Header image

Recenzie. O nouă ediţie enciclopedică – „Mănăstiri şi schituri din Republica Moldova”

19:05, marți, 3 decembrie, 2013 | Cuvinte-cheie: , , , , , , ,

La sfârşit de august, în ajunul sărbătorilor naţionale, a văzut lumina tiparului volumul de cercetări enciclopedice Mănăstiri şi schituri din Republica Moldova, o nouă ediţie enciclopedică elaborată şi editată de Institutul de Studii Enciclopedice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Studiile incluse în această carte reprezintă investigaţii ştiinţifice ample, profunde şi originale despre istoria tuturor mănăstirilor şi schiturilor din Republica Moldova. Cercetările autorilor pun în valoare sute de documente şi materiale inedite, culese în arhivele statului, în bibliotecile şi arhivele curente ale mănăstirilor.
În acelaşi timp, autorii nu şi-au pus drept scop identificarea exhaustivă a întregului patrimoniu arhivistic, acest obiectiv rămânând valabil pentru următoarea etapă, când vor fi scrise monografii consacrate fi ecărei instituţii monahale în parte, întrucât în prezent avem editate monografii speciale doar despre câteva mănăstiri. Proiectul în cauză a avut drept obiectiv major elaborarea unor studii de tip enciclopedic care ar prezenta caracteristicile şi aspectele principale ale aşezămintelor monahale de la noi şi istoriile lor. Dat fi ind faptul ca istoriile locaşurilor monastice sunt destul de diferite (unele foarte vechi, altele mai noi; unele cu istorii bogate şi în bună parte cercetate, altele aproape rămase în necunoaştere; unele mai păzite de soartă, altele nimerind chiar în calea tuturor răutăţilor etc.), s-a încercat identifi carea unei structuri tip a materialului – locul amplasării, data întemeierii, descrierea istorică, comunitatea monahală, stareţii, averile, biblioteca, legendele, necropola, data închiderii etc.
Volumul este structurat în patru mari compartimente. Partea I, Studii de sinteză, cuprinde 7 elaborări ştiinţifice privind istoriografi a şi istoria monahismului în lumea ortodoxă, inclusiv cea românească, arhitectura şi pictura complexelor monahale, muzica în mediul monastic şi averile mănăstireşti.
Partea II, Mănăstiri şi schituri vechi, reprezintă studii despre 27 de locaşuri monahale care activează azi pe teritoriul Republicii Moldova, fi ind întemeiate în decursul secolelor XV–XIX. Partea III, Aşezăminte monahale desfi inţate şi dispărute, prezintă istoria a 41 de mănăstiri şi schituri vechi, dintre care unele au dispărut în virtutea unui concurs de împrejurări sau timpuri, iar altele au fost desfi inţate de către autorităţile statului sau cele ecleziastice. Tot aici sunt prezentate şi aşezămintele monahale care au activat în teritoriile istorice ale statului moldovenesc (implicit ale provinciei Basarabia) înstrăinate de către regimul sovietic şi cuprinse astăzi în hotarele Ucrainei. „Aceste mănăstiri şi schituri, – se specifică în studiul respectiv, – au făcut parte nu doar geografi c, dar şi istoric, şi cultural, şi spiritual din spaţiul devenirii şi afi rmării poporului nostru.
De aceea, este mai mult decât firesc ca ele să se afl e în continuare şi în spaţiul nostru de cercetare ştiinţifică”. Partea IV, Mănăstiri şi schituri noi, cuprinde succinte date enciclopedice despre cele 38 de locaşuri monahale înfi inţate pe teritoriul Republicii Moldova de la proc lamarea independenţei şi până în prezent.
În total, volumul cuprinde studii enciclopedice ample şi complexe cu privire la toate cele 111 mănăstiri şi schituri ce au activat în Basarabia istorică sau activează în spaţiul geografic actual al Republicii Moldova. Două Anexe privind repertoriul istoric şi evoluţia statistică a aşezămintelor monahale în decurs de circa şase secole, precum şi Indicele de nume şi geografi c constituie pentru cititor un instrumentar foarte util în studierea acestei lucrări impresionante ca volum, profunzime şi complexitate.
Lucrarea ştiinţifi că de excepţie, bogat ilustrată cu imagini inedite de arhivă şi color, a fost editată într-o ţinută artistică şi poligrafi că deosebită. La Salonul Internaţional de Carte, ediţia a 22-a, organizat Mănăstiri şi schituri din Republica Moldova. Studii enciclopedice, Chişinău, Institutul de Studii Enciclopedice, 2013, 800 p. nr. 3 (30), septembrie 2013 – 151 la 31 august – 3 septembrie curent la Chişinău, volumul s-a învrednicit de Marele premiu Coresi.
Proiectul Mănăstiri şi schituri din Republica Moldova, pe care am avut onoarea să-l conduc, a fost realizat de un colectiv de autori format din 33 de cercetători ştiinţifici, care reprezintă Institutul de Studii Enciclopedice al AŞM, Institutul de Istorie a AŞM, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM, Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Muzeul Naţional de Etnografi e şi Istorie Naturală, precum şi Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove. Redactarea ştiinţifică a lucrării i-a revenit academicianului Andrei Eşanu.
Această frumoasă realizare a devenit posibilă graţie susţinerii din partea preşedintelui Academiei de Ştiinţe a Moldovei, acad. Gheorghe Duca. Lucrarea a apărut cu binecuvântarea ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove.
Aş dori şi pe această cale să mulţumesc tuturor pentru colaborare şi, totodată, să exprim sincere sentimente de recunoştinţă autorităţilor ecleziastice, stareţilor şi stareţelor, călugărilor şi maicilor de la mănăstiri şi schituri, conducătorilor şi colaboratorilor instituţiilor academice, universitare, arhivelor, muzeelor, bibliotecilor, colegilor din domeniul cercetării
– tuturor celor care au contribuit cu materiale, informaţii, sugestii, cu găzduire şi cuvânt bun la realizarea acestui extraordinar proiect.

Dr. Constantin MANOLACHE

Contact Form Powered By : XYZScripts.com