Header image

Duminca I după Rusalii, a tuturor Sfinţilor la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

15:00, duminică, 15 iunie, 2014 | Cuvinte-cheie: , , , , , , , , ,

În prima Duminică după Cincizecime, a Tuturor Sfinţilor Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, împreună cu soborul de slujitori.

Cu binecuvîntarea Prea Sfinţiei Sale, arhimandritul Savatie (Celacu) a explicat pericopa evanghelică despre cinstirea tuturor sfinţilor a căror zi o prăznuim în duminica de astăzi.

La final, în cuvîntul său de învățătură, Vlădica Nicodim a adresat comunității dreptmăritoare un cuvînt de învățătură în care a vorbit despre lauda şi cinstirea care o aducem lui Dumnezeu în mod direct şi indirect. Prea Sfinţia Sa a menţionat că Mîntuitorul nostru Iisus Hristos ne arată că cine cinsteşte pe Sfinţi, pe El Îl cinsteşte, căci au fost spuse cuvintele „Cine vă primeşte pe voi, pe mine mă primeşte”, noi cinstim pe sfinţi, pentru că ei sînt prieteni ai lui Dumnezeu, după mărturia Mîntuitorului care a zis către sfinţii Săi ucenici: „Voi sînteţi prietenii Mei”.

Noi cinstim pe sfinţii lui Dumnezeu şi cerem ajutor lui Dumnezeu prin ei, căci: Sfinţii vor judeca lumea. Prin sfinţi nu înţelegem pe cei ce se numesc creştini doar cu numele; ci pe cei care s-au desăvîrşit prin fapte bune şi au urmat întru totul lui Hristos. Căci Mîntuitorul numai Apostolilor şi celor asemenea lor a zis: Adevărat grăiesc vouă, că voi cei ce aţi urmat Mie, la înnoirea lumii, cînd Fiul Omului va şedea pe scaunul slavei Sale, veţi şedea şi voi pe douăsprezece scaune, judecînd cele douăsprezece seminţii ale lui Israel.

Cinstim pe sfinţii lui Dumnezeu căci ei, prin puterea lui Dumnezeu, fac minuni mari preaslăvite, după cum au făcut Moise, Ilie, Daniel, Sfinţii Apostoli Petru, Pavel, Ioan Evanghelistul şi toţi ceilalţi apostoli şi sfinţi despre ale căror fapte şi minuni arată Sfînta Scriptură şi Sfînta Tradiţie a Bisericii lui Hristos. Cinstim pe sfinţi şi le cerem ajutor în necazuri căci ei se roagă pentru noi şi rugăciunea lor este primită de Dumnezeu.

Deci, cîtă datorie avem noi de a cinsti şi a ne ruga sfinţilor şi îngerilor, dacă ei sînt prietenii lui Dumnezeu, cetăţeni ai casei lui Dumnezeu, slugi ale lui Dumnezeu şi au putere de la Dumnezeu ca să facă mari şi înfricoşate minuni. Îngerii au vestit oamenilor zămislirea şi naşterea Mîntuitorului; Învierea Domnului; Înălţarea la cer şi a doua venire; zămislirea Sfîntului Ioan Botezătorul  şi alte nenumărate taine ale lui Dumnezeu către neamul omenesc.

Aşadar, prea întunecat la minte şi prea orbit la înţelegere să fie cineva ca să nu înţeleagă cît de mare este datoria noastră, a creştinilor, de a ne ruga, de a cinsti şi de a chema în ajutor pe sfinţii şi îngerii lui Dumnezeu, în rugăciunile noastre care le facem zi şi noapte înaintea lui Dumnezeu.

Biserica lui Hristos este Biserica sfinţilor şi a martirilor. Ea a fost întemeiată pe jertfa Domnului de pe Cruce, pe învăţătura Apostolilor şi pe sîngele a peste zece milioane de martiri. Biserica dintotdeauna a născut sfinţi, a fost slujită de sfinţi. Biserica şi astăzi cere sfinţi, păstori cît mai sfinţi şi credincioşi cu viaţă sfîntă.

Dintre aceştia facem parte şi noi. Dar ca fii ai lui Dumnezeu după har şi fii ai Bisericii luptătoare de pe pămînt, sîntem datori să fim „următori lui Hristos”, să trăim duhovniceşte pe pămînt, să ne facem vrednici de Împărăţia Cerurilor.

Totodată Prea Sfinţia Sa felicitîndu-i cu sărbătoarea de astăzi a menţionat credincioşilor că începe postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel şi i-a îndemnat la un post uşor, cu credinţă şi cu dragoste să slăvescă pe bunul Dumnezeu şi să se împărtăşească cu Sfintele Taine.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

Contact Form Powered By : XYZScripts.com