Cântarea Psaltirii Maicii Domnului – CATISMA XIII - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Cântarea Psaltirii Maicii Domnului – CATISMA XIII

10:53, joi, 28 decembrie, 2023 | Cuvinte-cheie: ,

Psalmul  91

Bine este a ne mărturisi Domnului nostru Atotputernic, astfel, cântând veșnicia,

Bine este a cânta slava și minunile iubitei  Sale Maici, pururea Fecioarei Maria!

Vestiți cu minte trează și cu multă bucurie îndurările și nemaipomenitele ei mile,

Strigați în strunele inimilor cum s-au preamărit asupra noastră faptele ei divine!

Bărbatul  neînțelept nu pricepe acestea, iar cei, care cu râvnă o caută, vor fi primiți

Ca cetățeni ai Raiului și vor fi înscriși în cartea vieții veșnice, astfel fiind răsplătiți!

Cei care poartă în minte și în inimă dulcele ei nume, cu adevărat se vor învrednici,

Vor înflori aromat mereu în curțile Domnului și în Casa Domnului se vor sălășlui!

 

Psalmul  92

Domnul cu strălucire măreață și nemaivăzută  s-a îmbrăcat și cu slavă a împărățit,

Iar pe iubita Sa Maică a îmbrăcat-o cu veșminte falnice a faptelor ei bune desăvârșit,

Că se cuvine, ca o asemenea sfințenie să fie în casa Lui cea Sfințită de Duhul Sfânt,

Învață-ne și pe noi, Prea Binecuvântată Stăpână, să săvârșim dreptatea ta pe pământ!

Îmbracă-ne sufletele noastre rătăcite cu veșmântul mântuirii, de toți cuvioșii râvnit,

Să nu rămânem în afara cămării lui Iisus Hristos, care celor vrednici s-a pregătit!

Ajută-ne cu îndurare nouă, celor ce suntem împuținați în conștiința noastră întinată,

Schimbă-ne fața și înfățișeaz-o în soarta adevărului vel ceresc, Maică Preacurată!

 

Psalmul  93

Dumnezeul răzbunărilor este Domnul, căci ale noastre păcate nepocăite se vor judecă,

Dat tu, a tot milostivă Stăpână, la Dreaptă Judecată să fie îndelung răbdător Îl vei ruga!

Căci dacă tu nu ne vei ajuta, puțin de nu s-ar fi sălășluit în iad sufletul nostru împietrit,

Iar cel ce înțelege cu inima starea ta înaintea Lui și mijlocirea ta de Mamă este fericit!

Rugăciunea, cu care se roagă ție păcătosul, ce se pocăiește, nu este în zădar, ci de folos,

Că cereștile tale mângâieri divine îi vor îmbărbăta conștiință cu ale tale mile cu prisos,

După cum mulțimea păcatelor și duhul întunecat al deznădejdii va fugi de la el rușinos.

Slavă ție, Împărăteasă cerească, Mântuirea păcătoșilor, ce caută mântuirea sârguincios!

 

Psalmul  94

Veniți să ne bucurăm de Doamna noastră, pururea Fecioara Maria, Maica Preacurată,

Cu psalmi de slavă și cântări duhovnicești de laudă să întâmpinăm a ei față minunată!

Veniți cu toții să ne închinăm cucernic și să cădem la picioarele ei cu multă străduință,

Mărturisindu-ne ale noastre multe păcate în fața ei sfântă cu lacrimi pline de pocăință!

Ea, neîndoielnic, va cere de la iubitul ei Fiu, de la Hristos Dumnezeul nostru, mila Sa,

Iar la judecata înfricoșătoare și nemitarnică a lui Dumnezeu, îngăduitor înainte va sta

Și în timpul sfârșitului nostru, va apăra sufletul nostru întinat și de partea noastră va fi,

Încât, cu starea ei înainte, de odihna cea veșnică și fericită mărinimos ne va-nvrednici!

 

Psalmul  95

Cântați toți cântece noi de mărire, de nemărginită slavă și de adevărată  mulțumire,

Cântați-i Maicii iubite a lui Dumnezeu, toate marginile pământului cu aleasă dăruire!

Vestiți printre toate popoarele lumii minunile ei și printre neamuri a ei slavă măreață,

Căci nemăsurata și cereasca ei mărire cu desăvârșire se oglindește în sfânta ei față,

Iar blândețea ei de Maică milostivă și smerenia divină din a ei ochi spre cer o înalță!

Să se veselească cerurile și toate făpturile cerești, să se bucure cu adevărat pământul,

Având înlăuntru nostru pe atotputernica Împărăteasă, Maica Dumnezeului, Cuvântul,

Prăznuind cu vrednicie preaslăvitul ei nume,  prin care toți îi simțim Acoperământul!

