea voastră, căci << Dumnezeu nu este al morților, ci al viilor>>, pentru aceasta cu toți credincioșii ortodocși ne întărim a vă cânta așa:
Bucurați-vă, sfinți în cele pământești viețuitori;
Bucurați-vă, că a viețui Domnului ați urmat;
Bucurați-vă, că vremelnic ați trăit pe pământ;
Bucurați-vă, că de Dumnezeu ați fost aleși;
Bucurați-vă, stâlpi ai Ortodoxiei;
Bucurați-vă, surparea deșertăciunii;
Bucurați-vă, slujitorii Maicii Domnului;
Bucurați-vă,căutătorii păcii cerești;
Bucurați-vă, că nu pentru voi, ci penru Dumnezeu ați trăit;
Bucurați-vă, că pentru Hristos ați suferit;
Bucurați-vă, că slavă ați dobândit;
Bucurați-vă, că împotriva răutății ați luptat;
Bucurați-vă cei trei mucenici optineni, mărturisitori ai lui Hristos Cel răstignit și înviat.

Condac 11
Vicleanul șarpe la ură a îndemnat pe aproapele vostru, mărturisitorilor ai lui Hristos, în ziua Învierii Sale pe voi la mucenicie trimițându-vă, prin ea vestind căderea vrăjmașului, iar noi cu îngerii din ceruri vă cântăm, călcătorilor ai morții, cântarea de biruință: Aliluia!

Icos 11
Cu adevărat credem că sufletele voastre în corturile cerești se odihnesc, arătând învierea din morți a drepților înaintea învierii de obște, prin moartea voastră jertfelnică în ziua Învierii lui Hristos, mucenicilor optineni, Vasile, Terapont și Trofim, iar noi păcătoșii nu încetăm a vă aduce astfel de laude:
Bucurați-vă, că pentru a păcătoșilor pocăință mult trudiți;
Bucurați-vă, că pentru noi, în rugăciune, către Dumnezeu mijlociți;
Bucurați-vă, ai sfinților părinți următori;
Bucurați-vă, ai Învierii tăcuți propovăduitori;
Bucurați-vă, că mormintele voastre bună mireasmă răspândesc;
Bucurați-vă, că ale voastre cruci mir izvorăsc;
Bucurați-vă, ai fericirii veșnice moștenitori;
Bucurați-vă, în turma lui Hristos locuitori;
Bucurați-vă, că numele voastre în ceruri s-au scris;
Bucurați-vă, că din somnul păcatului pe toți ați trezit;
Bucurați-vă, că a ispitele lumești le-ați răbdat;
Bucurați-vă, că numai cu Dumnezeu și în El v-ați aflat;
Bucurați-vă cei trei mucenici optineni, mărturisitori ai lui Hristos Cel răstignit și înviat.

Condac 12
Harul dumnezeiesc din belșug v-a umbrit,arătând puterea lui Dumnezeu care-n slăbiciunile omenești se vădește, de aceea mărturisitori ai Învierii lui Hristos avându-vă, mila cea nesfârșită a Domnului pentru neamul omenesc văzând, cu dragoste și veselie strigăm: Aliluia!

Icos 12
Cântând și lăudând viața voastră plină de evlavie și fericita voastră adormire, a celor trei mărturisitori ai Sfintei Treimi, de v-am aduce imnuri nenumărate nu vă putem îndeajuns lăuda pentru toate nevoințele și chinurile pe care Domnul vi le-a îngăduit ca să vă vădească pe voi următori ai săi, iar noi ca niște fii smeriți ai Tatălui Ceresc, cu inimă umilită vă cântăm unele ca acestea:
Bucurați-vă,ai Împăratului Ceresc slujitori;
Bucurați-vă, ai mănăstirii Optina cerești viețuitori;
Bucurați-vă, că rugăciunile voastre la credință lumea povățuiește;
Bucurați-vă, că la slujbele bisericești multe mulțumiri vi se aduce;
Bucurați-vă, a săgeților răului de la noi izgonire;
Bucurați-vă, la calea mântuirii a păcătoșilor călăuzire;
Bucurați-vă, că <<Minunat e Dumnezeu întru Sfinții Săi>> vouă se mărturisește;
Bucurați-vă, că <<Adevărat a înviat Hristos>> și-n Rusia aceasta se adeverește;
Bucurați-vă, că chinuri mucenicești pentru noi ați primit;
Bucurați-vă, că <<cu moartea pe moarte călcând>>, în Împărăția Dragostei v-ați sălășluit;
Bucurați-vă, de grele boli tămăduitori;
Bucurați-vă, la tronul Domnului pentru noi mijlocitori;
Bucurați-vă cei trei mucenici optineni, mărturisitori ai lui Hristos Cel răstignit și înviat.

