Header image

Seminarul metodologic republican „Şcoală şi Biserica – parteneriat pentru educaţie” Ediţia a II-a

      În baza scrisorii nr. 02/13-6308 din 19.06.2013 a Ministerului Educaţiei şi cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţiei Sale Înalt Prea Sfinţitului Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove (inclusiv Directiva nr. 01-07/006 din 24.05.2013 a Mitropolitului privind organizarea logistică a Seminarului), Direcţia Metodică a Mitropoliei Moldovei şi Asociaţia pentru Educaţie Creştin-Ortodoxă a realizat în perioada 27-28 iunie 2013 ediţia a II-a a Seminarului metodologic republican „Şcoala şi Biserica: parteneriat pentru educaţie”, tema fiind: „1700 de ani de la proclamarea Edictului de la Milan – model de toleranţă şi de conlucrare între Stat şi Biserică”.

     Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (IŞE) a găzduit Şedinţa plenară a Seminarului. Activitatea a debutat cu o slujbă de binecuvântare, invocându-se ajutorul Duhului Sfânt care să dea înţelepciune şi luminare tuturor vorbitorilor. Alături de specialiştii direcţiilor educaţie care monitorizează predarea disciplinei Religie, de inspectorii şcolari eparhiali, de metodiştii responsabili de predarea religiei din protopopiate, de membrii grupului de lucru pentru elaborarea Curriculumului la Religie, cultul ortodox., la şedinţa moderată de prot. dr. Alexei Boenciuc, şeful Direcţiei Metodice a Mitropoliei Moldovei, au participat dna dr. Lilia Pogolşa, directorul IŞE; reprezentantul Ministerului Educaţiei, dna Eugenia Parlicov, responsabilă de predarea  religiei; reprezentanţi ai mediului universitar dr. conf. univ. Ion Gumenîi, dr. conf. univ. Emil Dragnev; prot. dr. Veaceslav Ciorbă, inspector şcolar în Eparhia de Centru; prot. Ioan Pelin, inspector şcolar în Eparhia de Bălţi şi Făleşti; prot. Andrei Ursoi, inspector şcolar în Eparhia de Ungheni şi Nisporeni; Prot. Nicolae GOREANU, Eparhia de Cahul şi Comrat. La invitaţia Ministerului Educaţiei, la seminar au participat pr. dr. Ioan Cosoi, vicar administrativ la Mitropolia Basarabiei şi Edgar Vulpe, diacon la Dieceza romano-catolică.

Obiectivul general al Ediţiei a II-a a Seminarului metodologic republican se rezumă la realizarea unei mai bune comunicări între Familie, Şcoală şi  Biserică, factorii esenţiali ai educaţiei umane, şcolare şi religioase care să se traducă într-o bună colaborare a acestor trei instituţii.

Organizatorii şi-au propus să dezvolte şi obiectivele principale propuse la Prima Ediţie a Seminarului:

–          continuarea dialogului dintre reprezentanţii administraţiei publice centrale şi locale din domeniul educaţiei, bisericii, comunităţii, pentru identificarea şi soluţionarea problemelor ce ţin de predarea disciplinei Religie în şcolile din republică;

–          analiza modelelor existente şi a bunelor practici în predarea Religiei, în scopul promovării unei educaţii religioase de calitate, implicit a formării unui bun cetăţean;

–          iniţierea unor noi proiecte ce ţin de promovarea experienţei de excelenţă în educaţia religioasă/predării Religiei în instituţiile de învăţământ preuniversitar;

–          revigorarea interesului pentru studierea religiei în şcoală.

În deschiderea şedinţei plenare, doamna dr. Lilia POGOLŞA a subliniat contextul dificil în care sunt nevoiţi să îşi desfăşoare activitatea profesorii de religie, având în vedere insuficienţa de cadre didactice, lipsa formării continue la disciplină şi lipsa manualelor şcolare. De asemenea, dna Pogolşa s-a referit la importanţa evenimentului, la valoarea disciplinei Religie, informând asistenţa că subiectul a fost pus recent în discuţie în cadrul unei şedinţe de lucru cu viceministrul educaţiei, care susţine ideea că disciplina Religie, odată inclusă în schema orară a şcolii, impune formarea cadrelor în vederea realizării unei educaţii religioase de calitate. A fost menţionată şi importanţa colaborării dintre IŞE şi Direcţia metodică a Mitropoliei Moldovei în vederea formării cadrelor, inclusiv crearea unor posibilităţi reale de recalificare a cadrelor didactice care predau religia. S-a propus  încheierea unui acord de parteneriat între Mitropolia Moldovei şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, planificarea cursurilor de formare şi recalificare începând cu 1 ianuarie 2014.