 

Psalmul  96

Domnul a împărățit, se bucură cerul și întreg pământul, se bucură iubita Maică a Lui,

Preasfânta Stăpână Fecioara Maria mai mult decât toți locuitorii cerului și pământului!

Din nemărginita împărăție a stăpânirii sale atotțiitoare, atotputernice și mult milostive,

Închinați-vă ei, locuitorii Raiului, Îngeri, Arhangheli, toate puterile cerești blagocestive!

Măriți pe Slăvita noastră Împărăteasă, Patriarhi și Proroci, cununi de laudă îi împletiți,

Apostolilor, Sfinților, Mucenicilor, Mărturisitorilor, Feciorelnicilor, cântând vă veseliți!

Cântați-i din a Sionului cântări, toți drepții pe Preasfânta Stăpână cu bucurie o slăviți,

Totdeauna și pretutindeni, cu inima și cu gura, pomenirea sfințeniei sale o mărturisiți!

 

Psalmul  97

Cântați-I Doamnei noastre Stăpânei, pururea Fecioara Maria din suflet o nouă cântare,

Că lucruri minunate a săvârșit ea în neamul creștinesc cu mare și milostivă îndurare.

Cu multă osârduire a descoperit nenumăratele și minunatele sale mile, ce nu au hotare,

Iar preaslăvitul și îndumnezeitul ei nume în întreaga lume s-a auzit cu măreție mare!

Mai mult decât toți pe pământ noi cu îndârjire credem și cu adâncă credință mărturisim,

ea este și în veci va rămâne, preamilostiva noastră Mamă, pe care noi o slăvim!

Ea este adâncul nemăsuratei mile și a îndurărilor nemărginite, spre cer o scară de suire,

Corabie gânditoare, care fără primejdii de veșnicul potop de foc ne duce spre mântuire!

 

Psalmul  98

Domnul ă împărățit și în veci va împărăți, iar împreună cu El cu strălucire s-a proslăvit

Preaiubita Lui Maică, pururea Fecioara Maria, nume, care de Domnul a fost blagoslovit,

Ea este mai cinstită decât Heruvimii și mai slăvită, fără de asemănare, decât Serafimi,

Care cu cinste stă de-a dreapta iubitului ei Fiu și Dumnezeului nostru, pe ea să o slăvim!

Mare este nemăsurata și cereasca ei slavă în Sion, loc cântat și de-a pururi cu drag cinstit

Și în Ierusalimul cel de Sus podoaba ei sfântă, unde Domnul nostru pe veci S-a proslăvit!

Măreață și nemăsurată este laudă ei în cer și pe pământ și așa va rămâne pentru eternitate,

Iar Biserica cuvioșilor mărturisește slăvitul ei nume necontenit cu osârdie și onestitate!

 

Psalmul  99

Strigați Maicii lui Dumnezeu, Stăpânei noastre, toți oamenii credincioși și cucernici,

Rugați-vă ei cu evlavie și bucurați-vă de fața ei cu bucuria duhului curat, cei vrednici,

Cu inima smerită și întru al vostru suflet cu nestrămutată umilință de ea să vă apropiați,

În fața sfintei închipuiri a feței sale, care luminează cu har ceresc, genunchii să plecați!

Să fim curați cu inima și ea ni se va înfățișa cu pace mângâietoare și cu liniște divină,

Iar de la cine Împărăteasa cerului își va întoarce fața sa din învârtoșarea inimii pricină,

Acela nu are nădejde de minunată și mult râvnită mântuire, având el inima nepocăită,

Milostivă Maică, scăpă-ne de  iad, pomenindu-ne pe noi cu bunăvoința ta desăvârșită!

 

Psalmul 100

Milă și judecată îți voi cânta cu multă bucurie mereu, a cerului Slăvită Împărăteasă,

Voi cânta mila ta nemărginită, pe care o caut la tine cu multă smerenie cuviincioasă!

Eu nu voi peri, dar pentru tine, Maică Stăpână Fecioară Preacurată, mă voi mântui,

Voi cânta judecata, unde, din cauza fărdelegilor mele, de bunăvoința ta mă voi lipsi,

Dar slăvitul tău nume îl voi lăuda mereu și pentru sufletul meu odihnă voi dobândi,

Spre bunătatea și mila ta mă voi înaripa iar așteptările mele spre tine se vor împlini!

Întărește-mi al meu suflet slab în credință, nădejdea și dragoste către Fiul tău iubit,

Ca prin tine să obțin iertarea păcatelor de la Mântuitorul și Dumnezeul nostru slăvit!

 

PSALTIREA MAICII DOMNULUI ÎN VERSURI
Autor: Alexandra Tkacenko-Nagnibeda

Contact Form Powered By : XYZScripts.com