Treptele de bază pentru atragerea oamenilor în organizaţia „Martorii lui Iehova” - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Treptele de bază pentru atragerea oamenilor în organizaţia „Martorii lui Iehova”

12:16, luni, 4 aprilie, 2016 | Cuvinte-cheie: ,

În acest articol vom face cunoştinţă cu treptele sau metodele de atragere a persoanelor în Organizaţia „Martorii lui Iehova”.

Procesul de atragere sau îndoctrinare a persoanelor în Organizaţia „Martorii lui Iehova” (în continuare OMI) durează de regulă, 6 luni, dar în dependenţă de persoana care studiază literatura OMI, acest proces poate dura şi mai mult, iar în alte cazuri şi mai puţin; adică, un rol important aici joacă caracterul persoanei date, intelectualitatea ei, cunoştinţele religioase (în special a OMI), dorinţa de a cunoaşte şi a discuta cu membrii OMI şi nu în ultimul rînd credinţa persoanei în Dumnezeu.

Alţi factori de care poate să mai depindă atragerea sau îndoctrinarea persoanelor sînt: a) Cunoştinţele biblice – acest factor este important prin faptul că majoritatea martorilor actuali, înainte de a-şi schimba credinţa, nu au avut cunoştinţe biblice medii sau deloc despre credinţa în care au fost botezaţi şi crescuţi, iar practica ne arată că în republica noastră marea majoritate a persoanelor trecute în OMI, sînt foşti ortodocşi, care spun că au primit această credinţă datorită faptului că lor li s-a explicat „adevărul” pe baza Bibliei, iar răspunsurile la întrebările lor le-au oferit Martorii lui Iehova (în continuare MI), fapt care este foarte important de reţinut pentru toţi. b) Singurătatea – poate fi oricare pricină a singurătăţii, schimbarea domiciliului, pierderea persoanelor apropiate, absolvirea şcolii, despărţirea de persoana iubită etc., este de asemenea un factor emoţional, cu ajutorul căruia MI au posibilitatea de se apropia mai tare de persoana dată, desigur, cu scopul de a o atrage în cultul lor. c) Interesul romantic – acest factor este întîlnit mai des la tineret, spre exemplu, un băiat ortodox sau de altă credinţă s-a îndrăgostit de o fată care este membră a OMI, sau vice versa, dar ideea este că persoana non-martor poate deveni cu timpul membru al OMI. d) Dorinţa de destăinuire – cine din noi astăzi nu are probleme şi necazuri, fie la serviciu, fie la şcoală, fie în familie sau în viaţa socială, dar le are; iată acest factor iarăşi este un prilej pentru MI, deoarece ei ştiu cum să mîngîie cu versete biblice persoanele care se destăinuie lor şi anume cu acele versete care pot atrage în cultul lor.

Pe lîngă faptul că MI sînt bine pregătiţi pentru a comunica cu oamenii, ei mai sînt şi buni psihologi pentru cultul lor, adică toată activitatea lor se face cu scopul de a atrage cît mai mulţi adepţi, şi ca psihologi ei se folosesc anume de aceşti factori despre care am vorbit mai sus.

În continuare vom explica un proces de trepte, alcătuit de un fost Martor a lui Iehova, David Reed, care conţine 13 trepte bine aranjate şi folosite de MI pentru atragerea persoanelor în cultul lor.

Treapta N1. Prima întîlnire. La această întîlnire martorul controlează persoana cît de sensibilă este pentru a primi vestea despre Regatul lui Iehova, folosindu-se şi de factorii mai sus menţionaţi care aduc progres pentru MI, şi dacă persoana este interesată şi are întrebări, atunci martorul, de regulă, foloseşte arma sa, broşurile „Turnul de Veghere” şi „Treziţi-vă”, şi pe lîngă aceasta ei duc convorbiri speciale (care le învaţă la şcoala teocratică anume cu scopul de a vorbi convingător şi atrăgător) care au ca scop cointeresarea persoanei pentru noi întîlniri pe viitor. Citirea regulată sau cel puţin medie, precum şi convorbirile medii sau dese cu MI aduc roadele cuvenite, mai ales atunci cînd persoana dată nu are deloc cunoştinţe biblice şi respectiv încetul cu încetul acea persoană cade sub influenţa OMI.