    Dna E. Parlicov a salutat prezenţa tuturor factorilor participanţi în crearea şi implementarea curriculumului naţional la disciplina Religie şi le-a mulţumit tuturor pentru modul în care îşi împlinesc misiunea.

În prima parte a Seminarului a fost abordată tema toleranţei şi conlucrării între Stat şi Biserică, în contextul Edictului din 313 a împăratului Constantin cel Mare (306-337). În alocuţiunea sa, prot. dr. în istorie Veaceslav Ciorbă a subliniat că acest edict a pus capăt politicii anticreştine promovate de Imperiul Roman timp de două secole şi jumătate, a declarat principiul toleranţei religioase ca unul primordial, a dat start unei noi perioade de dezvoltare a Bisericii creştine şi a creat oportunităţi pentru stabilirea unor relaţii de colaborare durabilă dintre Stat şi Biserică. Dl Ion Gumenîi şi dl Emil Dragnev au venit cu informaţii documentare despre perioada istorică pusă în discuţie.

    Prot. dr. A. Boenciuc, în discursul „Educaţia religioasă în învăţământul din Republica Moldova. Aşteptările familiei, şcolii şi societăţii”, a subliniat că disciplina Religie devine, pas cu pas, o disciplină de învăţământ iubită în şcoală, iar acest lucru este reliefat în cadrul orelor demonstrative, ţinute de profesorii de religie, aceştia axându-se tot mai mult pe educaţie religioasă şi nu doar pe informaţie.

Din rapoartele semnate de metodiştii din protopopiate şi de specialiştii direcţiilor educaţie s-a constatat că la începutul anului şcolar 2012-2013 practic în toate raioanele s-au organizat ateliere de lucru, în cadrul cărora au fost realizate activităţi practice de scriere a unui proiect de lungă durată, dat fiind faptul că o mare majoritate a profesorilor de religie nu deţin studii pedagogice şi  întâmpină dificultăţi la realizarea proiectării anuale. În a doua jumătate a anului şcolar în toate raioanele au fost planificate şi s-au desfăşurat activităţi didactice demonstrative, au fost organizate activităţi religioase cu caracter extracurricular.

Pe parcursul anului şcolar, Direcţia metodică din cadrul Mitropoliei Moldovei a asistat la un şir de seminare de formare: lecţii demonstrative la liceele din Costeşti, Ialoveni; Gimnaziul Botnăreşti şi Liceul Teoretic Speia, Anenii Noi; Liceul Teoretic „Ion Creangă”Coşniţa, Dubăsari; Liceul Teoretic Izbişte, Criuleni; Gimnaziul Fîntîniţa, Drochia; Liceul Teoretic „Ion Creangă” Făleşti; Gimnaziul Lucaşeuca, Orhei; Gimnaziul nr. 31 şi Liceul Teoretic „Litterarum” din mun. Chişinău; Liceul „Vasile Anestiade”, Sărătenii Vechi, Teleneşti. Este îmbucurîtor faptul că la lecţiile publice şi activităţile extracurriculare, alături de  profesorii de religie, au  asistat reprezentanţi ai administraţiei raioanelor, direcţiilor educaţie şi administraţia şcolilor. Fiecare lecţie a avut un ecou deosebit în inimile tuturor participanţilor. În instituţiile de învăţământ atmosfera a fost una deosebită şi încărcată de emoţie, toţi cei prezenţi erau dornici să-şi adape sufletul cu vorbe de duh şi înţelepciune. Fiecare dintre participanţii seminarelor afirmau unanim că elevii care studiază Religia se evidenţiază prin o bună pregătire, educaţie duhovnicească, o frumoasă ţinută morală şi prin foarte mult bun simţ. Astfel, valorile care păreau a fi pierdute se înfiripă şi prind, cu încetul, viaţă în comunităţile în care preotul, profesorul de religie vine la lecţie modest, fără ostentaţie în faţa elevilor săi şi le vorbeşte despre virtuţi, despre sfinţi şi despre răul care îi înconjoară, dar care poate fi biruit. Cu certitudine, mulţi reuşesc să se detaşeze sau să nu se lase cuprinşi cu totul de rău, datorită faptului că profesorii de religie sunt acolo, la datorie.

