Header image

Seminar teoretico-practic a profesorilor de religie la Teleneşti

22:48, miercuri, 12 decembrie, 2012 | Cuvinte-cheie: , , , , ,

Liceul “Vasile Anestiade” din s. Sărătenii Vechi, Teleneşti, a găzduit Seminarul teoretico-practic al profesorilor de religie şi a preoţilor din parohiile protopopiatului cu tema „Predarea/Învăţarea activăla Religie– integritate didactică orientată spre formarea competenţelor curriculare”

Moderatorul întrunirii, dna Natalia Nistor, directorul Liceului “V. Anestiade” a adresat un mesaj de salut participanţilor – profesori de religie şi preoţi din raion – prezentând şi un film documentar despre istoria liceului şi activitatea corpului profesoral-didactic.

Cu un cuvânt de încurajare s-a adresat participanţilor Prot. Octavian Moşin, lectorla USM, care a menţionat faptul că: “Disciplina Religie este în vizorul Bisericii, dar şi a Direcţiilor de învăţământ.

Este o experienţă nouă şi trebuie să pornim cu dreptul. Să împărtăşim din experienţa fiecăruia, să comunicăm, să fim un tot întreg, să zidim suflete şi să mergem pe aceiaşi cale cu şi pentru Hristos.

Ceea ce realizează părintele protopop aicila SărăteniiVechiserveşte drept exemplu pentru ceilalţi slujitori din raion: de a intra în şcoală şi de a implementa această disciplină – Religie – prin care aducem morala şi învăţătura creştină.”

În agenda seminarului a fost inclusă o lecţie demonstrativă în clasa a VIII-a cu tema “Despre Sfânta Liturghie” prezentată de protoiereul Marian Boldescu, metodist-responsabil de predarea Religiei în Protopopiatul Teleneşti şi masterand la Facultateade Litere din cadrul Universităţii de Stat din Moldova.

Preocuparea pentru o educaţie în duhul învăţăturii creştin-ortodoxe este grija de zi cu zi a preotului-paroh şi a profesorului de religie. Parteneriatul dintre Biserică şi şcoală este unul viabil, iar profesorii de religie devin membri încetăţeniţi ai colectivelor profesoral-didactice. Ei acceptă schimbarea, sunt gata să înveţe, ceea ce ne-a demonstrat la lecţia publică Prot. M. Boldescu. Profesorii şi preoţii au asistat la o lecţie interactivă, o lecţie axată pe formare, care, pe parcursul anilor de şcoală,  îi va înzestra pe copii cu un ansamblu de competenţe funcţionale, asigurându-le astfel posibilitatea îndeplinirii unor sarcini semnificative din viaţa reală. Cu toate că nu este profesor titular al Liceului „V. Anestiadi”, părintele Marian este oaspete frecvent la orele educative din liceu.

Doamna Raisa Ursu, şeful cabinetului metodic raional, a subliniat că este un exemplu de urmat proiectarea didactică a lecţiei, proiectare axată pe dezvoltarea deprinderilor de a utiliza cunoştinţele în situaţii simple pentru a le înţelege, obţinând în final funcţionalitatea celor studiate.

La seminar a participat şi autorul manualelor de Religie, doamna preoteasă Liliana Creţu, care a pus în evidenţă conceptul care a stat la baza elaborării  curriculumului şi a manualelor pentru clasele a III-a – a VI-a, şi anume: cunoaşterea adevărului de credinţă şi exemplul viu de desăvârşire al Domnului Iisus Hristos, desăvârşire spre care trebuie să tindă omul.

Despre necesitatea modernizării continue a curriculumului şcolar la disciplina „Religie”, despre pilotarea curriculumului şi a manualelor de Religie creştin-ortodoxă (clasele 3-6) a vorbit dna Angela Levinţa, şeful cabinetului metodic, DSMM, menţionând că, actualmente, conceptul de optimizare a învăţământului trebuie să vizeze toate componentele procesului educaţional: curriculumul şcolar, modelele educaţionale, metodologiile de predare-învăţare-evaluare etc., iar rolul prioritar în promovarea şi implementarea valorilor autentice îi revine cadrului didactic, inclusiv profesorului de religie, care urmează să contribuie:

  • la formarea tinerilor în spiritul valorilor creştine, promovând cultura naţională şi universală şi stimulând dialogul intercultural;
  • la educarea în spiritul demnităţii, înţelegerii şi respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
  •  la formarea deprinderilor şi atitudinilor socio-morale şi spirituale ale elevilor;
  • dezvoltarea unor comportamente şi atitudini pozitive ale elevilor faţă de şcoală şi faţă de semeni;
  • la dezvoltarea conştiinţei comunitar-ecleziale a elevilor;
  • la cultivarea valorilor solidarităţii şi comuniunii între semeni, în rândul tinerilor;
  • la scăderea nivelului de toleranţă faţă de pseudovalori şi faţă de abandonul şcolar.

Pentru realizarea acestei misiuni, profesorul de religie şi preotul-paroh trebuie să-şi fundamenteze întreaga activitate pe următoarele principii:

– pe adevăr (toată activitatea desfăşurată va urmări adevărul şi se va baza pe evidenţe şi fapte verificate).

– pe competenţă profesională (profesorii angajaţi trebuie să dovedească prin CV şi prin activitatea desfăşurată cunoaşterea domeniului, adică să aibă pregătire în teologie şi psihopedagogie, o deschidere totală către învăţare şi perfecţionare continuă, asigurând calitatea şi urmărind excelenţa).

– pe demnitate (profesorul de religie va trata cu respect şi consideraţie toate cadrele didactice, elevii, părinţii, reprezentanţii  comunităţii locale).

– pe responsabilitate (fiecare persoană din Mitropolie, eparhie, protopopiat, inclusiv profesorii de religie, toţi cei care au tangenţă cu educaţia religioasă trebuie să-şi asume responsabilitatea pentru faptele, cuvintele şi atitudinile manifestate, pentru succes şi eşec şi să accepte cu demnitate consecinţele).

– pe integritate (în toate activităţile derulate, inspectorul şcolar, metodistul, preotul, profesorul de religie trebuie să dovedească cinste şi corectitudine şi să ofere exemple demne de urmat celor din jur).

De asemenea s-a menţionat că pe parcursul acestui an de studii, va continua procesul de implementare a curriculumului şcolar, inclusiv a manualelor de religie pentru clasele 3-6. Având în vedere că suntem la etapa de pilotare, inclusiv în scopul MODERNIZĂRII CONTINUE A CURRICULUMULUI ŞCOLAR, ar fi de dorit ca fiecare protopopiat să desemneze cel puţin câte 1-2 profesori de religie pentru fiecare clasă, care vor urmări şi vor prezenta o analiză amplă la fiecare temă propusă de Curriculum şi reflectată în manual, cu aprecieri potrivit criteriilor de evaluare a manualelor şcolare la disciplinele socio-umanistice.

Sursa: http://masterateortodoxe.blogspot.com/

Contact Form Powered By : XYZScripts.com