O propunere bine folosită de MI este studiul biblic gratuit care se face la dorinţa persoanei, o dată sau de mai multe ori pe săptămînă, depre care vom relata cîteva detalii în următoarea treaptă. Demn de menţionat este faptul că MI sînt învăţaţi la şcoala teocratică ce să vorbească la prima întîlnire, ce să vorbească la a doua întîlnire, la ce să atragă atenţia mai mult, la ce mai puţin, iar broşurile lăsate de ei la prima întîlnire se iau în vedere şi respectiv martorul ştie cum să se pregătească pentru următoarea întîlnire. Deci, dacă totul decurge bine pentru martor, dacă persoana deja studiază cu ei şi într-o măsură oarecare depinde de ei, atunci lucrul devine mai progresiv şi se începe treapta a doua.

Treapta N2. Studiul Biblic Gratuit. La această treaptă martorul oferă studii biblice gratuite, numai că, practica ne arată că se face studiul cu ajutorul Bibliei, şi nicidecum studiul curat al Bibliei, adică martorul oferă o carte după care se conduce cu studiul, ca de exemplu cartea „Ce ne învaţă în realitate Biblia”, o carte care conţine temele de bază ale învăţăturii OMI. Deci în final se face studiul cărţii date cu ajutorul Bibliei şi nicidecum nu se studiază Biblia precum spun martorii.

Un alt lucru interesant la treapta dată este că, martorul începe studiul cu anumite versete biblice, din timp pregătite pentru a atrage mai cu uşurinţă persoana dată în cultul lor, şi care sînt scoase din unele contexte sau idei biblice, adică, ei aleg versetele care se potrivesc persoanei cu care lucrează, ca succesul să fie mai efectiv şi mai cu siguranţă.
În concluzie observăm că persoana influenţată de MI, studiază în realitate răstălmăcirile MI şi uneori mai deschide şi Biblia. În cazul cînd studiul merge progresiv, la un timp anumit, martorul începe să treacă treptat la treapta a 3-a.

Treapta N3. Biblia – speranţa nemuririi. Aici martorul începe să insufle ideea că, doar Biblia propune oamenilor speranţa pentru nemurire, numai dacă oamenii vor afla cunoştinţele adevărate despre Dumnezeu, iar aceste cunoştinţe adevărate le pot oferi doar MI studiind intensiv Biblia cu ei, şi vor putea să trăiască veşnic în paradisul pămîntesc, adică, ideea este că mîntuirea se poate de căpătat studiind Biblia doar cu MI.

În concluzie observăm că această idee seamănă în persoana care studiază, o frică iraţională care începe să facă pe persoana influenţată dependentă de OMI.

Treapta N4. Critica din partea rudelor şi apropiaţilor. În timp ce studiile progresează, martorul activ începe a semăna o nouă idee, precum că satan poate să-i folosească pe rude, apropiaţi, vecini, prieteni pentru a le încurca studiul. Această idee uneori se foloseşte şi mai degrabă, în dependenţă de persoana influenţată. Această treaptă este foarte importantă după cum ne arată practica. Reacţia normală a unei persoane care a aflat că fiul, fiica, soţul, soţia sau careva dintre prieteni sau apropiaţi, a început să umble în acesta sectă (sau în alta), este critica, adică, de regulă persoana dată începe să sfătuie pe persoana influenţată că, aceasta este o sectă şi că aici doar minciunesc oamenii şi-i scurg de bani, apoi mai aduce şi ceva informaţie despre secta dată, istoria şi învăţătura ei etc., dar, aceste sfaturi sînt bune şi folositoare doar în cazul cînd, persoana influenţată le primeşte înainte de insuflarea martorului ideii precum că satan lucrează prin rude, apropiaţi etc.

În cazul cînd martorul a luat-o înainte, atunci aceste sfaturi sînt dăunătoare, deoarece, pe lîngă ideea că satan poate să le încurce studiul prin rude, apropiaţi etc., martorul insuflă şi ideea că critica şi sfaturile negative contra studiului biblic cu MI tot sînt de la satan, şi atunci cînd persoana influenţată a primit aceste idei în conştiinţa sa, orice sfat sau critică din partea oricui, este primit ca de la satan, şi persoana influenţată se întăreşte în învăţătura MI şi mai tare, fiind-că lor li se spune că, precum primii creştini adevăraţi au fost prigoniţi şi criticaţi, aşa sînt şi MI criticaţi şi prigoniţi. În concluzie observăm că critica şi sfaturile contra OMI, pot aduce folos doar în cazul cînd persoana este informată la timp, în caz contra ele pot aduce daună. Oricum ar fi situaţia trebuie de încercat, cu duh de blîndeţe, de dat nişte sfaturi dar cu atenţie ca să nu rănim persoana influenţată şi ea să nu devină duşmanul dumneavoastră. Această treaptă ne arată că persoana influenţată devine izolată de lume şi aceasta este pricina a multor divorţuri şi probleme familiare cînd soţul sau soţia cad pradă acestei secte. Practica ne arată că treapta dată este folosită de mai multe secte, ca persoanele să devină dependente de ele.