Partea a doua a seminarului a fost dedicată educaţiei religioase în şcoală şi comunitate. În discursurile prezentate, inspectorii şcolari eparhiali au venit cu realizări şi propuneri concrete privind îmbunătăţirea educaţiei religioase. Concluzia ce s-a desprins din rapoarte este următoarea: şcoala s-a format în pridvorul Bisericii. Biserica este cea care răspunde la nevoile multiple ale credincioşilor. Aceste două instituţii emblematice pentru poporul nostru, Şcoala şi Biserica, trebuie să găsească soluţii ca cei care se formează în şcoală să devină oameni în care să poţi găsi un sprijin, oameni în care să poţi avea încredere, cărora să le pese de viitor –  de credinţa strămoşească, de familie şi de ţară.

Propunerile inspectorilor şcolari în vederea îmbunătăţirii activităţii didactice s-au rezumat la următoarele:

–          Asigurarea cu manuale de Religie la toate clasele prin schema de închiriere.

–          Îmbogăţirea şi diversificarea materialului didactic utilizat la ora de religie.

–          Formarea continuă a cadrelor didactice prin seminare,  traininguri, etc.

–          Utilizarea metodelor moderne de predare-învăţare centrate pe elev.

–          Consiliere şi suport cadrelor didactice  debutante/necalificate.

–          Monitorizarea activităţii profesorilor de Religie de către directori, şefii-adjuncţi  din şcoli. Creşterea exigenţei din partea acestora.

–          Desfăşurarea unor activităţi didactice demonstrative în şcoli în cadrul şedinţelor catedrelor.

–          Organizarea activităţilor religioase cu caracter extracurricular.

–          Proiectarea şi realizarea de concursuri raionale, republicane la Religie.

–          Crearea unui site al profesorului de religie .

–          Diseminarea şi promovarea bunelor practici.

–          Completarea cu carte a bibliotecilor parohiale.

În a doua jumătate a zilei de 27 iunie, Seminarul a continuat la Mănăstirea Căpriana. Participanţii au fost întâmpinaţi de părintele Isaia care le-a vorbit despre istoricul Mănăstirii. Spre seară, la masa rotundă  organizată în sala „Trapeza Mare”, a fost pusă în discuţie tema asigurării disciplinei Religie cu manuale, la care au participat dna Angela Starîş, lector superior la Catedra  Educaţie  Socială, Artistică şi Tehnologică a IŞE, dna preoteasă Liliana Creţu,  autoarea manualelor de religie pentru clasele 1-6, şedinţa fiind moderată de dna Angela Levinţa, şeful cabinetului metodic.

 Vorbitorii s-au referit, în primul rând, la distribuirea gratis de către Mitropolia Basarabiei a caietelor şi manualelor de religie editate în România, punând întrebarea pe cât ar fi ele de utile în procesul de predare şi cum ar putea fi utilizate. Concluzia participanţilor la seminar a fost că aceste surse pot fi folosite în calitate de lectură suplimentară în procesul de predare a orelor de religie, dar proiectarea se face în baza Curriculumului la Religie, cultul ortodox, aprobat prin procesulul verbal nr. 2 din 22.08.2011 al şedinţei Consiliul Naţional pentru Curriculum şi ordinul Ministerului Educaţiei nr. 761 din 08.09.2011

 În al doilea rând, un interes deosebit a trezit discuţia pe marginea manualelor editate de autorul Liliana Creţu, care a informat asistenţa despre faptul că pe parcurs de şase luni manualele au fost studiate şi avizate pozitiv de teologi de la Academia si Seminariul de Teologie Ortodoxă din Moscova. De asemenea, autoarea a subliniat că a ţinut cont de observaţiile recenzenţilor-teologi autohtoni şi urmează în timpul apropiat să înainteze manualele pentru aprobare Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova.

 S-a recomandat unanim:

  • urgentarea procedurii de avizare a manualelor de către Ministerul Educaţiei
  • tiparul manualelor de clasa a VII-a – a IX-a.