Condac 13
O, cei trei preaslăviți și fericiți mucenici ai Optinei, Vasile, Terapont și Trofim, ca niște miei ați fost junghiați la Paști și cu bucurie v-ați dus la Păstorul și Surpătorul morții, prin sângele vostru sfințind pământul rusesc și aducând nădejdea învierii și a renașterii Sfintei Rusii; cereți pentru noi de la Atotbinefăcătorul Dumnezeu să ne dea credință neclintită, nădejdea mântuirii prin curățirea păcatelor, dragoste adevărată față de Făcătorul nostru și de aproapele și chiar și de vrăjmași, fiind următori ai voștri. Treime de muceici ai lui Hristos, la tronul lui Dumnezeu rugați-vă să ne izbăvească de osânda veșnică, ca să ne învrednicim ca în Împărăția Cerurilor împreună cu voi să cântăm Dumnezeului Celui în Treime lăudat cântarea: Aliluia, Aliluia, Aliluia! ( acest condac se citește de 3 ori, apoi condacul 1, icosul 1)

Rugăciune

O, cuvioșilor părinți mucenici optineni, Vasile, Terapont și Trofim! Credem că vă rugați cu adevărat Dumnezeului Celui Singur drept să ne miluiască pe noi păcătoșii și nevrednicii. Toți trei ați auzit glasul Domnului Care zice: << Eu sunt ușa. Cine intră prin Mine se va mântui>>, pentru aceea ați câștigat mărgăritare neprețuite și v-ați luat crucea urmând lui Hristos, iar Bunul Dumnezeu v-a dat bucuria de a gusta fericirea cea veșnică. Voi v-ați grăbit să vă adăpați de la izvorul Dătătorului de apă vie a vieții și-n duh și adevăr să vă închinați Lui. Ca niște miei de jertfă la Paștile lui Hristos v-ați încoronat cu cununa muceniciei. Iar acum, înaintea tronului lui Dumnezeu stând, rugați-vă cu umilință pentru poporul rusesc și pentru toți creștinii ortodocși; cereți de la Hristos Dumnezeul nostru: râvnă slujitorilor bisericești pentru îngrijirea și mântuirea credincioșilor lor, celor rătăciți, întoarcere în sânul Bisericii celei adevărate; nouă tuturor celor căzuți în adâncul păcatelor, să primim prin pocăință iertare de la Dumnezeu; celor slabi, întărire în credință; celor iuți la mânie, blândețe; celor mândri, smerenie; soților, curăție și răbdare; celor certați, împăcare; celor vârstnici, înțelepciune; tinerilor, curăție și îndreptare; copiilor, înțelepciune și ajutor la învățătură; tuturor în virtuți asemănare cu Dumnezeu, izbăvire de osânda veșnică și mântuirea sufletelor noastre.
O, Sfinților Trei Cuvioși mucenici de la Optina, Vasile, Terapont și Trofim, mărturisitori ai lui Hristos cel răstignit și înviat, rugați-vă Domnului ca și noi să ne învrednicim ca în Împărăția Cerurilor să cântăm împreună cu voi numele cel mare și sfânt al Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, al Dumnezeului Cel Unul în Treime închinat și mărit, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Tropar glas 8
Din toată inima iubind pe Hristos Domnul, de toate plăcerile acestei lumi v-ați lepădat și uneltirile diavolului prin rugăciune, privegheri și post ați învins, harul lui Dumnezeu aflând. Și sângele vărsându-vă la Sfintele Paști, poporul rusesc din rătăcire pe calea mântuirii și a renașterii duhovnicești ați adus, cununi mucenicești din Împărăția Cerurilor de la Dumnezeu luând. Sfinților Noi Mucenici Optineni, Vasile, Terapont și Trofim, rugați-vă Domnului să miluiască sufletele noastre.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com