Treapta N5. Lepădarea de credinţa veche şi Biserică. La această treaptă martorul oferă broşuri care susţin ideia despre religia falsă unde merge vorba mai mult de Biserica Catolică şi Biserica Ortodoxă, mai puţin. Anume, se concretizează aici despre războaie, argumentînd, în viziunea lor precum că creştinii nu trebuie să lupte, nici să facă serviciul militar precum fac membrii acestor Biserici, de asemenea conducerea politică, cinstirea patriei şi a sărbătorilor, fie religioase sau naţionale sînt de la satan şi respectiv, toţi care sînt membri ai acestor Biserici ( desigur aici intră şi toate celelalte religii care există pe pămînt actualmente ) sînt slujitori ai lui, iar calea unde se află Dumnezeu este doar OMI.

Treapta N6. Versetele alese. Această treaptă se aseamănă cu a doua, unde am vorbit despre studiul biblic gratuit, unde se aleg anumite versete pentru a susţine învăţătura MI, iar versetele care se contrazic cu învăţătura lor ei le explică greşit sau le ignoră. Această treaptă iarăşi este specifică tuturor cultelor care se conduc după Biblie. De exemplu, ca să susţină ideea că Hristos nu este Dumnezeu şi este mai inferior Tatălui, ei citează Ioan 14:28 unde Mîntuitorul spune că:”…Tatăl este mai mare decît Mine”, iar aşa versete ca, Ioan 20:28, unde Sf. Apostol Toma îl numeşte pe Iisus Hristos „… Domnul meu şi Dumnezeul meu”, şi Ioan 10:30, unde Iisus Hristos spune:”Iar Eu şi Tatăl Meu una sîntem”, ei pur şi simplu le ignoră sau le explică greşit, la fel şi pe toate celelalte versete din Biblie.

Treapta N7. Traducerea Lumii Noi. ( în continuare TLN ) După un timp oarecare martorul va propune pentru studiul mai departe, versiunea Bibliei TLN, lăudînd-o ca fiind o versiune mai calitativă şi uşoară de înţeles. Însă aici realitatea este alta. Această versiune a Bibliei este efectuată de însăşi MI, care conţine multe modificări şi adăugări de cuvinte care susţin învăţătura MI, iar una din cele mai mari greşeli este introducerea termenului ebraic „Iehova”, care se întîlneşte de circa 237 de ori în Noul Testament (NT), manuscrisele căruia sînt doar în limba greacă, adică, acest termen nu poate să existe în NT din punct de vedere lingvistic, iar din punct de vedere teologic, introducerea acestui termen aduce cîteva contraziceri cu unele din punctele de învăţătura de bază a MI. Alt moment important este că MI au folosit aici metoda „incognito”, adică, sub o anumită explicaţie ei au refuzat să arate numele celor care au participat la această traducere; însă acum această informaţie se poate de aflat; dar ea este ascunsă pentru MI. Punctul culminant însă, în această traducere este că niciunul din aceste persoane care au participat la traducerea dată, nu au avut cunoştinţe lingvistice şi teologice, mai ales că merge vorba despre limbile vechi, ebraica şi greaca. Deci, concluzia treptei date iarăşi ne arată că această versiune a Bibliei s-a efectuat cu scopul de a atrage persoane în organizaţie.

Treapta N8. Sala Regatului (SR). Această sală este o clădire unde se adună MI regulat pentru studierea învăţăturii . Invitaţia la această sală se propune de la primele întîlniri, unde se face cunoştinţă cu mai mulţi martori, cu scopul de a progresa procesul îndoctrinării. La SR se citesc broşurile „Turnul de Veghere” şi „Treziţi-vă”, se cîntă unele cîntări de ale lor şi se roagă. Dacă persoana care studiază are deja mai mult timp de studiere dar nu vine încă regulat la SR, atunci situaţia dată se forţează cu o presiune din partea unui grup de martori sau de către martorul care duce studiile cu persoana respectivă, precum că persoana influenţată trebuie să frecventeze regulat SR, în caz contrar nu poate fi slujitor fidel al lui Iehova, şi respectiv nu se poate salva. Aici observăm cum persoanei i se insuflă o frică iraţională cu scopul ca să o facă dependentă de organizaţie.