   În acest context, participanţii Seminarului metodologic republican „Şcoală şi Biserica – parteneriat pentru educaţie” Ediţia a II-a şi-au exprimat temerea că punând în circulaţie manuale neavizate de organele abilitate ne putem pomeni în situaţia în care managerii instituţiilor şcolare nu ne vor permite utilizarea lor în şcoală; acestea putând fi folosite doar în cadrul şcolilor duminicale parohiale. Şeful cabinetului metodic, dna Angela Levinţa, a atras atenţia editurii „CAMNOGRUP” asupra procedurii de avizare a manualelor, subliniind că Ministerul Educaţiei insistă ca acestea să fie prezentate Consiliului Naţional pentru Curriculum.

    Participanţii unanim s-au pronunţat asupra valorii manualelor editate, subliniind că sunt deja un suport didactic foarte preţios pentru profesorii de religie.

La subiectul „Pilotarea manualelor”  au fost date explicaţii privind cheltuielile enorme ce ţin de experimentarea unui manual. De fapt, actualmente, nu putem vorbi despre experimentarea manualelor de religie, a subliniat dna Tatiana Doibani, preşedintele Asociaţiei pentru Educaţie Creştin-Ortodoxă, deoarece disciplinele opţionale nu sunt finanţate în acest scop, sugerând ca Direcţia metodică în colaborare cu IŞE să găsească o modalitate de implementare treptată a manualelor, îndemnând metodiştii şi inspectorii să contribuie la promovarea profesorilor cu experienţă care ar putea fi potenţiali autori de manuale. În acest scop, urmează să fie creată o comisie metodică mixtă care s-ar întruni periodic pentru a promova experienţa înaintată.

    Participanţii atrag atenţia factorilor de decizie asupra responsabilităţii asumate în legătură cu introducerea religiei în şcoală şi insistă ca disciplina  Religie să aibă un statut egal cu Educaţia civică şi Siguranţa traficului rutier, având în vedere că educaţia spirituală trebuie pusă în capul mesei.

Participanţii la masa rotundă au discutat şi despre continuitatea în predarea cursului de religie, subliniind că înscrierea la curs este una haotică, elevul putând să-şi retragă cererea în orice moment. Având în vedere specificul disciplinei, s-a propus ca cererea să fie  înaintată pe cicluri de învăţământ: în clasa I-i pentru 4 ani şi în clasa a V-a pentru 5 ani, în caz contrar nu are sens elaborarea programei şcolare pe ani de studii. ME urmează să-şi asume responsabilitatea în calitatea sa de organ executiv şi să înainteze modificări la HG 596/2010.

 

Ziua de vineri a început cu participarea la Sfânta Liturghie, urmată de formarea în două laboratoarele didactice. În calitate de formatori au fost invitaţi: dr. N. Fuştei cu tema „Izvoarele cunoaşterii lui Dumnezeu”; dna Tatiana Doibani – O cultură a mijloacelor sau o cultură a scopurilor în educaţie? (Datoria persoanei de a avea demnitate; Asistenţă etică prin comunicare;

Amorul propriu (orgoliul); Îndemn la o viaţă spirituală: „Casa sufletului nostru”); Prot. Dumitru Tolico – „Necesitatea educaţiei religioase.” Pr. dr. în ştiinţele educaţiei Grigore Costin – „Repere psihopedagogice pastorale ale educaţiei pentru formarea personalităţii elevului prin prisma parteneriatului educaţional.

    În cadrul evaluării seminarului, participanţii au constatat că:

–          Prezenţa a 98% din numărul total de invitaţi  dovedeşte interesul major al societăţii pentru aprofundarea competenţelor în predarea disciplinei Religie.

–          Cel mai bun dintre rapoartele prezentate de metodişti, din punct de vedere al conţinutului, a fost raportul raionului Soroca, recomandat ca model pentru toţi metodiştii din protopopiate.

–          În raioanele în care specialistul DE nu colaborează cu metodistul din protopopiat să fie restabilit parteneriatul în vederea susţinerii educaţiei religioase în şcoală şi comunitate.

–          Caietele şi manualele de religie editate în România pot fi utilizate ca material complementar şi pentru lecturi suplimentare.

–          Manualele de Religie propuse de Editura „CAMNOGRUP” trebuie  prezentate de urgenţă Ministerului Educaţiei pentru avizare.

–          Şcoala are nevoie urgent de manuale pentru clasele a VII-a – a IX-a.

–          În localităţile în care nu se predă Religia în şcoală, Biserica parohială urmează să organizeze educaţia spirituală în cadrul şcolilor duminicale, pe baza Curriculumului pentru cursul introductiv sau pe ani de studii, utilizând în acest scop manualele de Religie pentru clasele 1-6, autor L. Creţu .

–          Hotărârea Guvernului nr. 596 din 2 iulie 2010 referitoare la predarea disciplinei Religie urmează să fie revizuită, în vederea modificării modului de înscriere a elevilor la orele de Religie. Cererile trebuie să fie depuse de părinţi pe cicluri de  învăţământ, în clasa I-i şi în clasa a V-a.

–          Metodiştii şi inspectorii au misiunea să contribuie la promovarea profesorilor cu experienţă care ar putea fi potenţiali autori de manuale. În acest scop, s-a propus crearea unei comisii metodice mixte care s-ar întruni periodic pentru a promova experienţa înaintată.

–          Instituţiile abilitate cu dreptul de a organiza formarea cadrelor didactice să vină cu programe concrete pentru formare şi recalificare.

În încheiere, dna Angela Starîş, reprezentantul IŞE la seminar, a menţionat că din punct de vedere informativ seminarul a avut o încărcătură pe măsură, dar a aşteptat secvenţe de metode şi tehnici interactive de lucru.

Dna A. Levinţa, şeful cabinetului metodic MM, a subliniat  că scopul Ediţiei a II-a a Seminarului Metodologic Republican a fost atins. În ateliere, moderatorii au propus modele de conţinuturi care pot fi utilizate în educaţia religioasă, le-au vorbit participanţilor despre reorientarea predării spre educaţie, nu spre teologie şi elaborarea noilor proiecte de parteneriat. Studierea metodelor de predare/învăţare fiind recomandate pentru viitoarele întruniri.

Dl Valeriu Baban, specialist în DE Cahul a susţinut ideea că seminarul desfăşurat a fost organizat la un nivel înalt, acest parteneriat este binevenit întru susţinerea disciplinei Religie şi pleacă acasă cu impresii plăcute.

 Dna Sofia Raicu, profesor de religie la LT „D. Cantemir” din raionul Cantemir, spune că la acest seminar s-a îmbogăţit spiritual şi misiunea noastră este de a convinge instituţiile şcolare despre importanţa predării disciplinei Religie.

Organizatorii seminarului consideră că cele mai convingătoare sunt glasurile părinţilor care conştientizează necesitatea educaţiei religioase în şcoală. Pe unele, Pr. Dumitru Tolico le-a expus în cadrul laboratorului didactic, moderat de sfinţia sa:

Simona:  “Dacă e libertate, să se dea posibilitatea ca elevii să cunoască

credinţa şi apoi să aleagă de bunăvoie (…), dacă nu e libertate, se va lua de la ei

şi dreptul de a-şi cunoaşte religia, tocmai pentru a nu o putea alege în viaţa lor. Şi

atunci democraţia de azi nu se deosebeşte cu nimic de comunismul şi manipularea

din vremea aceea. Dacă cunoaşterea lui Dumnezeu nu e necesară în şcoli,

atunci filosofia lui Platon, Sofocle etc. la ce este bună?

Mihail:Sunt o persoană care nu a făcut religie în şcoală. Şi am rătăcit în beznă, căutand răspunsuri, suferind dezamăgiri şi depresii (…). Şi mai dureros

pentru mine a fost să constat la sora mea care făcea religia în liceu că venea cu

diverse teme de religie să le discutăm şi, spre ruşinea mea, eu nu ştiam aproape

nimic despre subiectele abordate (…).

Ana:Religia ar trebui introdusă ca materie obligatorie în şcoală. Nici nu trebuie pusă în discuţie scoaterea ei. Păcat că atatea mii de persoane se jertfeau în primele secole de creştinism, iar noi astăzi încercăm să îndepartăm ultima fărâmă de morală care ne-ar putea fi transmisă prin prifesorii de religie. Şi aşa copiii noştri nu au pic de morală, nu ştiu ce sunt acelea bunul simţ şi bunele maniere, se doreşte astfel îndobitocirea totală a unui neam care se vrea

a fi creştin”.

A semnat: Angela Levinţa, şeful cabinetului metodic, Mitropolia Moldovei.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com