Treapta N9. Momente controversate. Aşa momente ca; a da cinste drapelului, a serba sărbători fie religioase sau naţionale, a face transfuzie de sînge etc, nu se discută de la început sau se amînă din oarecare pricini. Aici are loc un proces de amînare a informaţiei, unde se dă informaţie mai uşoară de acceptat, pe care nou-convertitul poate mai uşor s-o creadă fără ca să dea întrebări, iar mai tîrziu cînd nivelul de dependenţă psihologică devine mai înalt, se dă cu încetul şi această informaţie mai grea care de la început nu a putut fi înţeleasă şi acceptată, adică, iarăşi se petrece aici ceva interesant, întrebările care apar de la început şi nu puteau fi explicate, se amînă cu scopul ca această informaţie se va primi mai tîrziu cu mai mare uşurinţă, adică, prin credinţă şi fără explicaţii, arătînd prin aceasta că persoana influenţată devine următor fidel al Organizaţiei vizibile a lui Iehova.

Treapta N10. Repetarea informaţiei. Această treaptă are ca scop memorizarea informaţiei prin repetare, adică, la întrunirile săptămînale practic se repetă una şi aceiaşi informaţie numai prin diferite căi, citire, povestire, ascultare cînd cineva citeşte, discuţii pe stradă, ascultări audio; adică, aceiaşi informaţie ascultată de mai multe ori se memorizează mai bine. Alt fapt la treapta dată este repetarea învăţăturii MI doar din broşurile sau cărţile OMI.
Concluzia acestei trepte ne arată că MI aproape că învaţă pe de rost informaţia care o primesc, devenind treptat robi ai Organizaţiei.

Treapta N11. Izolarea de lume. Se aseamănă cu treapta N4 şi are ca scop izolarea de rude, prieteni, apropiaţi, deoarece ei pot influenţa negativ, prin discuţii, persoană care studiază. Acest moment este important pentru spălarea creierilor, prin faptul că nou-convertitul este forţat de către martori să nu discute cu cei care critică OMI, deoarece aceste discuţii pot fi pietre de poticnire în calea celui ce studiază şi el (ea) poate să aibă dubii în privinţa învăţăturii MI, respectiv această izolare blochează gîndirea critică şi nou-convertitul devine dependent de OMI. De asemenea se forţează evitarea ascultării radioului, privirii televizorului, citirii cărţilor ce nu aparţin OMI, în aşa fel izolînd persoana de tot ce nu are legătură cu OMI şi blocînd gîndire liberă.

Treapta N12. Ascultarea de Organizaţie. Această treaptă în comparaţie cu cele anterioare deja arată că persoana nou-convertită este schimbată la gîndire, comportament, privirea feţei etc. Adeseori noi-convertiţii întorc înapoi rudelor, apropiaţilor, prietenilor, cadourile primite la ziua de naştere sau la alte sărbători, motivînd că aceste sărbători se trag de la păgînism şi respectiv şi cadourile donate la aceste sărbători nu sînt bune de ţinut în case. Salutarea creştin-ortodoxă „Hristos a înviat” adresată MI nu are răspuns înapoi, iar dacă şi este răspuns, nicidecum nu este „Adevărat a înviat”, ci poţi auzi doar buna ziua sau salut. Treapta dată are ca scop izolarea totală de obiceiuri şi sărbători, fie religioase sau naţionale, care sînt ignorate de OMI.

Treapta N13. Noul Rob al Organizaţiei. Dacă toate treptele au trecut cu succes pentru MI, atunci ultima treaptă ne arată un nou rob al OMI. Aici observăm că gîndirea sănătoasă, logica, gîndirea liberă la un nou-convertit lipsesc, deoarece el(ea) a devenit martor deplin-ascultător faţă de OMI şi respectiv dacă Organizaţia spune că laptele este de culoare verde, atunci toţi martorii spun la fel, că laptele este de culoare verde, deşi ei ştiu foarte bine că laptele este de culoare albă. Pentru MI cuvîntul Organizaţiei este egal cu cuvîntul lui Dumnezeu, adică, Dumnezeu vorbeşte prin Organizaţie, şi aceasta este problema principală pentru persoanele care cad pradă acestei secte.

Această informaţie poate fi de folos mai mult persoanelor care au început discuţii cu MI şi este bine ca oricine, care cunosc persoane ce au legătură cu MI, să fie informate corect prin ce trepte vor trece ei studiind cu MI, şi atunci cînd un începător este corect informat despre metoda de atragere a persoanelor în OMI, sînt şanse ca acea persoană să fie salvată de la această cale rătăcită a OMI.

Acest articol a fost scris pe baza lucrărilor lui David Reed, fost membru al OMI, şi explicat de Pitanov Vitalii Iurevici, expert pe organizaţii de tip ocult.

Părintele Veaceslav Bodarev

Contact Form Powered By : XYZScripts.com